A A A A A
×

Luo Bible 2020

Wuok 4

1
Musa nodwoko niya, “To kapo ni ok giyie kata winjo wachna mi giwacho ni, ‘Jehova Nyasaye ne ok ofwenyoreni’?”
2
Eka Jehova Nyasaye nopenje niya, “Mano en angʼo mantie e lwetino?” Musa nodwoko niya, “En luth.”
3
Jehova Nyasaye nowachone niya “Bole piny kanyo.” Musa nobole piny e lowo kendo nolokore thuol mi Musa noringe.
4
Bangʼe Jehova Nyasaye nowachone niya, “Rie badi mondo imake gi yo ka iwe.” Kuom Mano Musa norieyo bade kendo nomake gi yo ka iwe mi nochako olokore luth e lwete.
5
Jehova Nyasaye nowachone niya, “Ma en kamano mondo mi giyie ni Jehova Nyasaye ma Nyasach kweregi; Nyasach Ibrahim gi Isaka kod Jakobo osefwenyoreni.”
6
Eka Jehova Nyasaye nowachone niya, “So lweti ei lawi.” Kuom mano, Musa nosoyo lwete ei lawe kendo kane ogole oko, to lwete nolokore dhoho, marachar ka pe.
7
Bangʼe nonyise niya, “Koro dwok lweti ei law.” Kuom mano, Musa nodwoko lwete ei law, kendo kane ogole, lwete nochango modoko machal gi dende duto.
8
Eka Jehova Nyasaye nowacho niya, “Kapo ni ok giyie gi wachni kata kuom ranyisi mokwongo, to ginyalo yie mar ariyo.
9
To kapo ni ok giyie gi ranyisi ariyogo kata winjo wachni, to kaw pi mar aora Nael, kendo iole e lowo motwo. Pi migolo e aorano biro lokore remo e lowo motwo.”
10
Musa nodwoko Jehova Nyasaye niya, “Yaye Ruoth Nyasaye, ok asebedo ngʼat ma wuoyo kalewe yot chakre chon kata e sa misebedo ka iwuoyo kod misumbani. Lewa pek kendo aywayo wach.”
11
Eka Jehova Nyasaye nowachone niya, “En ngʼa manochweyo dho dhano? En ngʼa mamiyo odoko momo kata ite odino? Koso en ngʼa mamiyo oneno kata obedo muofu? Donge en an Jehova Nyasaye?
12
Omiyo koro dhiyo, abiro konyi e wuoyo bende abiro puonji gima onego iwachi.”
13
To Musa nodwoke niya, “Yaye Ruoth Nyasaye, ka iyie to or ngʼat machielo.”
14
Eka Jehova Nyasaye ne mirima omako gi Musa mowachone niya, “Donge owadu Harun ma ja-Lawi nitie? Angʼeyo ni onyalo wuoyo maber. Osechako wuoth obiro romoni bende chunye biro bedo mamor ka oneni.
15
Ibiro wuoyo kode mi iket weche e dhoge; abiro konyou un ji ariyo mondo uwuo bende abiro puonjou gima onego utim.
16
Obiro wuoyo gi ji kari kendo obiro bedo kaka dhogi bende ibiro bedone kaka Nyasaye.
17
To kaw ludhni e lweti nimar ibiro timo kode honni gi ranyisi.”
18
Eka Musa nodok ir Jethro jaduongʼne mowachone niya “Yie iweya adog Misri ir joga mondo ane kapo ni nitie moro kuomgi ma pod ngima.” Jethro nodwoke niya, “Dhiyo kendo ibed gi gweth.”
19
Noyudo Jehova Nyasaye osewuoyo gi Musa e piny Midian kowachone niya, “Dog Misri, nikech jogo duto mane dwaro negi osetho.”
20
Omiyo Musa nokawo chiege kod yawuote, mi oketogi e punda kendo nochako wuoth mar dok Misri. Bende nokawo ludh Nyasaye e lwete.
21
Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Ka idok Misri nyaka ine ni itimo e nyim Farao honni duto ma asemiyi teko mondo itim. Makmana abiro miyo chuny Farao doko matek ma ok onyal weyo jo-Israel mondo oa.
22
Eka iniwach ni Farao kama, ‘Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: Israel e wuoda makayo,
23
kendo ne anyisi niya, “Yie iwe wuoda odhi, mondo olama.” To nikech nidagi weye mondo odhi; koro abiro nego wuodi makayo.’ ”
24
E kinde mane Musa obuoro kamoro e kor yo, Jehova Nyasaye noromo kode kendo nochiegni nege.
25
To Zipora nokawo pala modingli mi ongʼadogo pien mantie e dho duongʼ wuode kendo nokawo pien-no momulogo tiend Musa. Nowacho niya, “Adier ibedona wuon kisera mar remo.”
26
Eka Jehova Nyasaye noweye. (E kindeno ema Zipora nowachoe niya, “Wuon kisera mar remo,” ma tiende ni tero nyangu.)
27
Jehova Nyasaye nowacho ni Harun niya, “Dhiyo e thim mondo irom gi Musa.” Omiyo nodhi moromo gi Musa e got mar Nyasaye kendo nonyodhe.
28
Eka Musa nonyiso Harun weche duto mane Jehova Nyasaye oore mondo owachi, kendo nonyise honni duto mane Jehova Nyasaye oore mondo otim.
29
Eka Musa gi Harun nochoko jodong jo-Israel duto kanyakla,
30
kendo Harun nonyisogi gik moko duto mane Jehova Nyasaye onyiso Musa. Bende notimo honni duto e nyim ji,
31
kendo ne giyie. Kendo kane giwinjo ni Jehova Nyasaye oseneno chandruokgi kendo ni odwaro resogi, negikulore mi gilame.
Wuok 4:1
Wuok 4:2
Wuok 4:3
Wuok 4:4
Wuok 4:5
Wuok 4:6
Wuok 4:7
Wuok 4:8
Wuok 4:9
Wuok 4:10
Wuok 4:11
Wuok 4:12
Wuok 4:13
Wuok 4:14
Wuok 4:15
Wuok 4:16
Wuok 4:17
Wuok 4:18
Wuok 4:19
Wuok 4:20
Wuok 4:21
Wuok 4:22
Wuok 4:23
Wuok 4:24
Wuok 4:25
Wuok 4:26
Wuok 4:27
Wuok 4:28
Wuok 4:29
Wuok 4:30
Wuok 4:31
Wuok 1 / Wuok 1
Wuok 2 / Wuok 2
Wuok 3 / Wuok 3
Wuok 4 / Wuok 4
Wuok 5 / Wuok 5
Wuok 6 / Wuok 6
Wuok 7 / Wuok 7
Wuok 8 / Wuok 8
Wuok 9 / Wuok 9
Wuok 10 / Wuok 10
Wuok 11 / Wuok 11
Wuok 12 / Wuok 12
Wuok 13 / Wuok 13
Wuok 14 / Wuok 14
Wuok 15 / Wuok 15
Wuok 16 / Wuok 16
Wuok 17 / Wuok 17
Wuok 18 / Wuok 18
Wuok 19 / Wuok 19
Wuok 20 / Wuok 20
Wuok 21 / Wuok 21
Wuok 22 / Wuok 22
Wuok 23 / Wuok 23
Wuok 24 / Wuok 24
Wuok 25 / Wuok 25
Wuok 26 / Wuok 26
Wuok 27 / Wuok 27
Wuok 28 / Wuok 28
Wuok 29 / Wuok 29
Wuok 30 / Wuok 30
Wuok 31 / Wuok 31
Wuok 32 / Wuok 32
Wuok 33 / Wuok 33
Wuok 34 / Wuok 34
Wuok 35 / Wuok 35
Wuok 36 / Wuok 36
Wuok 37 / Wuok 37
Wuok 38 / Wuok 38
Wuok 39 / Wuok 39
Wuok 40 / Wuok 40