A A A A A
×

Luo Bible 2020

Eklesiastes 3

1
Nitiere kinde mar gimoro amora, kod thuolo mitimoe tich moro ka moro e bwo polo:
2
kinde mar nywol kod kinde mar tho, kinde mar pitho kod kinde mar putho,
3
kinde mar nek kod kinde mar chang, kinde mar muko kod kinde mar gero,
4
kinde mar kuyo kod kinde mar mor, kinde mar ywak kod kinde mar miel,
5
kinde mar keyo kite kod kinde mar chokogi, kinde mar kwakruok kod kinde mar weyo kwakruok,
6
kinde mar dwaro gimoro kod kinde ma gimoro lalie, kinde mar kano gimoro kod kinde mar wito gimoro,
7
kinde mar yiecho gimoro kod kinde mar twangʼo, kinde mar lingʼ kod kinde mar wuoyo,
8
kinde mar hera kod kinde mar sin, kinde mar lweny kod kinde mar kwe.
9
En ohala mane ma jatich yudo kuom tich matek?
10
Aseneno tingʼ mapek ma Nyasaye oseketo kuom ji.
11
Oseketo gik moko duto obedo maber e kindegi. Oseketo ngima mochwere e chuny ji; kata kamano ok ginyal paro matut gima Nyasaye osetimono aa chakruok nyaka giko.
12
Angʼeyo ni onge gino maber ne ji moloyo bedo mamor kendo mondo gitim maber kapod gingima.
13
Wan duto wanyalo chiemo kendo metho, kendo wabed mamor e tijewa. Ma en mich moa kuom Nyasaye.
14
Angʼeyo ni gimoro amora ma Nyasaye timo osiko manyaka chiengʼ, onge gima inyalo mede kata inyalo gol kuome. Nyasaye timo kamano mondo omi ji oluore.
15
Mantiere sani nosebedo, kendo mano mabiro bedo nosebedo chon; kendo Nyasaye biro kelo gik machon e kar ngʼado bura.
16
Kendo ne aneno gimachielo e bwo wangʼ chiengʼ: Kama adiera gi ngʼado bura makare onego bedie, to richo ema bedoe.
17
Ne aparo e chunya niya, “Nyasaye biro ngʼado bura ni jo-ratiro kaachiel gi joma richo, nikech gimoro ka gimoro ni kod sane.”
18
Bende ne achako aparo niya, “Nyasaye temo dhano mondo gine ni gichalo gi le.
19
Giko mar dhano gi le en ni gimoro achiel ochomogi duto machalre. Kaka achiel tho e kaka machielo bende. Giduto giyweyo machalre; dhano ok winj maber maloyo le. Gik moko duto onge tiendgi.
20
Giduto gidhi kamoro achiel; giduto gia e lowo, kendo giduto gidok e lowo.
21
En ngʼa mongʼeyo ka chuny dhano dum dhi malo to chuny le ridore dhi e lowo?”
22
Omiyo ne aneno ni onge gima ber ni dhano moloyo tichne, nikech mano e pokne. Kare en ngʼa manyalo keche mondo one gima biro timorene bangʼe kosetho?
Eklesiastes 3:1
Eklesiastes 3:2
Eklesiastes 3:3
Eklesiastes 3:4
Eklesiastes 3:5
Eklesiastes 3:6
Eklesiastes 3:7
Eklesiastes 3:8
Eklesiastes 3:9
Eklesiastes 3:10
Eklesiastes 3:11
Eklesiastes 3:12
Eklesiastes 3:13
Eklesiastes 3:14
Eklesiastes 3:15
Eklesiastes 3:16
Eklesiastes 3:17
Eklesiastes 3:18
Eklesiastes 3:19
Eklesiastes 3:20
Eklesiastes 3:21
Eklesiastes 3:22
Eklesiastes 1 / Ekl 1
Eklesiastes 2 / Ekl 2
Eklesiastes 3 / Ekl 3
Eklesiastes 4 / Ekl 4
Eklesiastes 5 / Ekl 5
Eklesiastes 6 / Ekl 6
Eklesiastes 7 / Ekl 7
Eklesiastes 8 / Ekl 8
Eklesiastes 9 / Ekl 9
Eklesiastes 10 / Ekl 10
Eklesiastes 11 / Ekl 11
Eklesiastes 12 / Ekl 12