A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Zaburi 301
Zaburi. Wer mar gwedho hekalu. Zaburi mar Daudi. Abiro tingʼi malo, yaye Jehova Nyasaye, nikech ne igola e bur matut, kendo ne ok iyiene wasika mondo obed mamor kuoma.
2
Yaye Jehova Nyasaye Nyasacha, ne aluongi mondo ikonya kendo ne ichanga.
3
Yaye Jehova Nyasaye, ne igola oko e liel, ne iresa kane oyudo aridora piny e bur matut mar joma otho.
4
Werneuru Jehova Nyasaye, un joge maler; pakuru nyinge maler.
5
Nikech mirimbe bedo mana kuom kinde matin kende, to ngʼwonone osiko nyaka chiengʼ; ywak nyalo bedo gotieno to mor biro mana gokinyi.
6
Kane aparo ni adhi maber, ne awacho niya, “Onge gima biro bwoga.”
7
Yaye Jehova Nyasaye, kane itimona ngʼwono, ne imiyo achungʼ motegno kaka got; to kane ipando wangʼi, to piny nochama.
8
In ema ne aluongi, yaye Jehova Nyasaye; Ruoth Nyasaye ema ne aywakne mondo okecha.
9
“Ere ohala ma thona biro kelo, ere gima dhina e liel biro konyigo? Buru bende nyalo paki adier? Bende dohul adierani kasetho?
10
Winja, yaye Jehova Nyasaye, kendo kecha; yaye Jehova Nyasaye bed konyruok mara.”
11
Ne iloko ywakna modoko miel; ne igolo lawa mar kuyo mi irwakona law mor,
12
mondo chunya owerni kendo kik olingʼ. Yaye Jehova Nyasaye Nyasacha, abiro goyoni erokamano nyaka chiengʼ.Zaburi 30:1
Zaburi 30:2
Zaburi 30:3
Zaburi 30:4
Zaburi 30:5
Zaburi 30:6
Zaburi 30:7
Zaburi 30:8
Zaburi 30:9
Zaburi 30:10
Zaburi 30:11
Zaburi 30:12


Zaburi 1 / Psa 1
Zaburi 2 / Psa 2
Zaburi 3 / Psa 3
Zaburi 4 / Psa 4
Zaburi 5 / Psa 5
Zaburi 6 / Psa 6
Zaburi 7 / Psa 7
Zaburi 8 / Psa 8
Zaburi 9 / Psa 9
Zaburi 10 / Psa 10
Zaburi 11 / Psa 11
Zaburi 12 / Psa 12
Zaburi 13 / Psa 13
Zaburi 14 / Psa 14
Zaburi 15 / Psa 15
Zaburi 16 / Psa 16
Zaburi 17 / Psa 17
Zaburi 18 / Psa 18
Zaburi 19 / Psa 19
Zaburi 20 / Psa 20
Zaburi 21 / Psa 21
Zaburi 22 / Psa 22
Zaburi 23 / Psa 23
Zaburi 24 / Psa 24
Zaburi 25 / Psa 25
Zaburi 26 / Psa 26
Zaburi 27 / Psa 27
Zaburi 28 / Psa 28
Zaburi 29 / Psa 29
Zaburi 30 / Psa 30
Zaburi 31 / Psa 31
Zaburi 32 / Psa 32
Zaburi 33 / Psa 33
Zaburi 34 / Psa 34
Zaburi 35 / Psa 35
Zaburi 36 / Psa 36
Zaburi 37 / Psa 37
Zaburi 38 / Psa 38
Zaburi 39 / Psa 39
Zaburi 40 / Psa 40
Zaburi 41 / Psa 41
Zaburi 42 / Psa 42
Zaburi 43 / Psa 43
Zaburi 44 / Psa 44
Zaburi 45 / Psa 45
Zaburi 46 / Psa 46
Zaburi 47 / Psa 47
Zaburi 48 / Psa 48
Zaburi 49 / Psa 49
Zaburi 50 / Psa 50
Zaburi 51 / Psa 51
Zaburi 52 / Psa 52
Zaburi 53 / Psa 53
Zaburi 54 / Psa 54
Zaburi 55 / Psa 55
Zaburi 56 / Psa 56
Zaburi 57 / Psa 57
Zaburi 58 / Psa 58
Zaburi 59 / Psa 59
Zaburi 60 / Psa 60
Zaburi 61 / Psa 61
Zaburi 62 / Psa 62
Zaburi 63 / Psa 63
Zaburi 64 / Psa 64
Zaburi 65 / Psa 65
Zaburi 66 / Psa 66
Zaburi 67 / Psa 67
Zaburi 68 / Psa 68
Zaburi 69 / Psa 69
Zaburi 70 / Psa 70
Zaburi 71 / Psa 71
Zaburi 72 / Psa 72
Zaburi 73 / Psa 73
Zaburi 74 / Psa 74
Zaburi 75 / Psa 75
Zaburi 76 / Psa 76
Zaburi 77 / Psa 77
Zaburi 78 / Psa 78
Zaburi 79 / Psa 79
Zaburi 80 / Psa 80
Zaburi 81 / Psa 81
Zaburi 82 / Psa 82
Zaburi 83 / Psa 83
Zaburi 84 / Psa 84
Zaburi 85 / Psa 85
Zaburi 86 / Psa 86
Zaburi 87 / Psa 87
Zaburi 88 / Psa 88
Zaburi 89 / Psa 89
Zaburi 90 / Psa 90
Zaburi 91 / Psa 91
Zaburi 92 / Psa 92
Zaburi 93 / Psa 93
Zaburi 94 / Psa 94
Zaburi 95 / Psa 95
Zaburi 96 / Psa 96
Zaburi 97 / Psa 97
Zaburi 98 / Psa 98
Zaburi 99 / Psa 99
Zaburi 100 / Psa 100
Zaburi 101 / Psa 101
Zaburi 102 / Psa 102
Zaburi 103 / Psa 103
Zaburi 104 / Psa 104
Zaburi 105 / Psa 105
Zaburi 106 / Psa 106
Zaburi 107 / Psa 107
Zaburi 108 / Psa 108
Zaburi 109 / Psa 109
Zaburi 110 / Psa 110
Zaburi 111 / Psa 111
Zaburi 112 / Psa 112
Zaburi 113 / Psa 113
Zaburi 114 / Psa 114
Zaburi 115 / Psa 115
Zaburi 116 / Psa 116
Zaburi 117 / Psa 117
Zaburi 118 / Psa 118
Zaburi 119 / Psa 119
Zaburi 120 / Psa 120
Zaburi 121 / Psa 121
Zaburi 122 / Psa 122
Zaburi 123 / Psa 123
Zaburi 124 / Psa 124
Zaburi 125 / Psa 125
Zaburi 126 / Psa 126
Zaburi 127 / Psa 127
Zaburi 128 / Psa 128
Zaburi 129 / Psa 129
Zaburi 130 / Psa 130
Zaburi 131 / Psa 131
Zaburi 132 / Psa 132
Zaburi 133 / Psa 133
Zaburi 134 / Psa 134
Zaburi 135 / Psa 135
Zaburi 136 / Psa 136
Zaburi 137 / Psa 137
Zaburi 138 / Psa 138
Zaburi 139 / Psa 139
Zaburi 140 / Psa 140
Zaburi 141 / Psa 141
Zaburi 142 / Psa 142
Zaburi 143 / Psa 143
Zaburi 144 / Psa 144
Zaburi 145 / Psa 145
Zaburi 146 / Psa 146
Zaburi 147 / Psa 147
Zaburi 148 / Psa 148
Zaburi 149 / Psa 149
Zaburi 150 / Psa 150