A A A A A
Luo Bible 2020

Isaya 431
To koro ma e gima Jehova Nyasaye wacho, Nyasaye mane ochweyi, yaye Jakobo, Nyasaye mane ochweyi, yaye Israel: “Kik ibed maluor, nimar aseresi; kendo aseluongi gi nyingi ni in mara awuon.
2
Ka ikadho ei pige matut, to anabed kodi; kendo ka ungʼado aore to ok giniteru. Ka uwuotho e mach mager to ok nowangʼu, kata mana mach makakni ok nowangʼu.
3
Nimar an Jehova Nyasaye, ma Nyasachi, Nyasaye Maler mar Israel, ma Jawarni; achiwo Misri gi Kush kod Seba ka gir chudo mondo oresigo.
4
Nikech in ngʼat makare kendo mogen e nyima kendo nikech aheri, abiro chiwo ji kar loi mondo aresigo kendo abiro chiwo ji mamoko mondo ochungʼ e loi.
5
Kik ibed maluor, nimar an kodi; abiro duogo nyithindi koa yo wuok chiengʼ, kendo abiro choko nyithindi moa yo podho chiengʼ.
6
Abiro wachone joma odak nyandwat ni, ‘Wegi gidhi!’ Kendo ni joma odak milambo ni, ‘Kik ugengʼ-gi.’ Keluru yawuota moa mabor kaachiel gi nyiga koa e tunge piny,
7
ngʼato angʼata miluongo gi nyinga, ngʼat mane achweyo mondo omiya duongʼ, ngʼat mane achweyo kendo amiyo ngima.”
8
Keluru jogo man-gi wenge to ok nyal neno, to bende gin gi it to ok giwinj wach.
9
Ogendini duto chokore kanyakla kendo ji duto chokore kamoro achiel. En ngʼa kuomgi mane ofwenyo gima kama kapok otimore kendo mane owachonwa gigo mane otimore chon? Wegiuru gikel joneno mag-gi mondo onyiswa ane ni ne gin kare, eka joma owinjo owachi niya, “En adier.”
10
Jehova Nyasaye wacho niya, “Un joneno maga ma wuoyo kuoma” kendo jotichna ma aseyiero, mondo mi ungʼe kendo uyie kuoma kendo ubed gingʼeyo ni An e Nyasaye. Onge Nyasaye moro ma nobetie kapok abet bende onge nyasaye moro manobi bangʼe.
11
An e Jehova Nyasaye adier, kendo onge jawar moro machielo makmana an.
12
An awuon ema asenyisou, aseresou kendo asewachonu ni an ema asetimo magi ma ok nyiseche manono ma un-go e dieru. Jehova Nyasaye wacho niya, “Un e joneno maga ni an e Nyasaye.”
13
Ee An ema asebetie nyaka aa chakruok. Gima amako onge ngʼama nyalo golo e lweta. En ngʼa manyalo ketho gima atimo?
14
Ma e gima Jehova Nyasaye, Jal Maler mar Israel ma jaresu wacho: “Nikech un, abiro oro ji Babulon mondo odhi oom jo-Babulon duto e twech, kotingʼ-gi e yiedhi mane gisungorego.
15
An e Jehova Nyasaye, Jal Maler, Jachwech Israel kendo Ruodhu.”
16
Ma e gima Jehova Nyasaye wacho, Jal manoloso yo e dier nam, kendo manoketo yo e kind pi mogingore,
17
bende namiyo geche lweny kod farese odonjo kuno, kaachiel gi jolweny duto maroteke, kendo negirumo kuno ma ok gichako gitingʼo wigi mi githo mana ka taya monegi.
18
Koro awachonu niya, “Goluru chunyu oko e gik machon kendo weuru paro gik mosekadho.
19
Neuru, atimo gimoro manyien! Koro osechako timore, bende unene? Aloso yo e piny motimo ongoro kendo aketo aore kuonde mojwangʼ.
20
Le mag thim ma gin ondiegi kod tula miya duongʼ, nikech asemiyogi pi e piny motimo ongoro kendo aseketo aore kuonde mojwangʼ, mondo joga mayiero oyud pi modho,
21
gin ji mane achweyo ne an awuon, mondo omi gipaka.
22
“To kata kamano ne ok uluonga mondo akonyu, yaye Jakobo, useol koda, yaye Israel.
23
Ok usechiwo rombe mondo otimnago misango miwangʼo pep, bende ok usemiya duongʼ gi misengini magu. Ok asemiyou tingʼ mapek mag chiwo mag cham, kata dwaro ni uwangʼna ubani.
24
Ne ok ungʼiewona gimoro amora mangʼwe ngʼar, bende ne ok udhila gi boche mag misengini. To richou kende ema ne tura, kendo ne uola mana gi kethou.
25
“An kende e jal magolo richou duto kendo ok achak apargi nikech mano e gima ahero timo.
26
Parnauru gik mane otimore chon, mondo wapim wechego kanyakla; kendo wachuru ane gik manyiso ni uonge gi ketho.
27
Kwaru mokwongo notimo richo; kendo jotendu nongʼanyona.
28
Kuom mano abiro kuodo wi joma tiyo ei hekalu mau, kendo abiro jwangʼo Jakobo mondo otieki, mi Israel yud wichkuot.”Isaya 43:1

Isaya 43:2

Isaya 43:3

Isaya 43:4

Isaya 43:5

Isaya 43:6

Isaya 43:7

Isaya 43:8

Isaya 43:9

Isaya 43:10

Isaya 43:11

Isaya 43:12

Isaya 43:13

Isaya 43:14

Isaya 43:15

Isaya 43:16

Isaya 43:17

Isaya 43:18

Isaya 43:19

Isaya 43:20

Isaya 43:21

Isaya 43:22

Isaya 43:23

Isaya 43:24

Isaya 43:25

Isaya 43:26

Isaya 43:27

Isaya 43:28Isaya 1 / Isa 1

Isaya 2 / Isa 2

Isaya 3 / Isa 3

Isaya 4 / Isa 4

Isaya 5 / Isa 5

Isaya 6 / Isa 6

Isaya 7 / Isa 7

Isaya 8 / Isa 8

Isaya 9 / Isa 9

Isaya 10 / Isa 10

Isaya 11 / Isa 11

Isaya 12 / Isa 12

Isaya 13 / Isa 13

Isaya 14 / Isa 14

Isaya 15 / Isa 15

Isaya 16 / Isa 16

Isaya 17 / Isa 17

Isaya 18 / Isa 18

Isaya 19 / Isa 19

Isaya 20 / Isa 20

Isaya 21 / Isa 21

Isaya 22 / Isa 22

Isaya 23 / Isa 23

Isaya 24 / Isa 24

Isaya 25 / Isa 25

Isaya 26 / Isa 26

Isaya 27 / Isa 27

Isaya 28 / Isa 28

Isaya 29 / Isa 29

Isaya 30 / Isa 30

Isaya 31 / Isa 31

Isaya 32 / Isa 32

Isaya 33 / Isa 33

Isaya 34 / Isa 34

Isaya 35 / Isa 35

Isaya 36 / Isa 36

Isaya 37 / Isa 37

Isaya 38 / Isa 38

Isaya 39 / Isa 39

Isaya 40 / Isa 40

Isaya 41 / Isa 41

Isaya 42 / Isa 42

Isaya 43 / Isa 43

Isaya 44 / Isa 44

Isaya 45 / Isa 45

Isaya 46 / Isa 46

Isaya 47 / Isa 47

Isaya 48 / Isa 48

Isaya 49 / Isa 49

Isaya 50 / Isa 50

Isaya 51 / Isa 51

Isaya 52 / Isa 52

Isaya 53 / Isa 53

Isaya 54 / Isa 54

Isaya 55 / Isa 55

Isaya 56 / Isa 56

Isaya 57 / Isa 57

Isaya 58 / Isa 58

Isaya 59 / Isa 59

Isaya 60 / Isa 60

Isaya 61 / Isa 61

Isaya 62 / Isa 62

Isaya 63 / Isa 63

Isaya 64 / Isa 64

Isaya 65 / Isa 65

Isaya 66 / Isa 66