A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Zekaria 91
Fweny: Ma e wach mar Jehova Nyasaye mosechano kumogo piny Hadrak kaachiel gi jo-Damaski, nikech piny duto en mar Nyasaye kaachiel gi jo-Israel,
2
bende osechano kumo Hamath mokiewo kode kaachiel gi Turo kod Sidon kata obedo ni gin gilony ahinya kamano.
3
Turo osegero kar pondo mare motegno; kendo osechoko fedha, gi dhahabu modhurore ka pith.
4
To Jehova Nyasaye biro maye mwandune mi oketh tekone ma en-go e nam, kendo ibiro tieke gi mach.
5
Ashkelon biro neno mi oluor; piny Gaza kod Ekron biro yware e masira, nikech geno margi biro rumo. Ruodh Gaza biro tho kendo dala mar Ashkelon biro dongʼ gunda.
6
Jopinje mamoko nokaw Ashdod milok margi kendo abiro tieko sunga mar jo-Filistia.
7
Abiro kawo remo oko e dhogi, nagol chiemo makwero e kind lekegi. Joma owe biro bedo jo-Nyasachwa; ginibed jotelo e piny Juda, kendo Ekron nochal gi jo-Jebus.
8
To abiro rito oda mondo kik wasigu mabayo monje, Jasand ji ok nochak obed gi loch ewi joga kendo, nikech koro an e jaritgi.
9
Bed gi ilo maduongʼ, yaye nyar Sayun! Kog matek, yaye Nyar Jerusalem! Ne, Ruodhi biro iri gi tim makare, kolocho, kobolore, kendo koidho kanyna, kanyna matin, adier en mana nyathi punda.
10
Abiro golo geche mag lweny oko e Efraim gi farese mag lweny bende abiro golo Jerusalem, kendo atunge mag lweny ibiro tur. Obiro kelo kwe ni ogendini. Lochne biro chakore e bath nam konchiel nyaka komachielo, kendo kochakore e Aora Yufrate nyaka e giko mar piny.
11
Abiro golo jogi motwe kagolo e bur matut maonge pi, nikech singruokna mane atimo kodu gi remo.
12
Doguru kuondeu mochiel motegno, yaye joma otwe man-gi geno; nimar kata sani alando ni abiro dwokonu mwandu magu mane oyaki nyadiriyo.
13
Abiro lworo Juda mana kaka adolo atungʼ mara, kendo anaket Efraim obed asere. Asekawo yawuoti, yaye Sayun, ma alokogi ligangla ma akedogo gi jo-Yunani, kendo abiro loki ligangla mar kedo.
14
Bangʼ mano Jehova Nyasaye nonere ratiro koa malo ne joge kendo nochiel asere mare ka mil polo. Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto biro goyo tungʼ mi odhi ka en ei ahiti moa yo milambo,
15
kendo Jehova Nyasaye Maratego nobednegi okumba. Ginilo lweny mi ginyon kite mag orujre piny. Ginigo koko ka joma ometho momer kendo ginineg ji ma rembgi chwer, mana ka remb misango miolo e tunge kendo mar misango.
16
Jehova Nyasaye ma Nyasachgi noresgi chiengʼno mana kaka jakwath reso jambe. Ginirieny e pinye ka kite ma nengogi tek mikete osimbo mar duongʼ mondo omil.
17
Mano kaka ginibed joma lombo ji kendo joma beyo! Cham gi divai nomi yawuotgi gi nyigi, bed gi del maber.Zekaria 9:1
Zekaria 9:2
Zekaria 9:3
Zekaria 9:4
Zekaria 9:5
Zekaria 9:6
Zekaria 9:7
Zekaria 9:8
Zekaria 9:9
Zekaria 9:10
Zekaria 9:11
Zekaria 9:12
Zekaria 9:13
Zekaria 9:14
Zekaria 9:15
Zekaria 9:16
Zekaria 9:17


Zekaria 1 / Zek 1
Zekaria 2 / Zek 2
Zekaria 3 / Zek 3
Zekaria 4 / Zek 4
Zekaria 5 / Zek 5
Zekaria 6 / Zek 6
Zekaria 7 / Zek 7
Zekaria 8 / Zek 8
Zekaria 9 / Zek 9
Zekaria 10 / Zek 10
Zekaria 11 / Zek 11
Zekaria 12 / Zek 12
Zekaria 13 / Zek 13
Zekaria 14 / Zek 14