A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ngeche 5

1
Wuoda, chik iti malongʼo ne riekona, mondo iwinj maber puonj mago mopondo,
2
eka isik kingʼeyo pogo tiend weche kendo dhogi norit rieko.
3
Nimar dho jachode wacho weche mamit ka mor kich, kendo wuoyone yom maloyo moo;
4
to gikone okech ka kedhno kendo obith ka ligangla ma dhoge ariyo.
5
Tiendene ochomo kar tho, to ondamo mage ochiko bur tir.
6
Ok opar ngangʼ yor ngima; yorene ogondore, to ok ongʼeyo kamano.
7
Omiyo koro un yawuota, winjauru, kik uwe gima awachonu.
8
Bed mabor gi dhako ma kamano, kendo kik idhi machiegni gi dhoode,
9
nono to jomoko nono ema inimi tekreni maber moloyo kendo higni magi norum e lwet joma ger,
10
nono to jomoko nono, ema nocham mwanduni kendo tichni matek nokony od ngʼat moro nono.
11
To e giko mar ngimani inichur achura, ka ringri gi dendi chamore rumo.
12
To iniwachi niya, “Mano kaka nasin gi puonj mar rieko! Mano kaka chunya nokwedo siem mane omiya kuom gik mane atimo ma ok nikare!
13
Ne ok anyal winjo kendo timo weche jopuonjna, kata chiko ita ni jopuonjna.
14
Asechopo e giko mar kethruok marach e dier chokruok mangima.”
15
Modh pi moa e dapigi iwuon, pi mamol moa e sokoni iwuon.
16
Bende ber mondo soknigi omol ka oo oko e yore mag dala, kata aoregi mag pi e kuonde chokruok manie dier dala?
17
Ne ni gibedo magi iwuon kendo kik iriwgi gi joma galagala.
18
Sokoni mondo ogwedhi, kendo ibed mamor gi chiegi mane ikendo ka in wuowi.
19
Ojaber ka mwanda, kendo olongʼo ka nyakech, thundene mad romi kinde duto, mad herane omaki moloyo.
20
Wuoda, ere gima omiyo jachode dikaw paroni? Ere gima omiyo chie ngʼato nono dilombi?
21
Yore mag dhano nenore ratiro e nyim Jehova Nyasaye, kendo onono kamoro amora ma odhiyoe.
22
Timbe mamono mag ngʼama jaricho obedone obadho mamake, tonde mag richone tweye matek.
23
Obiro tho nikech ok oyie mondo orieye, obayo yo nikech fupe maduongʼ.
Ngeche 5:1
Ngeche 5:2
Ngeche 5:3
Ngeche 5:4
Ngeche 5:5
Ngeche 5:6
Ngeche 5:7
Ngeche 5:8
Ngeche 5:9
Ngeche 5:10
Ngeche 5:11
Ngeche 5:12
Ngeche 5:13
Ngeche 5:14
Ngeche 5:15
Ngeche 5:16
Ngeche 5:17
Ngeche 5:18
Ngeche 5:19
Ngeche 5:20
Ngeche 5:21
Ngeche 5:22
Ngeche 5:23
Ngeche 1 / Nge 1
Ngeche 2 / Nge 2
Ngeche 3 / Nge 3
Ngeche 4 / Nge 4
Ngeche 5 / Nge 5
Ngeche 6 / Nge 6
Ngeche 7 / Nge 7
Ngeche 8 / Nge 8
Ngeche 9 / Nge 9
Ngeche 10 / Nge 10
Ngeche 11 / Nge 11
Ngeche 12 / Nge 12
Ngeche 13 / Nge 13
Ngeche 14 / Nge 14
Ngeche 15 / Nge 15
Ngeche 16 / Nge 16
Ngeche 17 / Nge 17
Ngeche 18 / Nge 18
Ngeche 19 / Nge 19
Ngeche 20 / Nge 20
Ngeche 21 / Nge 21
Ngeche 22 / Nge 22
Ngeche 23 / Nge 23
Ngeche 24 / Nge 24
Ngeche 25 / Nge 25
Ngeche 26 / Nge 26
Ngeche 27 / Nge 27
Ngeche 28 / Nge 28
Ngeche 29 / Nge 29
Ngeche 30 / Nge 30
Ngeche 31 / Nge 31