A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ngeche 2

1
Wuoda, ka iyie rwako wechena kendo kano chikena e chunyi;
2
ka ichiko iti ni weche mag rieko kendo kiketo chunyi mondo iwinj tiend weche,
3
to ka imanyo ngʼeyo malingʼ-lingʼ, kendo ikwayo ngʼeyo tiend wach,
4
to ka idware ka fedha kendo imanye ka mwandu mopandi,
5
eka iniwinj malongʼo tiend luoro Jehova Nyasaye, kendo iniyud rieko mar ngʼeyo Nyasaye.
6
Jehova Nyasaye chiwo rieko kendo ngʼeyo gi winjo aa e dhoge.
7
Oiko loch ni joma kare, en okumba ni jogo ma wuodhgi ler,
8
nimar en okumba mar joma kare kendo orito yor joge ma jo-adiera.
9
Ka iwinjo wachna, eka iningʼe gima kare, kendo mowinjore ma gin yore duto mabeyo.
10
Nimar rieko nodonj e chunyi, kendo ngʼeyo nomi ngimani bedo mamor.
11
Rieko mar pogo tiend wach noriti, kendo winjo tiend wach nobedni okumba.
12
Rieko noresi kuom yore mag joma mono, kuom jogo mawacho weche mochido,
13
jogo moweyo yore moriere mag bidhruok, mondo giwuothi e yore mag mudho,
14
joma mor kuom timo maricho kendo giil e duwruok mar richo,
15
jogo ma yoregi ogajore ogajore kendo gin jowuond e yoregi.
16
Bende enoresi kuom dhako ma jachode, kuom dhako mabayo gi wechege maywayo ji,
17
moseweyo chwore mane okende konyako, kendo oketho singruok mane otimo e nyim Nyasaye.
18
Nikech ode tero ji e tho to yorene tero ji e piny joma otho.
19
Onge ngʼato madhi ire maduogo kata yudo yor ngima.
20
Kuom mano, iniluw yore joma beyo kendo irit yore joma kare.
21
Nimar joma kare ema nodag e piny kendo jogo maonge bura ema nosiki e piny;
22
to joma timbegi mono nogol oko e piny kendo jogo ma ok jo-adiera ok nobedie ngangʼ.
Ngeche 2:1
Ngeche 2:2
Ngeche 2:3
Ngeche 2:4
Ngeche 2:5
Ngeche 2:6
Ngeche 2:7
Ngeche 2:8
Ngeche 2:9
Ngeche 2:10
Ngeche 2:11
Ngeche 2:12
Ngeche 2:13
Ngeche 2:14
Ngeche 2:15
Ngeche 2:16
Ngeche 2:17
Ngeche 2:18
Ngeche 2:19
Ngeche 2:20
Ngeche 2:21
Ngeche 2:22
Ngeche 1 / Nge 1
Ngeche 2 / Nge 2
Ngeche 3 / Nge 3
Ngeche 4 / Nge 4
Ngeche 5 / Nge 5
Ngeche 6 / Nge 6
Ngeche 7 / Nge 7
Ngeche 8 / Nge 8
Ngeche 9 / Nge 9
Ngeche 10 / Nge 10
Ngeche 11 / Nge 11
Ngeche 12 / Nge 12
Ngeche 13 / Nge 13
Ngeche 14 / Nge 14
Ngeche 15 / Nge 15
Ngeche 16 / Nge 16
Ngeche 17 / Nge 17
Ngeche 18 / Nge 18
Ngeche 19 / Nge 19
Ngeche 20 / Nge 20
Ngeche 21 / Nge 21
Ngeche 22 / Nge 22
Ngeche 23 / Nge 23
Ngeche 24 / Nge 24
Ngeche 25 / Nge 25
Ngeche 26 / Nge 26
Ngeche 27 / Nge 27
Ngeche 28 / Nge 28
Ngeche 29 / Nge 29
Ngeche 30 / Nge 30
Ngeche 31 / Nge 31