A A A A A
×

Luo Bible 2020

Wuok 10

1
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Dhi ir Farao, nikech asemiyo chunye kaachiel gi chunje jodonge odoko matek mondo mi atim honnigi mag ranyisina e kindgi;
2
eka ununyis nyithindu kod nyikwau kaka ne adoko makwiny gi jo-Misri bende kaka ne atimo ranyisina e kindgi, eka mondo ungʼe ni an Jehova Nyasaye.”
3
Kuom mano Musa gi Harun nodhi ir Farao mi owachone niya, “Ma e gima Jehova Nyasaye, ma Nyasach jo-Hibrania wacho: ‘Nyaka karangʼo ma ibiro tamori bolori e nyima? We joga odhi mondo gilama.
4
Ka itamori weyo joga mondo odhi, to abiro kelo ongogo e pinyi kiny.
5
Gibiro poto ma gium lowo ma ok nen. Gibiro chamo gimoro amora matin mane pe oweyo kaachiel gi kit yien duto matwi e lowo.
6
Gibiro pongʼo uteni gi ut jodongi kod mag jo-Misri duto; enobed gimoro ma wuoneu kata kwereu pok noneno chakre odiechiengʼ mane gichako dak e pinyni nyaka sani.’ ” Eka Musa nolokore mowuok e nyim Farao.
7
Jodong Farao nowachone niya, “Ngʼatni nobednwa obadho nyaka karangʼo? We ogandani odhi mondo mi gidhi gilam Jehova Nyasaye ma Nyasachgi. Dibed ni pok ifwenyo ni Misri kethore?”
8
Eka Musa gi Harun noduogo ir Farao. Farao nowachonegi niya, “Dhi, ulam Jehova Nyasaye ma Nyasachu, makmana ni en ngʼa gini madhi kodu?”
9
Musa nodwoke niya, “Wabiro dhi gi jowa duto jomatindo kuom jomadongo gi yawuotwa gi nyiwa kaachiel gi jambwa kod dhowa duto, nimar nyaka watim nyasi ni Jehova Nyasaye.”
10
Farao nowacho niya, “Mad Jehova Nyasaye bed kodu ka dipo ni aweyou udhi gi mondu kod nyithindu! Nenore ni udwaro kelo chandruok!
11
Ooyo! Chwo kende ema mondo odhi kendo olam Jehova Nyasaye nimar mano ema isebedo ka ikwayo.” Eka Musa gi Harun noriembi oko e nyim Farao.
12
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Rie badi e piny Misri mondo bonyo opoti e piny kendo mondo ocham gimoro amora matwi e puothe gi gimoro amora ma pe oweyo.”
13
Kuom mano Musa norieyo ludhe e piny Misri, kendo Jehova Nyasaye nomiyo yamb wuok chiengʼ okudho matek e pinyno odiechiengno kod otienono duto. Kane ochopo gokinyi, yamono nokelo bonyo;
14
omiyo negimonjo piny Misri duto ma gipoto kamoro amora man thuolo e pinyno. Nyaka nene masira machal kamano mar bonyo ne pok obetie kendo ok nochak obedie kendo.
15
Ne giumo lowo mi piny olokore maratengʼ. Negichamo gimoro amora ma pe noweyo, mane gin gimoro amora matwi e puothe gi olembe ma nitie ewi yien. Onge kata it oboke manodongʼ e yien kata yath moro e piny Misri.
16
Farao noluongo Musa gi Harun mapiyo nono mi owachonegi niya, “Asetimo richo e nyim Jehova Nyasaye ma Nyasachi kaachiel gi nyimu bende,
17
koro yie ichak iwena richona kendo lam ni Jehova Nyasaye ma Nyasachi mondo ogol masira marachni kuoma.”
18
Musa noweyo Farao mi olamo Jehova Nyasaye.
19
Kendo Jehova Nyasaye noloko kudho mar yamo mi yamb podho chiengʼ nokudho matek, bende yamono nochoko bonyo duto mi otero e Nam Makwar. Onge bonyo moro amora mane odongʼ e piny Misri.
20
To Jehova Nyasaye noketo chuny Farao odoko matek kendo ne ok onyal weyo jo-Israel mondo odhi.
21
Eka Jehova Nyasaye nowacho ne Musa niya, “Rie badi kochomo polo mondo mudho olandre e piny Misri; ma en mudho mandiwa.”
22
Kuom mano Musa norieyo bade kochomo polo kendo mudho mandiwa nokwako piny Misri duto kuom ndalo adek.
23
Onge ngʼato mane nyalo neno wadgi kata wuok oko kuom ndalo adek, kata kamano piny Israel to ne nigi ler kama negidakie.
24
Eka Farao noluongo Musa mi owachone niya, “Dhiuru, ulam Jehova Nyasaye. Mondu kod nyithindu nyalo dhi kodu; makmana dhou gi jambu ema nyaka dongʼ.”
25
To Musa nowacho niya, “Nyaka imiwa thuolo mar timo misengini gi misango miwangʼo pep ni Jehova Nyasaye ma Nyasachwa.
26
Jambwa duto bende nyaka dhi kodwa; kendo onge moro amora madongʼ chien. Moko kuomgi nyaka watigo e lamo Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, nikech kapok wachopo kuno to ok wabi ngʼeyo ni mane monego watigo kuom lamo Jehova Nyasaye.”
27
To Jehova Nyasaye noketo chuny Farao obedo matek kendo ne ok oyie mondo owegi gidhi.
28
Farao nowacho ne Musa niya, “Wuogi ia e nyima! Ne ni ok ichako ibiro e nyima kendo! Nimar odiechiengʼ ma inine wangʼa kendo to ibiro tho!”
29
Musa nodwoke niya, “Mana kaka iwachono, ok anachak abi iri kendo.”
Wuok 10:1
Wuok 10:2
Wuok 10:3
Wuok 10:4
Wuok 10:5
Wuok 10:6
Wuok 10:7
Wuok 10:8
Wuok 10:9
Wuok 10:10
Wuok 10:11
Wuok 10:12
Wuok 10:13
Wuok 10:14
Wuok 10:15
Wuok 10:16
Wuok 10:17
Wuok 10:18
Wuok 10:19
Wuok 10:20
Wuok 10:21
Wuok 10:22
Wuok 10:23
Wuok 10:24
Wuok 10:25
Wuok 10:26
Wuok 10:27
Wuok 10:28
Wuok 10:29
Wuok 1 / Wuok 1
Wuok 2 / Wuok 2
Wuok 3 / Wuok 3
Wuok 4 / Wuok 4
Wuok 5 / Wuok 5
Wuok 6 / Wuok 6
Wuok 7 / Wuok 7
Wuok 8 / Wuok 8
Wuok 9 / Wuok 9
Wuok 10 / Wuok 10
Wuok 11 / Wuok 11
Wuok 12 / Wuok 12
Wuok 13 / Wuok 13
Wuok 14 / Wuok 14
Wuok 15 / Wuok 15
Wuok 16 / Wuok 16
Wuok 17 / Wuok 17
Wuok 18 / Wuok 18
Wuok 19 / Wuok 19
Wuok 20 / Wuok 20
Wuok 21 / Wuok 21
Wuok 22 / Wuok 22
Wuok 23 / Wuok 23
Wuok 24 / Wuok 24
Wuok 25 / Wuok 25
Wuok 26 / Wuok 26
Wuok 27 / Wuok 27
Wuok 28 / Wuok 28
Wuok 29 / Wuok 29
Wuok 30 / Wuok 30
Wuok 31 / Wuok 31
Wuok 32 / Wuok 32
Wuok 33 / Wuok 33
Wuok 34 / Wuok 34
Wuok 35 / Wuok 35
Wuok 36 / Wuok 36
Wuok 37 / Wuok 37
Wuok 38 / Wuok 38
Wuok 39 / Wuok 39
Wuok 40 / Wuok 40