A A A A A
×

Luo Bible 2020

Mathayo 1

1
Ma e kaka anywola mar Yesu Kristo ma wuod Daudi kendo wuod Ibrahim chalo:
2
Ibrahim ne en wuon Isaka, Isaka ne en wuon Jakobo, to Jakobo ne en wuon Juda gi owetene.
3
Juda ne en wuon Perez gi Zera, ma min-gi ne en Tamar, Perez ne en wuon Hezron, Hezron ne en wuon Ram,
4
to Ram ne en wuon Aminadab. Aminadab ne en wuon Nashon, Nashon ne en wuon Salmon,
5
Salmon ne en wuon Boaz, ma min-gi ne en Rahab. Boaz ne en wuon Obed ma min-gi ne en Ruth, Obed ne en wuon Jesse,
6
to Jesse ne en wuon Ruoth Daudi. Daudi ne en wuon Solomon, ma min-gi, kane pok Daudi okawe, ne en chi Uria,
7
Solomon ne en wuon Rehoboam, Rehoboam ne en wuon Abija, to Abija ne en wuon Asa.
8
Asa ne en wuon Jehoshafat, Jehoshafat ne en wuon Jehoram, Jehoram ne en wuon Uzia,
9
to Uzia ne en wuon Jotham, Jotham ne en wuon Ahaz, Ahaz ne en wuon Hezekia,
10
to Hezekia ne en wuon Manase. Manase ne en wuon Amon, Amon ne en wuon Josia,
11
kendo Josia ne en wuon Jekonia gi owetene, e kinde mag twech e piny Babulon.
12
Bangʼ twech e Babulon: Jekonia ne en wuon Shealtiel, Shealtiel ne en wuon Zerubabel,
13
Zerubabel ne en wuon Abihud, to Abihud ne en wuon Eliakim. Eliakim ne en wuon Azor,
14
Azor ne en wuon Zadok, Zadok ne en wuon Akim, to Akim ne en wuon Eliud.
15
Eliud ne en wuon Eleazar, Eleazar ne en wuon Mathan, Mathan ne en wuon Jakobo,
16
to Jakobo ne en wuon Josef mane chwor Maria mane onywolo Yesu, miluongo ni Kristo.
17
Kamano tienge duto mane nitie chakre Ibrahim nyaka Daudi ne gin apar gangʼwen; to chakre Daudi nyaka ndalo twech e Babulon ne tienge apar gangʼwen kendo chakre ndalo twech nyaka kinde mag Kristo bende ne tienge apar gangʼwen.
18
Kama e kaka nywol mar Yesu Kristo notimore: Noyudo min mare ma Maria osesingi ne Josef mondo okende, to kane pok gibedo kaachiel, noyude ka en gi ich kuom Roho Maler.
19
Nikech Josef chwore ne en ngʼat makare, kendo ne ok odwar ni okuod wiye e nyim ji, omiyo nochano e pache mar weye ma lingʼ-lingʼ.
20
To bangʼ paro mar timo kamano, Malaika mar Ruoth nofwenyorene e lek mowachone niya, “Josef wuod Daudi, kik iluor dhi gi Maria dala kaka chiegi, nikech gima otingʼo e iye owuok kuom Roho Maler.
21
Obiro nywolo wuowi, kendo nyaka imiye nying ni Yesu, nikech obiro waro joge kogolo e richo.”
22
Magi duto notimore mondo ochop gima ne Ruoth owacho gi dho janabi niya,
23
“Nyako ngili biro mako ich minywol wuowi, mi nigiluonge ni Imanuel” (tiende ni, “Nyasaye ni kodwa”).
24
Kane Josef ochiewo gokinyi, notimo gima malaika mar Ruoth nochike mondo otim, kendo nokawo Maria odhigo dala mobedo chiege.
25
To ne ok oriwore kode nyaka bangʼ kane osenywolo nyathi ma wuowi kendo nomiye nying ni Yesu.
Mathayo 1:1
Mathayo 1:2
Mathayo 1:3
Mathayo 1:4
Mathayo 1:5
Mathayo 1:6
Mathayo 1:7
Mathayo 1:8
Mathayo 1:9
Mathayo 1:10
Mathayo 1:11
Mathayo 1:12
Mathayo 1:13
Mathayo 1:14
Mathayo 1:15
Mathayo 1:16
Mathayo 1:17
Mathayo 1:18
Mathayo 1:19
Mathayo 1:20
Mathayo 1:21
Mathayo 1:22
Mathayo 1:23
Mathayo 1:24
Mathayo 1:25
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28