A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ezekiel 22

1
Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
2
“Wuod dhano, donge dingʼadni Jerusalem bura? Donge dingʼadni dala maduongʼ michwere remoni bura? Ka inyalo timo kamano to chome tir gi timbene mamono duto
3
kendo iwachne ni: ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: Yaye dala maduongʼ makelo ni en owuon chandruok kuom chwero remo e dier joge, kendo dwanyore owuon kuom loso nyiseche manono,
4
isedoko jaketho nikech remo misechwero, kendo isedoko mogak nikech nyiseche miseloso. Isemiyo ndaloni odoko machwok, kendo giko mar ndalo midakgo e piny osechopo. Kuom mano, abiro miyo idoko gima ogendini mamoko jaro kendo abiro miyo pinje duto nyieri.
5
Joma odak machiegni kod joma odak mabor kodi biro jari, yaye in dala maduongʼ ma humbe rach, kendo mopongʼ gi koko.
6
“ ‘Neye kaka jotend Israel modak e dieru konyore gi tekogi mar chwero remo.
7
Isejwangʼo wuone gi mine marach; ithiro jopinje mamoko modak e dieru; nyithind kiye gi mon ma chwogi otho bende isando.
8
Isechayo giga maler moket tenge ne tichna kendo isedwanyo Sabato maga.
9
Idak gi acheje moikore ne chwero remo, kaachiel gi joma chiemo ewi gode mitime lisweche, kod joma timo timbe ma ok owinjore.
10
Idak gi joma terore gi mond wuonegi; kendo joma riwore gi mon mantiere e kindegi mag neno malo kendo mogak.
11
Nitie chwo modak kodi matimo tim mamono ka giterore gi monde ji, nyaka mond yawuotgi kendo gi nyiminegi hie, ma nyathi wuon mare.
12
Idak gi joma oyie kawo asoya mondo gichwer remo; umayo ji kendo ukawo ohala malangʼ kuom gik muholo ji; kendo kuom wuochu mokalo tongʼ, uwuondo joweteu kumayogi marach. Kendo wiu osewil koda, an Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema asewacho kamano.
13
“ ‘Asingora adier ni abiro rieyo bada mi akumu kuom ohala museyudo e yo ma ok kare, kendo kuom remo musechwero e dieru.
14
Bende chir ma un-go sani biro siko, kata bedeu bende biro siko kotegno, chiengʼ ma anabi mondo akumu? An Jehova Nyasaye ema asewacho kendo abiro timo kamano.
15
Abiro keyou e dier ogendini mi ateru e pinje mopogore opogore; bende abiro neno ni gak mugakgo orumo.
16
Ka osejaru e dier ogendini, eka unungʼe ni An e Jehova Nyasaye.’ ”
17
Eka wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
18
“Wuod dhano, dhood Israel osedoko chuoth fedha e nyima; giduto gin kaka gik maonge tich modongʼ bangʼ lenyo mula, kata nyinyo, kata fedha, kata chuma, kata kendo miwangʼoe gigo. Giduto gin mana chwodho mag fedha.
19
Kuom mano, ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho: ‘Nikech un duto usedoko chuoth fedha, abiro chokou kaachiel nyaka Jerusalem.
20
Mana kaka ji choko fedha, mula, chuma kod nyinyo mopogore opogore e karaya mondo olenygi gi mach mager e kendo, e kaka abiro chokou ka iya owangʼ kendo ka an gi mirima mager mi aketu ei dala maduongʼ kendo atieku kanyo.
21
Abiro chokou kendo abiro riembou gi mirimba mager, mi unuleny nono ka un e iye.
22
Kaka ilenyo fedha e kendo, e kaka un bende nolenyu kuom mach, kendo unungʼe ni an Jehova Nyasaye ema aseolo mirimba mager kuomu.’ ”
23
Wach Jehova Nyasaye nobirona kama:
24
“Wuod dhano, wach ni piny ni, ‘In piny mapok oneno koth kata nyidho gi wangʼe e kinde mane akelo mirimba.’
25
Nitiere kit winjruok marach e kind jotelo manie pinyno machalo mana gi sibuor maruto to kidho le momako; ginego ji, gimayo ji mwandugi gi gig-gi mabeyo kendo gimiyo mon mangʼeny doko mon ma chwogi otho.
26
Jonabi mage ketho chikena kendo dwanyo giga maler; ok gine pogruok manie kind gik maler gi gik mamoko; gipuonjo ni onge pogruok manie kind gik ma ok ler gi gik maler; kendo gidino wengegi ni rito Sabato maga, momiyo koro nyinga ok mi duongʼ e diergi.
27
Jotelo mag pinyno chalo ondiegi makidho le ma gimako; gichwero remo kendo ginego ji mondo owenigi thuolo mar yudo ohala e yor mecho.
28
Jonabi mage to umo timbegi gi fweny mag miriambo kod gagi mag wuond. Giwacho ni, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto wacho,’ ka Jehova Nyasaye to pok owuoyo.
29
Jopiny mecho e yor wuond kendo mayo ji githuon; githiro joma odhier gi joma ochando kendo gisando jodak, ka gituonogi adiera margi.
30
“Ne amanyo ngʼato moro e diergi mane nyalo gero ohinga kendo mane nyalo chungʼ e nyima kaka ogayi mochungʼne piny, mondo kik akethe, to ne ok ayudo ngʼato.
31
Omiyo koro abiro olo mirimba kuomgi kendo abiro tiekogi gi mirimba mager, ka aketo e wigi giwegi gik moko duto maricho gisetimo, Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ema owacho.”
Ezekiel 22:1
Ezekiel 22:2
Ezekiel 22:3
Ezekiel 22:4
Ezekiel 22:5
Ezekiel 22:6
Ezekiel 22:7
Ezekiel 22:8
Ezekiel 22:9
Ezekiel 22:10
Ezekiel 22:11
Ezekiel 22:12
Ezekiel 22:13
Ezekiel 22:14
Ezekiel 22:15
Ezekiel 22:16
Ezekiel 22:17
Ezekiel 22:18
Ezekiel 22:19
Ezekiel 22:20
Ezekiel 22:21
Ezekiel 22:22
Ezekiel 22:23
Ezekiel 22:24
Ezekiel 22:25
Ezekiel 22:26
Ezekiel 22:27
Ezekiel 22:28
Ezekiel 22:29
Ezekiel 22:30
Ezekiel 22:31
Ezekiel 1 / Eze 1
Ezekiel 2 / Eze 2
Ezekiel 3 / Eze 3
Ezekiel 4 / Eze 4
Ezekiel 5 / Eze 5
Ezekiel 6 / Eze 6
Ezekiel 7 / Eze 7
Ezekiel 8 / Eze 8
Ezekiel 9 / Eze 9
Ezekiel 10 / Eze 10
Ezekiel 11 / Eze 11
Ezekiel 12 / Eze 12
Ezekiel 13 / Eze 13
Ezekiel 14 / Eze 14
Ezekiel 15 / Eze 15
Ezekiel 16 / Eze 16
Ezekiel 17 / Eze 17
Ezekiel 18 / Eze 18
Ezekiel 19 / Eze 19
Ezekiel 20 / Eze 20
Ezekiel 21 / Eze 21
Ezekiel 22 / Eze 22
Ezekiel 23 / Eze 23
Ezekiel 24 / Eze 24
Ezekiel 25 / Eze 25
Ezekiel 26 / Eze 26
Ezekiel 27 / Eze 27
Ezekiel 28 / Eze 28
Ezekiel 29 / Eze 29
Ezekiel 30 / Eze 30
Ezekiel 31 / Eze 31
Ezekiel 32 / Eze 32
Ezekiel 33 / Eze 33
Ezekiel 34 / Eze 34
Ezekiel 35 / Eze 35
Ezekiel 36 / Eze 36
Ezekiel 37 / Eze 37
Ezekiel 38 / Eze 38
Ezekiel 39 / Eze 39
Ezekiel 40 / Eze 40
Ezekiel 41 / Eze 41
Ezekiel 42 / Eze 42
Ezekiel 43 / Eze 43
Ezekiel 44 / Eze 44
Ezekiel 45 / Eze 45
Ezekiel 46 / Eze 46
Ezekiel 47 / Eze 47
Ezekiel 48 / Eze 48