A A A A A
×

Luo Bible 2020

Wuok 24

1
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Bi ira, in kaachiel gi Harun, Nadab, Abihu kod jodongo piero abiriyo mag Israel. Un to unudongʼ kulemo mochwalore matin,
2
makmana Musa kende ema nobi machiegni gi Jehova Nyasaye. Oganda modongʼ kik bi kode.”
3
Kane Musa odhi kendo onyiso oganda weche duto kod chike Jehova Nyasaye, negidwoko gi dwol achiel niya, “Gik moko duto ma Jehova Nyasaye osewacho wabiro timo.”
4
Eka Musa nondiko gik moko duto mane Jehova Nyasaye osewachone. Kinyne gokinyi ne ochiewo mi ogero kendo mar misango e tiend got kendo ochungo kite apar gariyo mochungʼ kar ogendini apar gariyo mag Israel.
5
Eka nooro yawuot Israel matindo kendo negichiwo misango miwangʼo pep kod misango mag rwedhi matindo kaka misango mag lalruok ne Jehova Nyasaye.
6
Musa nokawo nus remo kendo oketo e tewni, kendo nus modongʼ nokiro kuom kendo mar misango.
7
Eka nokawo Kitabu mar Singruok mi osomo ni oganda. Negidwoko niya, “Wabiro timo gik moko duto ma Jehova Nyasaye osewacho; kendo wabiro rito chikego.”
8
Eka Musa nokawo remono mi okiro kuom ji kendo owacho niya, “Ma e remo mar singruok ma Jehova Nyasaye osetimo kodu kaluwore gi wechegi duto.”
9
Musa kod Harun gi Nadab kod Abihu kaachiel gi jodong Israel piero abiriyo nodhi e got
10
moneno Nyasach Israel. E bwo tiend Nyasaye ne nitie gima chalo gi laru molos gi kit ombo, marieny ka polo.
11
To Nyasaye ne ok okumo jodong Israel-go, negineno Nyasaye kendo negichiemo mi gimetho.
12
Jehova Nyasaye nonyiso Musa niya, “Bi ira ewi got mondo ibed ka kendo anamiyi kite mopa masendikoe chike kod buche mondo ipuonj oganda.”
13
Eka Musa nochako wuoth gi Joshua jakonyne, kendo Musa nodhi malo e got mar Nyasaye.
14
Nowacho ne jodongo niya, “Ritwauru ka nyaka chop waduog iru. Harun kod Hur ni kodu kendo ngʼato angʼata man-gi wach madwaro loso mondo odhi irgi.”
15
Kane Musa odhi ewi got, boche polo noumo godno,
16
kendo duongʼ mar Jehova Nyasaye nopongʼo wi Got Sinai. Kuom ndalo auchiel boche polo noimo godno kendo e odiechiengʼ mar abiriyo Jehova Nyasaye noluongo Musa ka en ei bor polo.
17
Duongʼ mar Jehova Nyasaye ne chalo gi mach maliel ewi got ne jo-Israel.
18
Eka Musa nodonjo ei bor polono kane odhi ewi got, kendo nobedo ewi got kuom ndalo piero angʼwen odiechiengʼ gotieno.
Wuok 24:1
Wuok 24:2
Wuok 24:3
Wuok 24:4
Wuok 24:5
Wuok 24:6
Wuok 24:7
Wuok 24:8
Wuok 24:9
Wuok 24:10
Wuok 24:11
Wuok 24:12
Wuok 24:13
Wuok 24:14
Wuok 24:15
Wuok 24:16
Wuok 24:17
Wuok 24:18
Wuok 1 / Wuok 1
Wuok 2 / Wuok 2
Wuok 3 / Wuok 3
Wuok 4 / Wuok 4
Wuok 5 / Wuok 5
Wuok 6 / Wuok 6
Wuok 7 / Wuok 7
Wuok 8 / Wuok 8
Wuok 9 / Wuok 9
Wuok 10 / Wuok 10
Wuok 11 / Wuok 11
Wuok 12 / Wuok 12
Wuok 13 / Wuok 13
Wuok 14 / Wuok 14
Wuok 15 / Wuok 15
Wuok 16 / Wuok 16
Wuok 17 / Wuok 17
Wuok 18 / Wuok 18
Wuok 19 / Wuok 19
Wuok 20 / Wuok 20
Wuok 21 / Wuok 21
Wuok 22 / Wuok 22
Wuok 23 / Wuok 23
Wuok 24 / Wuok 24
Wuok 25 / Wuok 25
Wuok 26 / Wuok 26
Wuok 27 / Wuok 27
Wuok 28 / Wuok 28
Wuok 29 / Wuok 29
Wuok 30 / Wuok 30
Wuok 31 / Wuok 31
Wuok 32 / Wuok 32
Wuok 33 / Wuok 33
Wuok 34 / Wuok 34
Wuok 35 / Wuok 35
Wuok 36 / Wuok 36
Wuok 37 / Wuok 37
Wuok 38 / Wuok 38
Wuok 39 / Wuok 39
Wuok 40 / Wuok 40