A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Zaburi 911
Ngʼat modak ei kar pondo mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro yudo yweyo e bwo tipo mar Jehova Nyasaye Maratego.
2
Ngʼat ma kamano nyalo wacho kuom Jehova Nyasaye niya, “En e kar pondona kendo en e ohingana, en e Nyasacha ma ageno kuome.”
3
Jehova Nyasaye biro resi adier kuom gik mochikigo mondo ohinyi kendo kuom tuoche maricho maneko.
4
Obiro umi gi bwombene, kendo ibiro yudo konyruok e bwo bwombene; adierane biro bedoni ka okumba kendo ka siro.
5
Ok iniluor masira mar otieno, kata asere machielore godiechiengʼ,
6
kata tuoche maricho maliwo ji e mudho, kata tho matieko ngima ji e dier odiechiengʼ tir.
7
Ji alufu achiel nyalo podho e bathi, ee, ji alufu apar nyalo riere e badi korachwich, to in onge moro ma nochop buti.
8
Iningʼigi angʼiya gi wengeni kendo inine kikumo joma timbegi richo.
9
Ka iwacho niya, “Jehova Nyasaye e kar pondona,” kendo iketo Nyasaye Man Malo Moloyo kar dakni,
10
to onge gimoro amora marach ma notimreni, kendo onge masira ma nosud machiegni gi odi.
11
Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;
12
gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.
13
Ininyon sibuor gi thuond fu; adier ininyon sibuor maratego gi thuol maduongʼ man-gi kwiri marach.
14
Jehova Nyasaye wacho niya, “Abiro rese nikech ohera; abiro rite nikech ohulo nyinga.
15
Enoluonga, kendo anadwoke; anabed kode e chandruok, adier, anakonye kendo anamiye duongʼ.
16
Anami odag amingʼa kendo ananyise warruokna.”Zaburi 91:1

Zaburi 91:2

Zaburi 91:3

Zaburi 91:4

Zaburi 91:5

Zaburi 91:6

Zaburi 91:7

Zaburi 91:8

Zaburi 91:9

Zaburi 91:10

Zaburi 91:11

Zaburi 91:12

Zaburi 91:13

Zaburi 91:14

Zaburi 91:15

Zaburi 91:16Zaburi 1 / Zab 1

Zaburi 2 / Zab 2

Zaburi 3 / Zab 3

Zaburi 4 / Zab 4

Zaburi 5 / Zab 5

Zaburi 6 / Zab 6

Zaburi 7 / Zab 7

Zaburi 8 / Zab 8

Zaburi 9 / Zab 9

Zaburi 10 / Zab 10

Zaburi 11 / Zab 11

Zaburi 12 / Zab 12

Zaburi 13 / Zab 13

Zaburi 14 / Zab 14

Zaburi 15 / Zab 15

Zaburi 16 / Zab 16

Zaburi 17 / Zab 17

Zaburi 18 / Zab 18

Zaburi 19 / Zab 19

Zaburi 20 / Zab 20

Zaburi 21 / Zab 21

Zaburi 22 / Zab 22

Zaburi 23 / Zab 23

Zaburi 24 / Zab 24

Zaburi 25 / Zab 25

Zaburi 26 / Zab 26

Zaburi 27 / Zab 27

Zaburi 28 / Zab 28

Zaburi 29 / Zab 29

Zaburi 30 / Zab 30

Zaburi 31 / Zab 31

Zaburi 32 / Zab 32

Zaburi 33 / Zab 33

Zaburi 34 / Zab 34

Zaburi 35 / Zab 35

Zaburi 36 / Zab 36

Zaburi 37 / Zab 37

Zaburi 38 / Zab 38

Zaburi 39 / Zab 39

Zaburi 40 / Zab 40

Zaburi 41 / Zab 41

Zaburi 42 / Zab 42

Zaburi 43 / Zab 43

Zaburi 44 / Zab 44

Zaburi 45 / Zab 45

Zaburi 46 / Zab 46

Zaburi 47 / Zab 47

Zaburi 48 / Zab 48

Zaburi 49 / Zab 49

Zaburi 50 / Zab 50

Zaburi 51 / Zab 51

Zaburi 52 / Zab 52

Zaburi 53 / Zab 53

Zaburi 54 / Zab 54

Zaburi 55 / Zab 55

Zaburi 56 / Zab 56

Zaburi 57 / Zab 57

Zaburi 58 / Zab 58

Zaburi 59 / Zab 59

Zaburi 60 / Ps 60

Zaburi 61 / Ps 61

Zaburi 62 / Ps 62

Zaburi 63 / Ps 63

Zaburi 64 / Ps 64

Zaburi 65 / Ps 65

Zaburi 66 / Ps 66

Zaburi 67 / Ps 67

Zaburi 68 / Ps 68

Zaburi 69 / Ps 69

Zaburi 70 / Ps 70

Zaburi 71 / Ps 71

Zaburi 72 / Ps 72

Zaburi 73 / Ps 73

Zaburi 74 / Ps 74

Zaburi 75 / Ps 75

Zaburi 76 / Ps 76

Zaburi 77 / Ps 77

Zaburi 78 / Ps 78

Zaburi 79 / Ps 79

Zaburi 80 / Ps 80

Zaburi 81 / Ps 81

Zaburi 82 / Ps 82

Zaburi 83 / Ps 83

Zaburi 84 / Ps 84

Zaburi 85 / Ps 85

Zaburi 86 / Ps 86

Zaburi 87 / Ps 87

Zaburi 88 / Ps 88

Zaburi 89 / Ps 89

Zaburi 90 / Ps 90

Zaburi 91 / Ps 91

Zaburi 92 / Ps 92

Zaburi 93 / Ps 93

Zaburi 94 / Ps 94

Zaburi 95 / Ps 95

Zaburi 96 / Ps 96

Zaburi 97 / Ps 97

Zaburi 98 / Ps 98

Zaburi 99 / Ps 99

Zaburi 100 / Ps 100

Zaburi 101 / Ps 101

Zaburi 102 / Ps 102

Zaburi 103 / Ps 103

Zaburi 104 / Ps 104

Zaburi 105 / Ps 105

Zaburi 106 / Ps 106

Zaburi 107 / Ps 107

Zaburi 108 / Ps 108

Zaburi 109 / Ps 109

Zaburi 110 / Ps 110

Zaburi 111 / Ps 111

Zaburi 112 / Ps 112

Zaburi 113 / Ps 113

Zaburi 114 / Ps 114

Zaburi 115 / Ps 115

Zaburi 116 / Ps 116

Zaburi 117 / Ps 117

Zaburi 118 / Ps 118

Zaburi 119 / Ps 119

Zaburi 120 / Ps 120

Zaburi 121 / Ps 121

Zaburi 122 / Ps 122

Zaburi 123 / Ps 123

Zaburi 124 / Ps 124

Zaburi 125 / Ps 125

Zaburi 126 / Ps 126

Zaburi 127 / Ps 127

Zaburi 128 / Ps 128

Zaburi 129 / Ps 129

Zaburi 130 / Ps 130

Zaburi 131 / Ps 131

Zaburi 132 / Ps 132

Zaburi 133 / Ps 133

Zaburi 134 / Ps 134

Zaburi 135 / Ps 135

Zaburi 136 / Ps 136

Zaburi 137 / Ps 137

Zaburi 138 / Ps 138

Zaburi 139 / Ps 139

Zaburi 140 / Ps 140

Zaburi 141 / Ps 141

Zaburi 142 / Ps 142

Zaburi 143 / Ps 143

Zaburi 144 / Ps 144

Zaburi 145 / Ps 145

Zaburi 146 / Ps 146

Zaburi 147 / Ps 147

Zaburi 148 / Ps 148

Zaburi 149 / Ps 149

Zaburi 150 / Ps 150