A A A A A
Luo Bible 2020

Ngeche 231
Ka ibedo mondo ichiem gi ruoth, non maber gima ni e nyimi,
2
ka in jawuoro to dimbri nono to onyalo keto pala e dwondi.
3
Kik igomb chiembe mamit, nimar chiemono en mar wuondruok.
4
Kik iwe tich bari ndasi ni mondo ibed ja-mwandu, bed gi rieko mondo iritri.
5
Ngʼi mwandu mana matin nono, to bangʼe gidhi, nimar adiera gibiro bedo gi bwombe, kendo gifu gidhi e kor polo ka ongo.
6
Kik icham chiemb jagwondo, kik igomb chiembe mamit,
7
nimar en ngʼat mosiko paro nengo mochul. Owachoni niya, “Chiem kendo methi,” to chunye ok ni kodi.
8
Ibiro ngʼogo mano matin mane ichamo kendo ibiro bedo ni iketho kindeni kuom pwoch mipuoyego.
9
Kik iwuo ne ngʼat mofuwo, nikech obiro chayo rieko mag wechegi.
10
Kik igol kidi mar kiewo machon, kata ima nyithindo maonge wuone puothegi;
11
nimar Jal moritogi en ratego; obiro chwakogi e kindi kodgi.
12
Ket chunyi ne puonj to iti ne weche mag ngʼeyo.
13
Kik itamri kumo nyathi; nimar chwat ok nyal nege.
14
Kikumo nyathi kod kede to obiro reso chunye aa e tho.
15
Wuoda, ka chunyi riek, eka chunya biro bedo mamor,
16
chunya ma iye nobed mamor ka lewi wacho gima nikare.
17
Kik ibed gi nyiego e chunyi nikech joricho; to kinde duto bedi gi dwaro mar luoro Jehova Nyasaye moloyo.
18
Adier, ka itimo kamano to inibed gi geno e ndalo mabiro, kendo genoni ok nongʼad oko.
19
Wuoda, winja, eka inibed mariek, kendo ket chunyi e yo moriere tir.
20
Kik iriwri gi jogo ma madho kongʼo mangʼeny kata jowuoro mohero ringʼo,
21
nimar jomer kod jowuoro bedo jochan, kendo nongʼno rwakogi gi lewni moti.
22
Winj wuonu, nikech en ema nonywoli, kendo kik icha minu ka oti.
23
Adiera gi rieko gi puonjruok kod ngʼeyo tiend wach ema nyaka iyudi, kata dabed ni ingʼiewogi gi nengo matek.
24
Wuon ngʼat makare nigi mor maduongʼ; ngʼatno man-gi wuowi mariek obedo mamor kode.
25
Mad wuonu gi minu bed mamor; mad minu mane onywoli bed gi ilo.
26
Wuoda, miya chunyi, kendo ket wengegi orit yorena,
27
nimar dhako ma jachode en bur matut, to dhako mabayo en soko madiny.
28
Ka jamecho obuto korito, to omedo keto ji ma ok jo-adiera mangʼeny e kind ji.
29
En ngʼa man-gi masira? En ngʼa man-gi lit? En ngʼa man-gi lweny? En ngʼa man-gi ngʼur? En ngʼa man-gi adhonde ma ok owinjore? En ngʼa man-gi wangʼ makwar motimo remo?
30
Jogo madeko oko ka kongʼo, madhi mondo gibil kongʼo mokik mayoreyore.
31
Kik ingʼi kongʼo kochiek mowalo, ka obabni e kikombe, ka omadhore mos kolor piny!
32
Bangʼe to okecho ka thuol kendo oketo kwiri kaka fu.
33
Wengeni biro neno gik mayoreyore to pachi paro gik morundore.
34
Ibiro chalo ngʼat ma nindo e nam mar apaka matek, ka inindo ewi apaka.
35
Ibiro wacho niya, “Gigoya, to ok ahinyra! Gigoya, to ok awinji! Karangʼo ma abiro chiewoe mondo adog ameth kendo?”Ngeche 23:1

Ngeche 23:2

Ngeche 23:3

Ngeche 23:4

Ngeche 23:5

Ngeche 23:6

Ngeche 23:7

Ngeche 23:8

Ngeche 23:9

Ngeche 23:10

Ngeche 23:11

Ngeche 23:12

Ngeche 23:13

Ngeche 23:14

Ngeche 23:15

Ngeche 23:16

Ngeche 23:17

Ngeche 23:18

Ngeche 23:19

Ngeche 23:20

Ngeche 23:21

Ngeche 23:22

Ngeche 23:23

Ngeche 23:24

Ngeche 23:25

Ngeche 23:26

Ngeche 23:27

Ngeche 23:28

Ngeche 23:29

Ngeche 23:30

Ngeche 23:31

Ngeche 23:32

Ngeche 23:33

Ngeche 23:34

Ngeche 23:35Ngeche 1 / Nge 1

Ngeche 2 / Nge 2

Ngeche 3 / Nge 3

Ngeche 4 / Nge 4

Ngeche 5 / Nge 5

Ngeche 6 / Nge 6

Ngeche 7 / Nge 7

Ngeche 8 / Nge 8

Ngeche 9 / Nge 9

Ngeche 10 / Nge 10

Ngeche 11 / Nge 11

Ngeche 12 / Nge 12

Ngeche 13 / Nge 13

Ngeche 14 / Nge 14

Ngeche 15 / Nge 15

Ngeche 16 / Nge 16

Ngeche 17 / Nge 17

Ngeche 18 / Nge 18

Ngeche 19 / Nge 19

Ngeche 20 / Nge 20

Ngeche 21 / Nge 21

Ngeche 22 / Nge 22

Ngeche 23 / Nge 23

Ngeche 24 / Nge 24

Ngeche 25 / Nge 25

Ngeche 26 / Nge 26

Ngeche 27 / Nge 27

Ngeche 28 / Nge 28

Ngeche 29 / Nge 29

Ngeche 30 / Nge 30

Ngeche 31 / Nge 31