A A A A A
×

Luo Bible 2020

Isaya 35

1
Kuonde motimo ongoro kendo mobaro okak nobed mamor; kuonde thimbe nobed moil kendo momiyo ka maua mathiewo, mana kaka ondanyo,
2
enogol maua mabeyo, mi nobed gi mor ka ogoyo koko gi ilo. Enobed gi duongʼ mar Lebanon, gi mor mar Karmel kod Sharon; ginine duongʼ mar Jehova Nyasaye, ma Nyasachwa maber.
3
Teguru bede mayom yom, rieuru chong monyosore;
4
koneuru joma nigi chuny mool ni, “Beduru motegno kendo kik uluor; nimar Nyasachu biro biro, mondo ochul kuor ne wasiku, kaka owinjore kendo oresu.”
5
Eka joma muofni nonen kendo joma itgi odino nowinj wach.
6
Eka rongʼonde nolengʼre ka nyakech kendo momni nokog gi mor. Pi nobubni kowuok e thim, kendo oula nomol kar ongoro.
7
Piny ma yande otwo nolokre dago, kendo achiya nowuog e lowo motwo. Lum, odundu kod togo nodongi kama ondiegi yande odakie.
8
Kendo wangʼ yo nobedi kanyo, mi noluonge ni Wangʼ Yo Maler. Joma ok ler ok nowuothie, to nobedi wangʼ yo ma joma kare ema luwo, joma ofuwo ma joricho ok nowuothie.
9
Onge sibuor manoyud kuno kata mana ondieg bungu mager manade, ok nosud machiegni kanyo. To mana joma Nyasaye osewaro ema nowuothie,
10
kendo joma Jehova Nyasaye osereso nodwogi. Ginidonji Sayun ka giwer; kendo ka ilo mosiko opongʼo chunygi. Ginibed gi mor gi ilo mosiko, kendo kuyo kod parruok norum chuth.
Isaya 35:1
Isaya 35:2
Isaya 35:3
Isaya 35:4
Isaya 35:5
Isaya 35:6
Isaya 35:7
Isaya 35:8
Isaya 35:9
Isaya 35:10
Isaya 1 / Isa 1
Isaya 2 / Isa 2
Isaya 3 / Isa 3
Isaya 4 / Isa 4
Isaya 5 / Isa 5
Isaya 6 / Isa 6
Isaya 7 / Isa 7
Isaya 8 / Isa 8
Isaya 9 / Isa 9
Isaya 10 / Isa 10
Isaya 11 / Isa 11
Isaya 12 / Isa 12
Isaya 13 / Isa 13
Isaya 14 / Isa 14
Isaya 15 / Isa 15
Isaya 16 / Isa 16
Isaya 17 / Isa 17
Isaya 18 / Isa 18
Isaya 19 / Isa 19
Isaya 20 / Isa 20
Isaya 21 / Isa 21
Isaya 22 / Isa 22
Isaya 23 / Isa 23
Isaya 24 / Isa 24
Isaya 25 / Isa 25
Isaya 26 / Isa 26
Isaya 27 / Isa 27
Isaya 28 / Isa 28
Isaya 29 / Isa 29
Isaya 30 / Isa 30
Isaya 31 / Isa 31
Isaya 32 / Isa 32
Isaya 33 / Isa 33
Isaya 34 / Isa 34
Isaya 35 / Isa 35
Isaya 36 / Isa 36
Isaya 37 / Isa 37
Isaya 38 / Isa 38
Isaya 39 / Isa 39
Isaya 40 / Isa 40
Isaya 41 / Isa 41
Isaya 42 / Isa 42
Isaya 43 / Isa 43
Isaya 44 / Isa 44
Isaya 45 / Isa 45
Isaya 46 / Isa 46
Isaya 47 / Isa 47
Isaya 48 / Isa 48
Isaya 49 / Isa 49
Isaya 50 / Isa 50
Isaya 51 / Isa 51
Isaya 52 / Isa 52
Isaya 53 / Isa 53
Isaya 54 / Isa 54
Isaya 55 / Isa 55
Isaya 56 / Isa 56
Isaya 57 / Isa 57
Isaya 58 / Isa 58
Isaya 59 / Isa 59
Isaya 60 / Isa 60
Isaya 61 / Isa 61
Isaya 62 / Isa 62
Isaya 63 / Isa 63
Isaya 64 / Isa 64
Isaya 65 / Isa 65
Isaya 66 / Isa 66