A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ngeche 13

1
Wuowi mariek winjo puonj wuon mare, to ngʼat ma wangʼe tek ok winj wach kikwere.
2
Ngʼat makare yudo pok maber kaluwore gi gik mowacho, to ngʼatno ma ok ja-adiera nigi gombo mar miero.
3
Ngʼatno morito dhoge orito ngimane, to ngʼatno ma wuoyo karodho wach biro dhiyo e kethruok.
4
Jasamuoyo dwaro gimoro gi chunye duto to ok oyud gimoro, to jakinda yudo gik moko duto modwaro.
5
Ngʼat makare mon kod gima ok adiera, to joricho kelo wichkuot kod dwanyruok.
6
Tim makare rito ngʼat mobidhore, timbe maricho to tieko jaricho.
7
Ngʼat moro wuondore ni en ja-mwandu, to adiera oonge gimoro; to ngʼat machielo wuondore ni en jachan, to adiera en gi mwandu mangʼeny.
8
Mwandu ngʼato sa moro nyalo reso ngimane, to jochan onge gima bwogo.
9
Ler mar ngʼat makare rieny maler, to taya mar ngʼat marach inego.
10
Sunga nywolo mana dhawo, to rieko iyudo kuom jogo moyie puonj.
11
Pesa moyud e yo ma ok kare lal nono, to ngʼat makano pesa matin matin miyo omedore.
12
Gima igeno mobudho miyo chuny bedo matuo, to gima igeno motimore en yath mar ngima.
13
Ngʼat ma jaro puonj biro yudo pokne, to ngʼat moluoro chik imiyo pok maber.
14
Puonj mar ngʼat mariek en soko mar ngima ma reso ngʼato e obadho mag tho.
15
Bedo gi winjo kelo luor, to yor ngʼato ma ok ja-adier tek.
16
Ngʼato ka ngʼato mariek timo gik moko kuom ngʼeyo, to ngʼat mofuwo nyiso mana fupe.
17
Jaote marach donjo e chandruok, to jaote modimbore kelo konyruok.
18
Ngʼat modagi siem nwangʼo dhier kod wichkuot, to ngʼato angʼata mawinjo kikwere to yudo duongʼ.
19
Geno mochopi en gima mit ne chuny, to joma ofuwo ok dwar aa e richo.
20
Ngʼat mawuotho gi ngʼama riek bedo mariek, to osiep joma ofuwo hinyore.
21
Chandruok luwo jaricho, to mwandu e ohand ngʼat makare.
22
Ngʼat maber weyo mwandu ne nyithind nyithinde, to mwandu jaricho okan ni joma kare.
23
Puoth ngʼat ma jachan sa moro nyalo nyago chiemo mangʼeny, to tim ma ok kare tiekogi duto.
24
Ngʼat ma ok ti kod kede kuom chwado wuode, omon kod wuode, to ngʼat mohere bedo motangʼ mondo orieye.
25
Joma kare chiemo moromo kaka chunygi dwaro, to ii ngʼat marach nigi kech.
Ngeche 13:1
Ngeche 13:2
Ngeche 13:3
Ngeche 13:4
Ngeche 13:5
Ngeche 13:6
Ngeche 13:7
Ngeche 13:8
Ngeche 13:9
Ngeche 13:10
Ngeche 13:11
Ngeche 13:12
Ngeche 13:13
Ngeche 13:14
Ngeche 13:15
Ngeche 13:16
Ngeche 13:17
Ngeche 13:18
Ngeche 13:19
Ngeche 13:20
Ngeche 13:21
Ngeche 13:22
Ngeche 13:23
Ngeche 13:24
Ngeche 13:25
Ngeche 1 / Nge 1
Ngeche 2 / Nge 2
Ngeche 3 / Nge 3
Ngeche 4 / Nge 4
Ngeche 5 / Nge 5
Ngeche 6 / Nge 6
Ngeche 7 / Nge 7
Ngeche 8 / Nge 8
Ngeche 9 / Nge 9
Ngeche 10 / Nge 10
Ngeche 11 / Nge 11
Ngeche 12 / Nge 12
Ngeche 13 / Nge 13
Ngeche 14 / Nge 14
Ngeche 15 / Nge 15
Ngeche 16 / Nge 16
Ngeche 17 / Nge 17
Ngeche 18 / Nge 18
Ngeche 19 / Nge 19
Ngeche 20 / Nge 20
Ngeche 21 / Nge 21
Ngeche 22 / Nge 22
Ngeche 23 / Nge 23
Ngeche 24 / Nge 24
Ngeche 25 / Nge 25
Ngeche 26 / Nge 26
Ngeche 27 / Nge 27
Ngeche 28 / Nge 28
Ngeche 29 / Nge 29
Ngeche 30 / Nge 30
Ngeche 31 / Nge 31