A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Zaburi 911
Ngʼat modak ei kar pondo mar Nyasaye Man Malo Moloyo biro yudo yweyo e bwo tipo mar Jehova Nyasaye Maratego.
2
Ngʼat ma kamano nyalo wacho kuom Jehova Nyasaye niya, “En e kar pondona kendo en e ohingana, en e Nyasacha ma ageno kuome.”
3
Jehova Nyasaye biro resi adier kuom gik mochikigo mondo ohinyi kendo kuom tuoche maricho maneko.
4
Obiro umi gi bwombene, kendo ibiro yudo konyruok e bwo bwombene; adierane biro bedoni ka okumba kendo ka siro.
5
Ok iniluor masira mar otieno, kata asere machielore godiechiengʼ,
6
kata tuoche maricho maliwo ji e mudho, kata tho matieko ngima ji e dier odiechiengʼ tir.
7
Ji alufu achiel nyalo podho e bathi, ee, ji alufu apar nyalo riere e badi korachwich, to in onge moro ma nochop buti.
8
Iningʼigi angʼiya gi wengeni kendo inine kikumo joma timbegi richo.
9
Ka iwacho niya, “Jehova Nyasaye e kar pondona,” kendo iketo Nyasaye Man Malo Moloyo kar dakni,
10
to onge gimoro amora marach ma notimreni, kendo onge masira ma nosud machiegni gi odi.
11
Nimar obiro miyo malaika mage chik nikech in mondo giriti e yoreni duto;
12
gibiro tingʼi malo e lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.
13
Ininyon sibuor gi thuond fu; adier ininyon sibuor maratego gi thuol maduongʼ man-gi kwiri marach.
14
Jehova Nyasaye wacho niya, “Abiro rese nikech ohera; abiro rite nikech ohulo nyinga.
15
Enoluonga, kendo anadwoke; anabed kode e chandruok, adier, anakonye kendo anamiye duongʼ.
16
Anami odag amingʼa kendo ananyise warruokna.”Zaburi 91:1

Zaburi 91:2

Zaburi 91:3

Zaburi 91:4

Zaburi 91:5

Zaburi 91:6

Zaburi 91:7

Zaburi 91:8

Zaburi 91:9

Zaburi 91:10

Zaburi 91:11

Zaburi 91:12

Zaburi 91:13

Zaburi 91:14

Zaburi 91:15

Zaburi 91:16Zaburi 1 / Zab 1

Zaburi 2 / Zab 2

Zaburi 3 / Zab 3

Zaburi 4 / Zab 4

Zaburi 5 / Zab 5

Zaburi 6 / Zab 6

Zaburi 7 / Zab 7

Zaburi 8 / Zab 8

Zaburi 9 / Zab 9

Zaburi 10 / Zab 10

Zaburi 11 / Zab 11

Zaburi 12 / Zab 12

Zaburi 13 / Zab 13

Zaburi 14 / Zab 14

Zaburi 15 / Zab 15

Zaburi 16 / Zab 16

Zaburi 17 / Zab 17

Zaburi 18 / Zab 18

Zaburi 19 / Zab 19

Zaburi 20 / Zab 20

Zaburi 21 / Zab 21

Zaburi 22 / Zab 22

Zaburi 23 / Zab 23

Zaburi 24 / Zab 24

Zaburi 25 / Zab 25

Zaburi 26 / Zab 26

Zaburi 27 / Zab 27

Zaburi 28 / Zab 28

Zaburi 29 / Zab 29

Zaburi 30 / Zab 30

Zaburi 31 / Zab 31

Zaburi 32 / Zab 32

Zaburi 33 / Zab 33

Zaburi 34 / Zab 34

Zaburi 35 / Zab 35

Zaburi 36 / Zab 36

Zaburi 37 / Zab 37

Zaburi 38 / Zab 38

Zaburi 39 / Zab 39

Zaburi 40 / Zab 40

Zaburi 41 / Zab 41

Zaburi 42 / Zab 42

Zaburi 43 / Zab 43

Zaburi 44 / Zab 44

Zaburi 45 / Zab 45

Zaburi 46 / Zab 46

Zaburi 47 / Zab 47

Zaburi 48 / Zab 48

Zaburi 49 / Zab 49

Zaburi 50 / Zab 50

Zaburi 51 / Zab 51

Zaburi 52 / Zab 52

Zaburi 53 / Zab 53

Zaburi 54 / Zab 54

Zaburi 55 / Zab 55

Zaburi 56 / Zab 56

Zaburi 57 / Zab 57

Zaburi 58 / Zab 58

Zaburi 59 / Zab 59

Zaburi 60 / Zab 60

Zaburi 61 / Zab 61

Zaburi 62 / Zab 62

Zaburi 63 / Zab 63

Zaburi 64 / Zab 64

Zaburi 65 / Zab 65

Zaburi 66 / Zab 66

Zaburi 67 / Zab 67

Zaburi 68 / Zab 68

Zaburi 69 / Zab 69

Zaburi 70 / Zab 70

Zaburi 71 / Zab 71

Zaburi 72 / Zab 72

Zaburi 73 / Zab 73

Zaburi 74 / Zab 74

Zaburi 75 / Zab 75

Zaburi 76 / Zab 76

Zaburi 77 / Zab 77

Zaburi 78 / Zab 78

Zaburi 79 / Zab 79

Zaburi 80 / Zab 80

Zaburi 81 / Zab 81

Zaburi 82 / Zab 82

Zaburi 83 / Zab 83

Zaburi 84 / Zab 84

Zaburi 85 / Zab 85

Zaburi 86 / Zab 86

Zaburi 87 / Zab 87

Zaburi 88 / Zab 88

Zaburi 89 / Zab 89

Zaburi 90 / Zab 90

Zaburi 91 / Zab 91

Zaburi 92 / Zab 92

Zaburi 93 / Zab 93

Zaburi 94 / Zab 94

Zaburi 95 / Zab 95

Zaburi 96 / Zab 96

Zaburi 97 / Zab 97

Zaburi 98 / Zab 98

Zaburi 99 / Zab 99

Zaburi 100 / Zab 100

Zaburi 101 / Zab 101

Zaburi 102 / Zab 102

Zaburi 103 / Zab 103

Zaburi 104 / Zab 104

Zaburi 105 / Zab 105

Zaburi 106 / Zab 106

Zaburi 107 / Zab 107

Zaburi 108 / Zab 108

Zaburi 109 / Zab 109

Zaburi 110 / Zab 110

Zaburi 111 / Zab 111

Zaburi 112 / Zab 112

Zaburi 113 / Zab 113

Zaburi 114 / Zab 114

Zaburi 115 / Zab 115

Zaburi 116 / Zab 116

Zaburi 117 / Zab 117

Zaburi 118 / Zab 118

Zaburi 119 / Zab 119

Zaburi 120 / Zab 120

Zaburi 121 / Zab 121

Zaburi 122 / Zab 122

Zaburi 123 / Zab 123

Zaburi 124 / Zab 124

Zaburi 125 / Zab 125

Zaburi 126 / Zab 126

Zaburi 127 / Zab 127

Zaburi 128 / Zab 128

Zaburi 129 / Zab 129

Zaburi 130 / Zab 130

Zaburi 131 / Zab 131

Zaburi 132 / Zab 132

Zaburi 133 / Zab 133

Zaburi 134 / Zab 134

Zaburi 135 / Zab 135

Zaburi 136 / Zab 136

Zaburi 137 / Zab 137

Zaburi 138 / Zab 138

Zaburi 139 / Zab 139

Zaburi 140 / Zab 140

Zaburi 141 / Zab 141

Zaburi 142 / Zab 142

Zaburi 143 / Zab 143

Zaburi 144 / Zab 144

Zaburi 145 / Zab 145

Zaburi 146 / Zab 146

Zaburi 147 / Zab 147

Zaburi 148 / Zab 148

Zaburi 149 / Zab 149

Zaburi 150 / Zab 150