A A A A A
×

Luo Bible 2020

Wuok 9

1
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Dhi ir Farao mondo iwachne kama: ‘Ma e gima Jehova Nyasaye ma Nyasach jo-Hibrania wacho: “We joga odhi mondo olama!”
2
To ka itamori weyogi mondo gidhi kendo isiko kiketogi e tich misumba,
3
to lwet Jehova Nyasaye biro kelo tho ne jamni mantiere lek kaka fareseni kod pundeni, ngamia magi kaachiel gi dhogi, rombegi kod dieki.
4
To Jehova Nyasaye biro keto pogruok kuom jamb jo-Israel kod mago mag jo-Misri mi onge chiach ja-Israel moro amora ma biro tho.’ ”
5
Jehova Nyasaye noketo odiechiengʼ ma gigo notimre kowacho kama: “Kiny Jehova Nyasaye notim ma e pinyni.”
6
Kendo kinyne Jehova Nyasaye notimo kamano. Jamni duto mag jo-Misri notho, to onge jamb ja-Israel kata achiel mane otho.
7
Kane Farao ooro ji mondo onon wachno, to negiyudo kaonge kata achiel kuom jamb jo-Israel mane otho. To kata kamano wi Farao nomedo bedo matek mine ok onyal weyo ogandano mondo odhi.
8
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa kod Harun niya, “Jukuru buch kendo mopongʼo lwetu mondo Musa okire e kor yamo e nyim Farao.
9
Obiro lokore buru mayom e piny Misri duto kendo buche malokore adhola biro gore kuom ji kaachiel gi jamni e piny duto.”
10
Kuom mano ne gijuko buch kendo mi gichungʼ e nyim Farao. Musa nokiro buru e kor yamo kendo buche malokore adhola nogore kuom ji kod jamni.
11
Ajuoke ne ok nyal chungʼ e nyim Musa nikech buche mane ni kuomgi kaachiel gi jo-Misri duto.
12
To Jehova Nyasaye nomiyo chuny Farao omedo bedo matek mine ok nonyal winjo wach Musa kod Harun, mana kaka Jehova Nyasaye nosewacho ne Musa.
13
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Chiew okinyi mangʼich, idhi ir Farao kendo inyise kama: ‘Ma e gima Jehova Nyasaye ma Nyasach jo-Hibrania wacho: We joga odhi olama.
14
Ka ok kamano to wangʼni abiro oro masichena madongo dongo kuomi, kuom jodongi kod kuom jogi mondo ingʼe ni onge ngʼat machal koda e piny ngima.
15
Ka dine arie bada mi agoyi gi tuo moro kaachiel gi jogi, to dikoro asetieki e wangʼ piny.
16
Makmana asetingʼi malo mana ne wachni, ni mondo anyisigo tekona kendo mondo nyinga olandi e piny duto.
17
To kaka pod ithago joga kendo itamori weyogi mondo gidhi,
18
kiny sa machal kama anaor pe malich mapok none e piny Misri, nyaka nene.
19
Chiw chik mondo jambu kaachiel gi gimoro amora ma un-go e pap okel kar tony, nikech pe biro chwer kuom ngʼato angʼata kata le moro amora ma pod ni oko ma ok odonjo e kar tony mi githo.’ ”
20
Jodong Farao-go ma noluoro wach Jehova Nyasaye noreto mondo okel wasumbinigi kaachiel gi jambgi e kar tony.
21
To mago mane ok odew wach Jehova Nyasaye ne oweyo wasumbinigi gi jambgi e pap.
22
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Rie badi kochomo polo mondo pe ochwe e piny Misri duto; kochwe kuom ji, le kod gimoro amora madongo e puothe mag Misri.”
23
Ka Musa norieyo ludhe kochomo polo, Jehova Nyasaye nooro mor polo gi pe kendo polo nomil koni gi koni, kuom mano Jehova Nyasaye noolo pe e piny Misri.
24
Pe nochwe kendo polo nomil koni gi koni. Ne en masich pe marachie moloyo nyaka piny Misri ne chakre.
25
E piny Misri duto pe nogoyo gimoro amora mantie e pewe; obed ji kata le. Nogoyo gimoro amora matwi e puothe kendo nolwero it yiende duto.
26
Makmana piny Goshen kende ema pe ok ochwee, kama piny ma jo-Israel nodakie.
27
Eka Farao noluongo Musa gi Harun. Nowachonegi niya, “Koro aseketho. Jehova Nyasaye ni kare, to an kaachiel gi joga wasetimo richo.
28
Kwanwa Jehova Nyasaye nimar mor polo gi pe oromowa. Abiro weyou mondo udhi, nimar onge tiende mondo umed bedo ka.”
29
Musa nodwoko niya, “Ka asewuok oko mar dala, abiro yaro bada ka akwayo Jehova Nyasaye. Polo mamor biro rumo bende pe ok nochak ochwe kendo, mondo ingʼe ni piny en mar Jehova Nyasaye.
30
To kata kamano angʼeyo ni in kaachiel gi jodongi pod ok uluoro Jehova Nyasaye.”
31
(Tworo gi shairi nokethore chuth, nimar noyudo ka shairi oseketo wangʼe, to tworo nosethiewo.
32
Ngano to ne ok okethore nimar ne pok gimoyo.)
33
Eka Musa noweyo Farao mi gidhi oko mar dala. Noyaro bade ni Jehova Nyasaye, mi mor polo kod pe norumo kendo koth bende ne ok ochwe e piny.
34
Kane Farao oneno ka koth, pe gi mor polo orumo, to nomedo timo richo. Nomedo bedo gi chuny matek en kaachiel gi jodonge.
35
Kuom mano chuny Farao nomedo bedo matek kendo ne ok oyie ni jo-Israel mondo odhi kaka ne Jehova Nyasaye osewacho kokalo kuom Musa.
Wuok 9:1
Wuok 9:2
Wuok 9:3
Wuok 9:4
Wuok 9:5
Wuok 9:6
Wuok 9:7
Wuok 9:8
Wuok 9:9
Wuok 9:10
Wuok 9:11
Wuok 9:12
Wuok 9:13
Wuok 9:14
Wuok 9:15
Wuok 9:16
Wuok 9:17
Wuok 9:18
Wuok 9:19
Wuok 9:20
Wuok 9:21
Wuok 9:22
Wuok 9:23
Wuok 9:24
Wuok 9:25
Wuok 9:26
Wuok 9:27
Wuok 9:28
Wuok 9:29
Wuok 9:30
Wuok 9:31
Wuok 9:32
Wuok 9:33
Wuok 9:34
Wuok 9:35
Wuok 1 / Wuok 1
Wuok 2 / Wuok 2
Wuok 3 / Wuok 3
Wuok 4 / Wuok 4
Wuok 5 / Wuok 5
Wuok 6 / Wuok 6
Wuok 7 / Wuok 7
Wuok 8 / Wuok 8
Wuok 9 / Wuok 9
Wuok 10 / Wuok 10
Wuok 11 / Wuok 11
Wuok 12 / Wuok 12
Wuok 13 / Wuok 13
Wuok 14 / Wuok 14
Wuok 15 / Wuok 15
Wuok 16 / Wuok 16
Wuok 17 / Wuok 17
Wuok 18 / Wuok 18
Wuok 19 / Wuok 19
Wuok 20 / Wuok 20
Wuok 21 / Wuok 21
Wuok 22 / Wuok 22
Wuok 23 / Wuok 23
Wuok 24 / Wuok 24
Wuok 25 / Wuok 25
Wuok 26 / Wuok 26
Wuok 27 / Wuok 27
Wuok 28 / Wuok 28
Wuok 29 / Wuok 29
Wuok 30 / Wuok 30
Wuok 31 / Wuok 31
Wuok 32 / Wuok 32
Wuok 33 / Wuok 33
Wuok 34 / Wuok 34
Wuok 35 / Wuok 35
Wuok 36 / Wuok 36
Wuok 37 / Wuok 37
Wuok 38 / Wuok 38
Wuok 39 / Wuok 39
Wuok 40 / Wuok 40