A A A A A
×

Luo Bible 2020

Wuok 23

1
“Kik iland wach ma ok adiera. Kik ikony ngʼat marach kidoko janeno mar miriambo.
2
“Kik itim gima rach nikech ji mangʼeny time. Ka in janeno e bura, to kik iketh bura mana nikech idwaro chwako koma ji ngʼenyie,
3
kendo kik ichwak ngʼato e bura nikech odhier.
4
“Ka irodhno gi rwadh jasiki kata pundane ka bayo abaya molal, nyaka idwoke ne wuon-gi.
5
Ka ineno punda jasiki ka lodi motingʼo ogoye piny, to kik iweye kanyo; nyaka ine ni ikonye.
6
“Kik iketh buch jou modhier.
7
Kik ibed gi wach e bura mar miriambo kendo kik umi ngʼat maonge ketho ngʼadne buch tho, nimar ok anangʼwon ne ngʼat ma bura oloyo.
8
“Kik iyie kawo asoya, nikech asoya dino wenge jogo maneno kendo omiyo ngʼat makare bedo ngʼama rach.
9
“Kik usand japiny moro modak e dieru; un uwegi ungʼeyo kaka bedo jadak chalo, nikech ne un jodak e piny Misri.
10
“Kuom higni auchiel unupur puotheu kendo unuka cham monyakie,
11
to e higa mar abiriyo weuru puothe onind ma ok opur kendo ma ok okomie cham. Eka joma odhier mantie e kind jou nyalo yudo chiemo, kendo le mag thim nyalo chamo gima giweyo. Timuru kamano bende ne puotheu mag mzabibu kod zeituni.
12
“Tiuru tijeu kuom ndalo auchiel, to e odiechiengʼ mar abiriyo kik uti tich moro amora mondo omi rwethu kod pundeu oyud yweyo kendo misumba monywol e uteu kaachiel gi jodak bende nyalo yudo yweyo.
13
“Nyaka une ni utimo gik moko duto ma asenyisou. Kik uluong nying nyiseche mamoko; bende kik uwe winjgi kata mana e dhou.
14
“Unutimna nyasi mar sawo nyadidek e higa.
15
“Timuru nyasi mar sawo mar makati ma ok oketie thowi; kuom ndalo abiriyo chamuru Makati ma ok oketie thowi, kaka nachikou. Timuru ma e kinde moketi e dwe mar Abib, nimar mano e dwe mane uwuokgo e piny Misri. “Kik ngʼato bi e nyima gi lwete nono.
16
“Timuru nyasi mar Sawo mar Keyo mar cham mane ukwongo komo e puotheu. “Timuru nyasi mar Sawo mar Keyo e giko higa, ka uchoko chambu koa e puotheu.
17
“Joma chwo duto nobi e nyim Jehova Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto nyadidek e higa.
18
“Kik uchiwna remo motimgo misango kaachiel gi gimoro amora moketie thowi. “Bor chiayo modongʼ motimnago misango kik chop nyaka okinyi.
19
“Keluru cham mabeyo mokwongo nyaknu e lowo e od Jehova Nyasaye ma Nyasachu. “Kik uted nyadiel ma pod dhodho cha min.
20
“Neuru, aoro malaika nyimu mondo oritu e yo kendo mondo okelu kama aseikonu.
21
Chikuru itu kendo winjuru gima owacho. Kik ungʼanyne; nimar Nyinga ni kuome, nikech ka utimo kamano to ok enowenu.
22
Ka uwinjo maber gima owacho kendo utimo gik moko duto mawacho, to abiro bedo jasik jowasiku kendo anakwed jogo makwedou.
23
Malaikana biro telonu materu e piny jo-Amor, jo-Hiti, jo-Perizi, jo-Kanaan, jo-Hivi kod jo-Jebus kendo anatiekgi duto.
24
Kik ukulru e nyim nyisechegi kata lamogi kata luwo timbegi. Nyaka une ni umukogi kendo utoyo kite ma gilamo matindo tindo.
25
Lamuru Jehova Nyasaye ma Nyasachu, kendo anagwedhu gi chiemo kod pi. Anatiek tuoche kuomu,
26
kendo onge dhako ma iye no-oo piny, kata manobed migumba e pinyu. Abiro miyou ngima moromo chuth.
27
“Abiro oro kihondkona otel nyimu kendo anami piny ka piny ma uromogo bagni. Anami wasiku duto ringu.
28
Abiro oro masiche mondo otel nyimu kendo masichego noriemb jo-Hivi, jo-Kanaan kod jo-Hiti.
29
To ok anariembgi oko dichiel e higa, nikech piny nyalo bedo gunda kendo le mag thim nyalo bedonu mathoth mokalo akwana.
30
Abiro bedo kagologi matin tin e nyimu, nyaka chop umedru moromo kawo pinyno.
31
“Abiro keto tongʼ mar pinyu kochakore Nam Makwar nyaka e tongʼ Nam mar Mediterania, kendo chakre e thim nyaka e Aora mar Yufrate.
32
Kik utim winjruok kodgi kata kod nyisechegi.
33
Kik uwegi gidagi e pinyu, ka ok kamano to ginimi utim richo e nyima, nikech lamo nyisechegi nobednu obadho.”
Wuok 23:1
Wuok 23:2
Wuok 23:3
Wuok 23:4
Wuok 23:5
Wuok 23:6
Wuok 23:7
Wuok 23:8
Wuok 23:9
Wuok 23:10
Wuok 23:11
Wuok 23:12
Wuok 23:13
Wuok 23:14
Wuok 23:15
Wuok 23:16
Wuok 23:17
Wuok 23:18
Wuok 23:19
Wuok 23:20
Wuok 23:21
Wuok 23:22
Wuok 23:23
Wuok 23:24
Wuok 23:25
Wuok 23:26
Wuok 23:27
Wuok 23:28
Wuok 23:29
Wuok 23:30
Wuok 23:31
Wuok 23:32
Wuok 23:33
Wuok 1 / Wuok 1
Wuok 2 / Wuok 2
Wuok 3 / Wuok 3
Wuok 4 / Wuok 4
Wuok 5 / Wuok 5
Wuok 6 / Wuok 6
Wuok 7 / Wuok 7
Wuok 8 / Wuok 8
Wuok 9 / Wuok 9
Wuok 10 / Wuok 10
Wuok 11 / Wuok 11
Wuok 12 / Wuok 12
Wuok 13 / Wuok 13
Wuok 14 / Wuok 14
Wuok 15 / Wuok 15
Wuok 16 / Wuok 16
Wuok 17 / Wuok 17
Wuok 18 / Wuok 18
Wuok 19 / Wuok 19
Wuok 20 / Wuok 20
Wuok 21 / Wuok 21
Wuok 22 / Wuok 22
Wuok 23 / Wuok 23
Wuok 24 / Wuok 24
Wuok 25 / Wuok 25
Wuok 26 / Wuok 26
Wuok 27 / Wuok 27
Wuok 28 / Wuok 28
Wuok 29 / Wuok 29
Wuok 30 / Wuok 30
Wuok 31 / Wuok 31
Wuok 32 / Wuok 32
Wuok 33 / Wuok 33
Wuok 34 / Wuok 34
Wuok 35 / Wuok 35
Wuok 36 / Wuok 36
Wuok 37 / Wuok 37
Wuok 38 / Wuok 38
Wuok 39 / Wuok 39
Wuok 40 / Wuok 40