A A A A A
×

Luo Bible 2020

Wuok 31

1
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
2
“Ngʼe ni aseyiero Bezalel wuod Uri, ma wuod Hur, maa e dhood Juda,
3
kendo asepongʼe gi Roho mar Nyasaye mondo obed gi lony, gi rieko, gi nyalo kod ngʼeyo tije duto mag lwedo;
4
mondo omi ogor kido mabeyo mag dhahabu gi fedha kod mula,
5
kendo ongʼad kite duto gi payo bao kendo mondo otim kit tije duto mag lwedo.
6
Kata kamano aseyiero Oholiab wuod Ahisamak bende, maa e dhood Dan mondo okonye. “Bende asechiwo rieko ni jotich lwedo duto molony mondo olos gik moko duto masechiki kaka:
7
Hemb Romo, Sandug Rapar mar pwodhruok gi raumne, kod gik moko duto mag hema kaka:
8
mesa gi gigene mag tich, gi rachungi taya gi gigene mag tich, gi kendo mar misango miwangʼoe ubani,
9
kod kendo mar misango miwangʼo pep gi gik moko duto mitiyogo e kendono, gi karaya kod rachungi mare,
10
kaachiel gi lewni motwangʼ, ka lewni mopwodhi mag Harun jadolo kod lep yawuote kane gitiyo kaka jodolo;
11
kod mor pwodhruok gi ubani madungʼ tik mangʼwe ngʼar mar Kama Ler. “Nyaka gilose mana kaka nachiki.”
12
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya,
13
“Nyis jo-Israel kama: ‘Nyaka urit sabatona duto. Ma nobed ranyisi e kinda kodu nyaka ni tienge duto mabiro, mondo omi ungʼe ni An e Jehova Nyasaye mamiyo ubedo maler.
14
“ ‘Rituru Sabato nikech enobednu odiechiengʼ maler. Ngʼato angʼata ma ok orito odiechiengno nyaka negi bende ngʼato angʼata motiyo chiengʼ Sabato nyaka ngʼad kare oko kuom ogandane.
15
Kuom ndalo auchiel nyaka uti, to odiechiengʼ mar abiriyo en Sabato mar yweyo ma en chiengʼ maler ni Jehova Nyasaye. Ngʼato angʼata ma otimo tich moro amora chiengʼ Sabato nyaka negi.
16
Jo-Israel nyaka rit Sabato ka gitimoe nyasi kuom tienge duto mabiro kaka singruok mosiko.
17
Enobed ranyisi e kinda kod jo-Israel nyaka chiengʼ nimar kuom ndalo auchiel Jehova Nyasaye nochweyo polo gi piny kendo e odiechiengʼ mar abiriyo noweyo tich moyweyo.’ ”
18
Kane Jehova Nyasaye otieko wuoyo gi Musa ewi Got Sinai nomiye kite ariyo mopa mag rapar mane gin kite mopa ariyo ma Nyasaye nondikoe gi lwete owuon.
Wuok 31:1
Wuok 31:2
Wuok 31:3
Wuok 31:4
Wuok 31:5
Wuok 31:6
Wuok 31:7
Wuok 31:8
Wuok 31:9
Wuok 31:10
Wuok 31:11
Wuok 31:12
Wuok 31:13
Wuok 31:14
Wuok 31:15
Wuok 31:16
Wuok 31:17
Wuok 31:18
Wuok 1 / Wuok 1
Wuok 2 / Wuok 2
Wuok 3 / Wuok 3
Wuok 4 / Wuok 4
Wuok 5 / Wuok 5
Wuok 6 / Wuok 6
Wuok 7 / Wuok 7
Wuok 8 / Wuok 8
Wuok 9 / Wuok 9
Wuok 10 / Wuok 10
Wuok 11 / Wuok 11
Wuok 12 / Wuok 12
Wuok 13 / Wuok 13
Wuok 14 / Wuok 14
Wuok 15 / Wuok 15
Wuok 16 / Wuok 16
Wuok 17 / Wuok 17
Wuok 18 / Wuok 18
Wuok 19 / Wuok 19
Wuok 20 / Wuok 20
Wuok 21 / Wuok 21
Wuok 22 / Wuok 22
Wuok 23 / Wuok 23
Wuok 24 / Wuok 24
Wuok 25 / Wuok 25
Wuok 26 / Wuok 26
Wuok 27 / Wuok 27
Wuok 28 / Wuok 28
Wuok 29 / Wuok 29
Wuok 30 / Wuok 30
Wuok 31 / Wuok 31
Wuok 32 / Wuok 32
Wuok 33 / Wuok 33
Wuok 34 / Wuok 34
Wuok 35 / Wuok 35
Wuok 36 / Wuok 36
Wuok 37 / Wuok 37
Wuok 38 / Wuok 38
Wuok 39 / Wuok 39
Wuok 40 / Wuok 40