A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ngeche 20

1
Divai en jajaro to kongʼo en koko; ngʼat motelne kodgi onge rieko.
2
Mirimb ruoth chalo gi ruto mar sibuor; ngʼat momiyo obedo gi gero lalo ngimane.
3
Enobed luor maduongʼ ne ngʼatno ma dagi dhawo, to joma ofuwo duto ohero dhawo.
4
Jasamuoyo ok pur puothe e kinde mowinjore; omiyo e kinde mar keyo omanyo, to ok oyud gimoro.
5
Dwaro mar chuny dhano chalo gi pi matut, to ngʼat man-gi winjo twomogi.
6
Ji mangʼeny wacho ni gin gihera ma adiera; to ngʼat ma ja-adiera, en ngʼa ma diyude?
7
Ngʼat makare nigi ngima ma ok ocha; nyithinde nigi gweth bangʼe.
8
Ka ruoth obedo e kome mondo ongʼad bura; opiedho weche maricho duto gi wangʼe.
9
En ngʼa manyalo wacho niya, “Aserito chunya maler; aler kendo aonge richo?”
10
Rapim ma ok nikare gi pimo ma ok kare, Jehova Nyasaye mon kodgi duto.
11
Kata mana nyathi ingʼeyo gi timbene, omiyo ingʼeyo ka kite obidhore kata ni kare.
12
It mawinjo gi wangʼ maneno, Jehova Nyasaye ema osechweyo gik moko ariyogo.
13
Kik iher nindo nono to ibiro bedo jachan, bed kineno to ok ibi chando chiemo.
14
Jangʼiewo wacho niya, “Ok ber ngangʼ, ok ber ngangʼ!” To bangʼe owuok odhiyo ka osungore ni ongʼiewo gi nengo mayot.
15
Dhahabu nitie, kendo kite ma nengogi tek bende nitie mogundho, to dhok mawacho weche mag ngʼeyo gin kaka mula mabeyo mayudo tek.
16
Kaw law ngʼat mochungʼne ngʼat mokia kaka singo; mak gino mosingorego, ka otimo kamano ni dhako majabayo.
17
Chiemo moyud e yo ma ok kare mit ne ngʼato, to achien omuodore mana ka kuoyo.
18
Los chenro ka ikonyori gi ngʼado rieko; ka ichako lweny to dwar ikruok maber.
19
Fuongʼo wach ketho genruok; omiyo tangʼ ni ngʼato ma wuoyo mathoth.
20
Ka ngʼato okwongʼo wuon mare kata min mare, to ngimane norum mana ka taya motho e mudho molil.
21
Mwandu moyud motelo e yo mayot ok bi bedo konyruok e kinde machien.
22
Kik iwach niya, “Abiro chulo kuor kuom rachni motimna!” Bed kirito Jehova Nyasaye to obiro resi.
23
Jehova Nyasaye mon gi rapim mag miriambo, kendo rapim ma ok kare ok miye mor.
24
Okange mag ngʼato ichiko gi Jehova Nyasaye. Ere kaka ngʼato nyalo ngʼeyo yore owuon?
25
En obadho ne ngʼato masingo gimoro ka ok oparo, to achien eka oparo singruokne.
26
Ruoth mariek riembo joma timbegi richo; okumogi ma ok okechogi.
27
Taya mar Jehova Nyasaye manyo chuny dhano, kendo omanyo chunye ma iye.
28
Hera kod adiera miyo ruoth bedo gi kwe, nikech hera, lochne bedo motegno.
29
Sunga ma yawuowi nigo e teko margi, to lwar en duongʼ ne jodongo.
30
Goch kod adhonde pwodho richo, to chwat loso maler chuny maiye.
Ngeche 20:1
Ngeche 20:2
Ngeche 20:3
Ngeche 20:4
Ngeche 20:5
Ngeche 20:6
Ngeche 20:7
Ngeche 20:8
Ngeche 20:9
Ngeche 20:10
Ngeche 20:11
Ngeche 20:12
Ngeche 20:13
Ngeche 20:14
Ngeche 20:15
Ngeche 20:16
Ngeche 20:17
Ngeche 20:18
Ngeche 20:19
Ngeche 20:20
Ngeche 20:21
Ngeche 20:22
Ngeche 20:23
Ngeche 20:24
Ngeche 20:25
Ngeche 20:26
Ngeche 20:27
Ngeche 20:28
Ngeche 20:29
Ngeche 20:30
Ngeche 1 / Nge 1
Ngeche 2 / Nge 2
Ngeche 3 / Nge 3
Ngeche 4 / Nge 4
Ngeche 5 / Nge 5
Ngeche 6 / Nge 6
Ngeche 7 / Nge 7
Ngeche 8 / Nge 8
Ngeche 9 / Nge 9
Ngeche 10 / Nge 10
Ngeche 11 / Nge 11
Ngeche 12 / Nge 12
Ngeche 13 / Nge 13
Ngeche 14 / Nge 14
Ngeche 15 / Nge 15
Ngeche 16 / Nge 16
Ngeche 17 / Nge 17
Ngeche 18 / Nge 18
Ngeche 19 / Nge 19
Ngeche 20 / Nge 20
Ngeche 21 / Nge 21
Ngeche 22 / Nge 22
Ngeche 23 / Nge 23
Ngeche 24 / Nge 24
Ngeche 25 / Nge 25
Ngeche 26 / Nge 26
Ngeche 27 / Nge 27
Ngeche 28 / Nge 28
Ngeche 29 / Nge 29
Ngeche 30 / Nge 30
Ngeche 31 / Nge 31