A A A A A
×

Luo Bible 2020

Wuok 11

1
Noyudo ka Jehova Nyasaye osewacho ne Musa niya, “Pod abiro kelo masira achiel kuom Farao gi jo-Misri. Bangʼ masirano, obiro weyou mondo uwuog kae udhi, to ka otimo kamano, to obiro mana riembou chutho.
2
Nyis oganda ni chwo kaachiel gi mon mondo omi jobathgi gik molos gi fedha kod dhahabu.”
3
(Jehova Nyasaye nomiyo jo-Misri otimo ngʼwono ne jo-Israel, kendo Musa owuon nomi luor gi jodong Farao e piny Misri kaachiel gi jo-Misri.)
4
Omiyo Musa nowacho niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: ‘Kochopo dier otieno tir, to abiro dhi e piny Misri.
5
Nyithindo duto makayo ma yawuowi mag Misri biro tho, kochakore gi wuod Farao makayo mobet e kom duongʼ nyaka wuod nyako ma jatich makayo ma jarego, kaachiel gi nyithind jamni mokwong nywol.
6
Ywak nobedie piny Misri duto, ma en ywak moloyo moro amora mosebedo kata mabiro bedo.
7
To jo-Israel nobed gi kwe ma kata mana guok ok nogwe dhano kata chiayo.’ Bangʼ mano eka unungʼe ni Jehova Nyasaye keto pogruok e kind Misri gi Israel.
8
Jodong-gi duto biro biro ira ka gikulorena kendo kagiwacho ni, ‘Dhiyo, in kaachiel gi jogo maluwi!’ Bangʼ mano to anadhi.” Eka Musa nowuok e nyim Farao ka en gi mirima.
9
Jehova Nyasaye nosewacho ni Musa niya, “Farao biro tamore winji mondo honnina omedre piny e Misri.”
10
Musa gi Harun notimo honnigi duto e nyim Farao, to Jehova Nyasaye noketo chunye omedo bedo matek mine ok onyal weyo jo-Israel dhi koa e pinye.
Wuok 11:1
Wuok 11:2
Wuok 11:3
Wuok 11:4
Wuok 11:5
Wuok 11:6
Wuok 11:7
Wuok 11:8
Wuok 11:9
Wuok 11:10
Wuok 1 / Wuok 1
Wuok 2 / Wuok 2
Wuok 3 / Wuok 3
Wuok 4 / Wuok 4
Wuok 5 / Wuok 5
Wuok 6 / Wuok 6
Wuok 7 / Wuok 7
Wuok 8 / Wuok 8
Wuok 9 / Wuok 9
Wuok 10 / Wuok 10
Wuok 11 / Wuok 11
Wuok 12 / Wuok 12
Wuok 13 / Wuok 13
Wuok 14 / Wuok 14
Wuok 15 / Wuok 15
Wuok 16 / Wuok 16
Wuok 17 / Wuok 17
Wuok 18 / Wuok 18
Wuok 19 / Wuok 19
Wuok 20 / Wuok 20
Wuok 21 / Wuok 21
Wuok 22 / Wuok 22
Wuok 23 / Wuok 23
Wuok 24 / Wuok 24
Wuok 25 / Wuok 25
Wuok 26 / Wuok 26
Wuok 27 / Wuok 27
Wuok 28 / Wuok 28
Wuok 29 / Wuok 29
Wuok 30 / Wuok 30
Wuok 31 / Wuok 31
Wuok 32 / Wuok 32
Wuok 33 / Wuok 33
Wuok 34 / Wuok 34
Wuok 35 / Wuok 35
Wuok 36 / Wuok 36
Wuok 37 / Wuok 37
Wuok 38 / Wuok 38
Wuok 39 / Wuok 39
Wuok 40 / Wuok 40