A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 11

1
Bangʼ ka Yesu nosetieko tiego jopuonjrene apar gariyo, nodhi nyime koa kanyo mondo opuonj kendo oyal e mier mag Galili.
2
Kane Johana owinjo ka en od twech gik ma Kristo ne timo, nooro jopuonjrene
3
mondo openje niya, “In e jalno mane onego obi, koso warit ngʼat machielo?”
4
Yesu nodwokogi niya, “Doguru mondo udwok wach ne Johana gik muwinjo kendo uneno:
5
Muofni neno, rongʼonde wuotho, jogo man-gi dhoho ichango, joma itgi odinore winjo wach, joma otho ichiero, kendo Injili iyalo ne joma odhier.
6
En ngʼat mogwedhi jal ma ok chwanyre mabar nikech an.”
7
Kane oyudo jopuonjre Johana wuok mondo odogi, Yesu nochako wuoyo gi oganda kuom Johana kowacho niya, “Angʼo mane udhi mondo une e thim? Ne udhi neno odundu ma yamo tero koso?
8
Ka ok mano to en angʼo mane udhi mondo une? Ne udhi neno ngʼat morwakore gi lewni mabeyo koso? Ooyo, jogo marwakore gi lewni mabeyo iyudo mana e ute ruodhi.
9
To kara nudhi mondo une angʼo? Janabi? Ee, awachonu ni ne udhi neno ngʼat moloyo janabi gi duongʼ.
10
Ma e jal mane ondik kuome niya, “ ‘Abiro oro jaotena mondo otel e nyimi, obiro losoni yori kapok ibiro.’
11
Awachonu adier kama: Kuom jogo duto mamon onywolo, onge ngʼama osewuok e dier ji maduongʼ moloyo Johana ja-Batiso; kata kamano ngʼatno matinie moloyo e pinyruodh polo duongʼ moloye.
12
Chakre ndalo mag Johana ja-Batiso nyaka sani, pinyruodh polo osebedo ka idonje githuon, kendo joma thuondi ema kawe.
13
Nimar ndiko mag jonabi gi mag chik nokoro nyaka ndalo Johana.
14
Kendo kaponi uhero mar rwako wachni to ngʼeuru ni en e Elija mane onego obi.
15
Ngʼat man-gi ite mondo owinji.
16
“En angʼo ma dapimgo tiengʼni? Gichalo nyithindo mobet e chirni kendo maluongo jowetegi kagiwacho niya,
17
“Ne wagoyonu asili, to ne ok umiel; bende ne wadengo ka wawero wend tho, to ne ok uywak.
18
Nimar Johana Ja-Batiso nobiro ka ok ochiem kata metho, to giwacho ni, ‘En gi jachien.’
19
Wuod Dhano nobiro ka chiemo kendo metho, to uwacho ni, ‘Neyeuru jawuoro kendo jamer mosiep josol osuru gi joricho.’ To rieko ifwenyo adimba kuom timbene.”
20
Eka Yesu nochako kwedo mier mane thoth honnige osetimoree, nikech negitamore weyo richo.
21
“Mano kaka unune malit un jo-Korazin! Mano kaka unune malit, un jo-Bethsaida! Nimar ka dine honni motimnugi dinetim ne Turo gi Sidon to dine giseweyo richo chon ka girwakore gi lep gugru kendo ka gibukore gi buru.
22
To awachonu ni chiengʼ ngʼado bura weche nobed maberber ne Turo gi Sidon moloyou.
23
To in Kapernaum, bende ibiro tingʼori malo nyaka polo koso? Ooyo, ibiro lwar piny nyaka piny joma otho. Ka dine bed ni honni mane otim e iyi ne otim ei Sodom to dikoro pod entie nyaka kawuono.
24
To awachonu ni chiengʼ ngʼado bura weche nobed maberber ne Sodom moloyou.”
25
E sechego Yesu nowacho niya, “Apakoi Wuonwa, Ruodh polo gi piny, nikech isepando gigi ne joma riek gi joma osomo, to isefwenyogi ne nyithindo matindo.
26
Ee Wuora, nimar mano ema ne berni kotimore.
27
“Wuonwa oseketo gik moko duto e lweta. To onge ngʼama ongʼeyo Wuowi makmana Wuoro kende, bende onge ngʼama ongʼeyo Wuoro makmana Wuowi kaachiel gi joma Wuowi oyiero mondo ofwenynegi.
28
“Biuru ira, un duto mujony kendo motingʼore mapek, mondo amiu yweyo.
29
Kawuru lodina mondo utingʼ kendo puonjreuru kuoma, nimar chunya muol kendo ahora mos, eka unuyud yweyo ne chunyu.
30
Nimar lodina ok pek kendo misika yot.”
Mathayo 11:1
Mathayo 11:2
Mathayo 11:3
Mathayo 11:4
Mathayo 11:5
Mathayo 11:6
Mathayo 11:7
Mathayo 11:8
Mathayo 11:9
Mathayo 11:10
Mathayo 11:11
Mathayo 11:12
Mathayo 11:13
Mathayo 11:14
Mathayo 11:15
Mathayo 11:16
Mathayo 11:17
Mathayo 11:18
Mathayo 11:19
Mathayo 11:20
Mathayo 11:21
Mathayo 11:22
Mathayo 11:23
Mathayo 11:24
Mathayo 11:25
Mathayo 11:26
Mathayo 11:27
Mathayo 11:28
Mathayo 11:29
Mathayo 11:30
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28