A A A A A
×

Luo Bible 2020

Tim jo-Lawi 26

1
Kik ulos kido moro amora mopa kata chungo siro moro milamo bende kidi moro amora mopa kik yud e pinyu kukulorune kulame. An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu.
2
Rituru Sabato maga, kendo luoruru kara maler mar lemo. An e Jehova Nyasaye.
3
Ka urito buchena kendo urito chikena,
4
to abiro kelonu koth e kinde mowinjore, kendo pinyu nochieg cham mi yiendeu nonyag olembe.
5
Ubiro dino cham nyaka chop kinde muponoe mzabibu kendo ubiro pono mzabibu nyaka chop kinde muchwoyoe bende ubiro bedo gi chiemo moromou kendo ubiro dak gi kwe e pinyu.
6
Anamiu kwe e pinyu, mi ununindi maonge ngʼama nomiu luoro. Anatieki ondiegi duto e dieru kendo ligangla ok nomonju kata matin.
7
Unuriemb jowasiku duto e dieru kendo ununeg-gi.
8
Jou abich nobed gi teko mar riembo ji mia achiel, kendo jou mia achiel nobed gi teko mar riembo ji gana apar, kendo ununeg wasiku.
9
Abiro olonu gweth, kendo abiro miyo unywol mi ununyaa mathoth, kendo abiro chopo singruok duto mane atimo kodu.
10
Cham mag higa makadho manie decheu noromu chamo nyaka chop kinde ma ugologie oko mondo uyud thuolo mar rwako cham manyien.
11
Abiro loso kar dakna e dieru kendo ok anajwangʼu kata matin.
12
Anawuoth e dieru mi nabed Nyasachu, kendo unubed joga.
13
An e Jehova Nyasaye ma Nyasachu mane ogolou e piny Misri, mondo kik ubed wasumb jo-Misri kendo ne aturo lodi mane otwenu mi koro sani uwuotho tir.
14
To ka unutamru winja ma ok urito chikenago duto,
15
ma udagi buchena kendo uchayo chikena, ma ok urito chikena duto ma uketho singruok mara mane atimo kodu,
16
to koro ngʼeuru chuth ni mae e kaka abiro timonu: Anapou gi masira kod tho marach, gi tuo mayuyo wangʼ gi tuo mamiyo del dhe. Cham ma upidho ok nokonyu kata matin nikech jowasiku ema nochamgi.
17
Anabed ka asin kodu mi wasiku nolou e lweny kendo gininegu; unubed e bwo loch jowasiku, kendo unubwogru gi ngʼwech kata kaonge joma lawou.
18
Kata bangʼ timo magi duto kapod ok unyal winja, to anakumu nyadibiriyo kuom richo duto.
19
Anatiek sunga mar wich teko ma un-go, kendo anami polo rieny ka chuma, kendo piny mwalo nodog matek ka mula.
20
Ubiro ketho tekreu kayiem nono, kuchwoyo cham nimar chambu ok nochiegi, kata yedheu bende ok nonyag olembe.
21
Kapod usikona mana gi wich teko kendo udagi winja, to anakelnu masiche moloyo nyadibiriyo maromre gi richou.
22
Abiro oronu le mag bungu mondo oked kodu kendo ginineg nyithindo kaachiel gi jambu mi unudongʼ manok kendo yoreu nodongʼ nono maonge joma wuothoe.
23
Kobedo ni pod ok udwogo ira kata bangʼ timonu magi duto, kendo udhi mana nyime gi wich teko,
24
to an bende nanyisu wich teko, mi anamiu kum moloyo nyadibiriyo nikech richou.
25
Kendo anakel lweny e dieru mondo achulgo kuor kuom ketho singruok mane atimo kodu, kendo kinde duto manuchokru e miechu to nagou gi tuoche kendo wasiku nomaku.
26
Anami chiembu doko manok kendo mon apar notedi e agulu achiel. Ginipimnu chiemo e rapim, kendo kata kuchiemo to onge ngʼama noyiengʼ.
27
Kobedo ni pod ok udwogo ira kata bangʼ timonu magi duto, kendo udhi mana nyime gi wich teko,
28
to an bende nasik kodu gi wich teko gi mirimba mager, kendo anakumu moloyo nyadibiriyo gi mirimba mager nikech richou.
29
Unucham ring yawuotu kod nyiwu.
30
Anaketh kuondeu motingʼore gi malo, kendo anamuki kendeu muwangʼoe ubani. Anaket ringreu motho kuom nyiseche manono kendo anajwangʼu chuth.
31
Miechu madongo biro bedo gundni, kuondeu maler mag lemo abiro ketho, kendo ok anayie winjo tik mangʼwe ngʼar mag misengini mau.
32
Anaketh pinyu kendo jowasiku mabiro dakie nohum nono.
33
Abiro keyou e kind ogendini, anagol ligangla mi alawu. Pinyu nodongʼ gunda, kendo miechu madongo nokethi chuth.
34
E kinde duto ma pinyu nodongʼ gunda, ka un to asekeyou udak e kind wasiku; pinyu nobed ma ok opur mondo ochulgo Sabato maga duto mane ok urito.
35
E kinde duto ma pinyu nodongʼ gunda kamano, enobed ma ok opure, ka oritogo Sabato duto mane ok oyweyoe e kinde mane udak kuno.
36
To kuom jou modongʼ ka ngima e piny wasikgi, ginto anagogi kod kihondko e piny wasikgi, ma kata ka yamo okwadho it oboke maponi giwinjo, to giniwuog gi ngʼwech. Giniringi mana ka joma wasigu lawo gi ligangla mi gipodh piny kata obedo ni onge ngʼama lawogi.
37
Ginituomre kendgi giwegi mana ka joma wasigu lawo gi ligangla, kata obedo ni onge ngʼama lawogi. Omiyo ok unuyud teko mar kedo gi wasiku.
38
Unulal nono e kind ogendini, kendo wasiku notieku.
39
Joma otony e dieru mane odongʼ kangima e pinje mag wasiku nobed ka dendgi dhi adhiya nikech richogi kendo nikech richo mag kweregi, mana machal kaka notimore ni kweregi.
40
Bangʼ mae gibiro hulo richogi gi richo kweregi mane omiyo giweya kaachiel gi richo mane omiyo gibedo wasika,
41
mane omiyo abedo kodgi mamon kendo mane omiyo aterogi e piny wasikgi, eka bangʼe chunygi ma ok oyie kaka adwaro nobolre, mi giniyud kum kuom richogi,
42
eka abiro paro singruok mane atimo gi Jakobo kendo gi Isaka kendo gi Ibrahim, kendo anapar pinyu.
43
Piny to nodongʼ gunda nikech joma odakie osea, kendo obiro nindo ka ok opure mondo ochulgo Sabato duto mane ok oyweyoe. Giniyud kum kuom richogi nikech ne gichayo chikena kod buchena.
44
“Kata kamano, kata obedo ni gin e piny wasikgi, to ka anawitgi kendo ok anajwangʼ-gi kata tiekogi chuth, mi aketh singruok mane atimo kodgi. An Jehova Nyasaye ma Nyasachgi.
45
Nikech aherogi, omiyo anapar singruok mane atimo gi kweregi, mane agolo e piny Misri mana kane ogendini neno mondo an Jehova Nyasaye abed Nyasachgi.”
46
Magi e buche, chike kod yore mane Jehova Nyasaye omiyo jo-Israel e Got Sinai kokadho kuom Musa.
Tim jo-Lawi 26:1
Tim jo-Lawi 26:2
Tim jo-Lawi 26:3
Tim jo-Lawi 26:4
Tim jo-Lawi 26:5
Tim jo-Lawi 26:6
Tim jo-Lawi 26:7
Tim jo-Lawi 26:8
Tim jo-Lawi 26:9
Tim jo-Lawi 26:10
Tim jo-Lawi 26:11
Tim jo-Lawi 26:12
Tim jo-Lawi 26:13
Tim jo-Lawi 26:14
Tim jo-Lawi 26:15
Tim jo-Lawi 26:16
Tim jo-Lawi 26:17
Tim jo-Lawi 26:18
Tim jo-Lawi 26:19
Tim jo-Lawi 26:20
Tim jo-Lawi 26:21
Tim jo-Lawi 26:22
Tim jo-Lawi 26:23
Tim jo-Lawi 26:24
Tim jo-Lawi 26:25
Tim jo-Lawi 26:26
Tim jo-Lawi 26:27
Tim jo-Lawi 26:28
Tim jo-Lawi 26:29
Tim jo-Lawi 26:30
Tim jo-Lawi 26:31
Tim jo-Lawi 26:32
Tim jo-Lawi 26:33
Tim jo-Lawi 26:34
Tim jo-Lawi 26:35
Tim jo-Lawi 26:36
Tim jo-Lawi 26:37
Tim jo-Lawi 26:38
Tim jo-Lawi 26:39
Tim jo-Lawi 26:40
Tim jo-Lawi 26:41
Tim jo-Lawi 26:42
Tim jo-Lawi 26:43
Tim jo-Lawi 26:44
Tim jo-Lawi 26:45
Tim jo-Lawi 26:46
Tim jo-Lawi 1 / TiLa 1
Tim jo-Lawi 2 / TiLa 2
Tim jo-Lawi 3 / TiLa 3
Tim jo-Lawi 4 / TiLa 4
Tim jo-Lawi 5 / TiLa 5
Tim jo-Lawi 6 / TiLa 6
Tim jo-Lawi 7 / TiLa 7
Tim jo-Lawi 8 / TiLa 8
Tim jo-Lawi 9 / TiLa 9
Tim jo-Lawi 10 / TiLa 10
Tim jo-Lawi 11 / TiLa 11
Tim jo-Lawi 12 / TiLa 12
Tim jo-Lawi 13 / TiLa 13
Tim jo-Lawi 14 / TiLa 14
Tim jo-Lawi 15 / TiLa 15
Tim jo-Lawi 16 / TiLa 16
Tim jo-Lawi 17 / TiLa 17
Tim jo-Lawi 18 / TiLa 18
Tim jo-Lawi 19 / TiLa 19
Tim jo-Lawi 20 / TiLa 20
Tim jo-Lawi 21 / TiLa 21
Tim jo-Lawi 22 / TiLa 22
Tim jo-Lawi 23 / TiLa 23
Tim jo-Lawi 24 / TiLa 24
Tim jo-Lawi 25 / TiLa 25
Tim jo-Lawi 26 / TiLa 26
Tim jo-Lawi 27 / TiLa 27