A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ngeche 1

1
Ngeche mag Solomon wuod Daudi, ruodh Israel:
2
mamiyo iyudo rieko kod ritruok makare, kendo winjo tiend weche matut;
3
kendo miyo idak e ngima moritore kendo mobidhore kitimo gima adiera kendo gima kare kendo mowinjore,
4
gimiyo joma ngʼeyogi tin bedo mariek, kendo gimiyo jomatindo ngʼeyo tiend weche kendo pogo tiend wach.
5
Mad jomariek chik itgi mondo owinji kendo gimedgi e puonjruokgi, to jogo mongʼeyo pogo tiend wach mad oyud gino ma chikogi,
6
mondo gingʼe ngeche, sigendini, kod weche ma tiendgi tek mag jorieko.
7
Luoro Jehova Nyasaye e chakruok mar ngʼeyo to joma ofuwo chayo rieko gi ritruok makare.
8
Wuoda, chik iti ni puonj wuonu, kendo kik ijwangʼ puonj mar minu.
9
Ginibedni kaka kondo michwowo e wiyi, kendo kaka thiwni miketo e ngʼuti mondo ineri maber.
10
Wuoda, ka joricho hoyoi mondo itim marach, kik iyienegi.
11
Kagiwachoni niya, “Bi idhi kodwa; mondo wabuti ni ngʼato wanegi, kendo wamonj kayiem nono joma onge ketho;
12
mondo wamuonygi ngili ka bur liel mana ka joma omwony mangima gi bur;
13
wabiro yudo gik moko duto mabeyo ma nengogi tek, mi wapongʼ utewa gi gik moyaki.
14
In bende riwri kodwa e wachni, kendo wanapog gigo duto mwayako.”
15
Wuoda, kik idhi kodgi ngangʼ kendo kik iwuoth e yoregigo,
16
nikech tiendgi reto piyo piyo mar timo richo kendo gimwomore mondo gichwer remo.
17
Mano kaka en gima nono chiko obadho ka winy duto neno.
18
Jogi ochiko obadho ne gin giwegi, kendo gin ema ginimokie!
19
Mano e giko jogo duto mohero yudo gimoro moyud e yo marach; gino kawo ngima jogo moyude.
20
Rieko goyo koko matek e yore mag dala, ogoyo koko bende e kuonde chokruok;
21
oywak kogoyo koko e akerkeke mag yore motimo koko, owuoyo e dhorangeye mag mier madongo kopenjo niya,
22
“Nyaka karangʼo ma un joma ngʼeyogi tin nusik kuhero yoreu mag ngʼeyo matin?” Nyaka karangʼo ma jojaro pod nosik kamor, e jaro kendo joma ofuwo nosiki kochayo puonj?
23
Ka dine uwinj siem mara, dine abedo kodu thuolo, kendo damiyo ungʼeyo pacha.
24
To nikech ne udaga kane aluongo kendo onge ngʼama nodewa kane adwaro konyou,
25
nimar ne udagi puonj maga duto kendo ne ok uwinjo siem mara.
26
An to ananyieru bangʼe ka un e chandruok; Anajaru ajara ka masira oloyou,
27
ka masira machalo yamb ahiti obiro kuomu, kendo ka chandruok oyweyou ka yamb kalausi. Ka lit kod thagruok ohingou.
28
Giniluonga, to ok anadwokgi; ginimanya to ok giniyuda.
29
Kaka ne ok gidwar puonj kendo ok negiyiero luoro Jehova Nyasaye,
30
Kaka ne ok giyie gi puonjna kendo gidagi siem mara,
31
kuom mano ginicham olemo mag yoregi kendo giniyiengʼ gi olemo mar riekogi maricho.
32
Nikech yore mobam mag bayo mag jogo mangʼeyogi tin noneg-gi, kendo bedo ma ok odewo gimoro mar joma ofuwo notiekgi.
33
To ngʼato angʼata mawinjo wachna nodag gi kwe kendo mayom, maonge luoro mar hinyruok.
Ngeche 1:1
Ngeche 1:2
Ngeche 1:3
Ngeche 1:4
Ngeche 1:5
Ngeche 1:6
Ngeche 1:7
Ngeche 1:8
Ngeche 1:9
Ngeche 1:10
Ngeche 1:11
Ngeche 1:12
Ngeche 1:13
Ngeche 1:14
Ngeche 1:15
Ngeche 1:16
Ngeche 1:17
Ngeche 1:18
Ngeche 1:19
Ngeche 1:20
Ngeche 1:21
Ngeche 1:22
Ngeche 1:23
Ngeche 1:24
Ngeche 1:25
Ngeche 1:26
Ngeche 1:27
Ngeche 1:28
Ngeche 1:29
Ngeche 1:30
Ngeche 1:31
Ngeche 1:32
Ngeche 1:33
Ngeche 1 / Nge 1
Ngeche 2 / Nge 2
Ngeche 3 / Nge 3
Ngeche 4 / Nge 4
Ngeche 5 / Nge 5
Ngeche 6 / Nge 6
Ngeche 7 / Nge 7
Ngeche 8 / Nge 8
Ngeche 9 / Nge 9
Ngeche 10 / Nge 10
Ngeche 11 / Nge 11
Ngeche 12 / Nge 12
Ngeche 13 / Nge 13
Ngeche 14 / Nge 14
Ngeche 15 / Nge 15
Ngeche 16 / Nge 16
Ngeche 17 / Nge 17
Ngeche 18 / Nge 18
Ngeche 19 / Nge 19
Ngeche 20 / Nge 20
Ngeche 21 / Nge 21
Ngeche 22 / Nge 22
Ngeche 23 / Nge 23
Ngeche 24 / Nge 24
Ngeche 25 / Nge 25
Ngeche 26 / Nge 26
Ngeche 27 / Nge 27
Ngeche 28 / Nge 28
Ngeche 29 / Nge 29
Ngeche 30 / Nge 30
Ngeche 31 / Nge 31