A A A A A
Luo Bible 2020

Ngeche 91
Rieko osegero ode, osechungo sirnige abiriyo.
2
Oseiko ringe kendo oloso divai mare moru mamit, bende osepedho mesa mare.
3
Oseoro jotichne ma nyiri, kendo oluongo ji ka en kuonde motingʼore e dala maduongʼ.
4
“Weuru ji duto mangʼeyogi tin obi kae!” Owacho ni jogo maonge gi rieko mar ngʼado bura.
5
Biuru, chamuru chiemba kendo madhuru divai ma aseruwo.
6
Weuru yoreu maonge rieko, eka unubed mangima, wuothuru e yor winjo kod ngʼeyo.
7
Ngʼat marieyo ja-ajara luongo mana wichkuot, ngʼat makwero ngʼat marach yudo mana ayany.
8
Kik ikwer ngʼat ma jaro ji, nikech mano biro miyo obedo mamon kodi, kirieyo ngʼat mariek, to obiro heri.
9
Puonj ngʼat mariek, to obiro bedo mariek moloyo, puonj ngʼat makare gimoro, to obiro medo puonjore.
10
Luoro Jehova Nyasaye e chakruok mar rieko, to ngʼeyo Jal Maler miyo ngʼato ngʼeyo tiend wach.
11
Nimar kuoma ndalogi biro bedo mangʼeny, kendo rieko biro medo hiki.
12
Ka iriek, riekoni nomiyi ohala, ka ijajaro, to in iwuon ema ibiro hinyori.
13
Dhako mofuwo en jakoko, ok oritore kendo ngʼeyone tin.
14
Obedo e dhoode, e kom kama otingʼore mar dala maduongʼ,
15
koluongo jogo makadho, madhi e yoregi.
16
Owacho ni jogo maonge gi rieko mar ngʼado bura niya, “Weuru ji duto mangʼeyogi tin obi kae!”
17
Nomedo wachonegi niya, “Pi mokwal mit, chiemo michamo apanda ema nigi ndhandhu moloyo!”
18
To ok gingʼeyo kata matin ni joma otho ni kuno; bende ni joma lime ni e liel matut.Ngeche 9:1

Ngeche 9:2

Ngeche 9:3

Ngeche 9:4

Ngeche 9:5

Ngeche 9:6

Ngeche 9:7

Ngeche 9:8

Ngeche 9:9

Ngeche 9:10

Ngeche 9:11

Ngeche 9:12

Ngeche 9:13

Ngeche 9:14

Ngeche 9:15

Ngeche 9:16

Ngeche 9:17

Ngeche 9:18Ngeche 1 / Nge 1

Ngeche 2 / Nge 2

Ngeche 3 / Nge 3

Ngeche 4 / Nge 4

Ngeche 5 / Nge 5

Ngeche 6 / Nge 6

Ngeche 7 / Nge 7

Ngeche 8 / Nge 8

Ngeche 9 / Nge 9

Ngeche 10 / Nge 10

Ngeche 11 / Nge 11

Ngeche 12 / Nge 12

Ngeche 13 / Nge 13

Ngeche 14 / Nge 14

Ngeche 15 / Nge 15

Ngeche 16 / Nge 16

Ngeche 17 / Nge 17

Ngeche 18 / Nge 18

Ngeche 19 / Nge 19

Ngeche 20 / Nge 20

Ngeche 21 / Nge 21

Ngeche 22 / Nge 22

Ngeche 23 / Nge 23

Ngeche 24 / Nge 24

Ngeche 25 / Nge 25

Ngeche 26 / Nge 26

Ngeche 27 / Nge 27

Ngeche 28 / Nge 28

Ngeche 29 / Nge 29

Ngeche 30 / Nge 30

Ngeche 31 / Nge 31