A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 10

1
Noluongo jopuonjrene apar gariyo ire, mi omiyogi teko mondo giriemb jochiende kuom ji, kendo gichang kit midekre gi tuoche duto.
2
Magi e nying jopuonjre apar gariyogo: Mokwongo ne en Simon (miluongo ni Petro), gi owadgi ma Andrea; kod Jakobo wuod Zebedi gi owadgi ma Johana;
3
Filipo gi Bartholomayo; Thoma gi Mathayo ma jasol osuru; Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo;
4
Simon ma ja-Zilote gi Judas Iskariot mane ondhoge.
5
Yesu nooro ji apar gariyogi gi ote machal kama: “Kik udhi e dier joma ok jo-Yahudi, kendo kik udonj e dala moro amora mar jo-Samaria.
6
To dhiuru ir rombe molal mag jo-Israel kende.
7
Ka udhi to yaluru wach kama: ‘Pinyruodh polo ni machiegni.’
8
Changuru joma tuo, chieruru joma otho, pwodhuru joma nigi dhoho, riemburu jochiende. Kaka useyudo wachni nono, un bende chiwuru nono.
9
Kik utingʼ kit pesa moro amora, kaka dhahabu kata fedha kata mula, e kambau mutweyo;
10
bende kik utingʼ ofuku mar wuoth, kata law machielo miloko, kata opato, kata ludh wuoth; nikech jatich owinjore yud chiembe kuom ngʼama otiyone.
11
“Dala kata gwengʼ moro amora mudonje to manyuru ngʼato mowinjore modak kanyo, kendo beduru e ode nyaka chop chiengʼ ma ua.
12
Ka udonjo e dala to moseuru.
13
Ka dala mudonjeno en dala mowinjore, to kwe maru nodongʼne, to ka ok kamano, to kweuno noduognu.
14
Kaonge ngʼama oyie rwakou kata winjo wecheu, to tengʼuru buru momoko e tiendeu sa ma uwuok e odno kata e dalano.
15
Awachonu adier ni nobed maberber ne Sodom gi Gomora chiengʼ ngʼado bura moloyo dalano.
16
Aorou mondo udhi mana kaka rombe madhi e dier ondiegi. Kuom mano, beduru mariek ka thuonde, kendo mamuol ka akuche.
17
“To beduru motangʼ gi ji, nimar gibiro ketou e lwet buche mag gwengʼ, kendo gibiro rodhou gi del e sinagokegi.
18
To nikech nyinga, noteru e nyim jotelo gi ruodhi kendo nubednegi kaka joneno kaachiel gi joma ok jo-Yahudi.
19
To ka gimakou to kik uparru kuom gima duwachi, kata kaka unyalo wuoyo kodgi. Nomiu gima uwacho e sechego,
20
nimar un uwegi ok ema unuwuo, to Roho Maler mar Wuonu ema nowuo kokalo kuomu.
21
“Ngʼato nondhogi gi owadgi mondo onegi, kendo wuoro nondhog nyathine; nyithindo nongʼany ne jonywolgi kendo nomi neg-gi.
22
Ji duto nochau nikech an, to ngʼat ma ochungʼ motegno nyaka giko ema noresi.
23
Ka isandou kamoro, to daruru kanyo udhi kamachielo. Awachonu adier ni ok unutiek dhi e mier duto mag Israel kapok Wuod Dhano obiro.
24
“Japuonjre ok duongʼ moloyo japuonjne, kata jatich bende ok duongʼ moloyo ngʼama ruodhe motiyone.
25
Ber mondo japuonjre obed machal gi japuonjne, kendo ka jatich obedo machal gi ruodhe. Ka oseluong jatend ot ni Belzebub, koro jokanyo mag ode to ibiro luong kamano marom nade!
26
“Omiyo kik uluorgi. Onge gimoro mopandi ma ok nofweny, kata malingʼ-lingʼ ma ok nongʼere.
27
Gima anyisou kama opondo, wuouru kuome e ler; kendo gima akuodhonu e tie itu, huluru matek ewi udi.
28
Kik uluor jogo manego ringruok to ok nyal nego chuny. To ngʼama onego uluor en Jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e gehena.
29
Oyundi ariyo donge ingʼiewo otonglo achiel? To kata kamano kata achiel kuomgi ok nyal lwar piny e lowo ka ok Wuonu ema oyie.
30
Bende, kata mana yie wiu duto osekwan mongʼe kar rombgi.
31
Omiyo kik uluor, nikech uloyo oyundi nyadi mangʼeny.
32
“Ngʼato angʼata mohulo ni ongʼeya e nyim ji, an bende abiro hulo ni angʼeye e nyim Wuora manie polo.
33
To ngʼato angʼata mokweda e nyim ji an bende nakwede e nyim Wuora manie polo.
34
“Kik upar ni asebiro mondo akel kwe e piny. Ne ok abiro mondo akel kwe, to nabiro mondo akel ligangla.
35
Nikech asebiro mondo aketh kind “ ‘ngʼato gi wuon mare, nyako gi min mare, chi wuowi gi dagi,
36
wasik ngʼato nobed joode owuon.’
37
“Ngʼato angʼata mohero wuon-gi kata min-gi moloya ok owinjore koda. Kamano bende, ngʼato angʼata mohero wuode kata nyare moloya ok owinjore koda;
38
kendo ngʼato angʼata ma ok kaw msalape mondo oluwa ok owinjore koda.
39
Ngʼatno momako ngimane matek, ngimane biro lalne; to ngʼatno mowito ngimane, nikech an, biro yude.
40
“Ngʼat morwakou orwaka, kendo ngʼama orwaka, orwako jal ma noora.
41
Ngʼato angʼata morwako janabi, nikech en janabi, noyud pok ma janabi yudo, kendo ngʼato angʼata morwako ngʼama kare, nikech en ngʼama kare, noyud pok ma ngʼama kare yudo.
42
Bende ka ngʼato angʼata omiyo achiel kuom jomatindogi kata mana pi mangʼich gi kikombe, nikech en japuonjrena, to awachonu adier ni pokne ok nobaye ngangʼ.”
Mathayo 10:1
Mathayo 10:2
Mathayo 10:3
Mathayo 10:4
Mathayo 10:5
Mathayo 10:6
Mathayo 10:7
Mathayo 10:8
Mathayo 10:9
Mathayo 10:10
Mathayo 10:11
Mathayo 10:12
Mathayo 10:13
Mathayo 10:14
Mathayo 10:15
Mathayo 10:16
Mathayo 10:17
Mathayo 10:18
Mathayo 10:19
Mathayo 10:20
Mathayo 10:21
Mathayo 10:22
Mathayo 10:23
Mathayo 10:24
Mathayo 10:25
Mathayo 10:26
Mathayo 10:27
Mathayo 10:28
Mathayo 10:29
Mathayo 10:30
Mathayo 10:31
Mathayo 10:32
Mathayo 10:33
Mathayo 10:34
Mathayo 10:35
Mathayo 10:36
Mathayo 10:37
Mathayo 10:38
Mathayo 10:39
Mathayo 10:40
Mathayo 10:41
Mathayo 10:42
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28