A A A A A
×

Luo Bible 2020

Zaburi 18

1
Kuom jatend wer. Zaburi mar Daudi jatich Jehova Nyasaye. Nowerone Jehova Nyasaye weche mag wendni kinde mane Jehova Nyasaye orese e lwet wasike duto kendo e lwet Saulo. Nowacho niya: Aheri, yaye Jehova Nyasaye, in e tekra.
2
Jehova Nyasaye en lwandana, en kar pondo mara kendo en jawarna; Nyasacha en lwandana ma apondo kuome. En okumbana, en tungʼ mar warruokna, kendo en ohingana.
3
Aluongo Jehova Nyasaye, en mowinjore gi pak, kendo oresa e lwet wasika.
4
Tonde mag tho ne orida matek; kendo ohula mangʼongo mar tho nouma.
5
Tonde mag liel ne orida kendo odhoga matek; obadho mag tho ne ochoma tir.
6
E chandruok ne aluongo Jehova Nyasaye; ne aywak ne Nyasaye mondo okonya. Ne owinjo dwonda gie hekalu mare; ywakna nochopo e nyime, modonjo e ite.
7
Piny notetni kendo oyiengni; kendo mise mag gode notetni; ne gikirni nikech ne okecho.
8
Iro nodum koa e otuchi mag ume; mach mangʼangʼni nodhuolore kawuok e dhoge, kendo makaa maliel mager nobebni kawuok kuome.
9
Nobaro polo mobiro e piny; rumbi molil ti nonyono gi tiende.
10
Noidho kerubi eka ofuyo; ne ofuyo matek komoko e bwomb yamo.
11
Noloko mudho kaka raum mare, mudhono nobedo hema molwore, kendo nokawo rumbi mar koth moloko raumne.
12
Boche nowuok e ler marieny mane aa kuome, kaachiel gi pe madongo dongo kod mil polo ma tiarore.
13
Jehova Nyasaye nomor gie polo; dwond Nyasaye Man Malo Moloyo nowinjore.
14
Nodiro asernige mokeyo wasigu, mor polo gi mil polo noriembogi.
15
Holni manie bwo nembe noelore kendo mise mag piny nowe nono, kane ikwerogi, yaye Jehova Nyasaye, kane teko mar muya mowuok e otuchi mag umi ogoyogi.
16
Nochopo ira piny koa malo mi okawa; ne ogola oko e kude mag pi matut.
17
Noresa e lwet jasika maratego, kuom jowasika, mane tek moloya.
18
Negimonja e kinde mane an gi masira, to Jehova Nyasaye ema nokonya.
19
Ne okela moketa kama lach; ne oresa nikech chunye ne mor koda.
20
Jehova Nyasaye osetimona maber ka oluwore gi timna makare; osechiwona ka oluwore gi ler mar lwetena.
21
Nikech aserito yore Jehova Nyasaye; pok atimo marach kuom lokora weyo Nyasacha.
22
Chikene duto ni e nyima; pok alokora aweyo buchene.
23
Asebedo ka aonge ketho e nyime kendo aseritora mondo kik atim richo.
24
Jehova Nyasaye osechiwona kaluwore gi timna makare, osechiwona kaluwore gi ler mar lwetena e nyime.
25
Ne joma jo-adiera, inyisori kaka ja-adiera, kendo ne joma longʼo, inyisori kaka ngʼama longʼo,
26
ne jomaler, inyisori kaka ngʼama ler, to ne joma yoregi obam, inyisori kaka ngʼama rach.
27
Ireso joma muol to joma wengegi tek idwoko piny.
28
In ema imiyo tacha siko kaliel, yaye Jehova Nyasaye; Nyasacha loko mudho mouma doko ler.
29
Ka ikonya to anyalo loyo jolweny momonja; ka an gi Nyasacha to anyalo lwenyo ohinga.
30
Nyasaye to yore longʼo chuth; wach Jehova Nyasaye onge rem moro amora. En okumba ne ji duto ma pondo kuome.
31
Nikech en Nyasaye mane minyalo pimo gi Jehova Nyasaye? Koso en ngʼa ma en Lwanda, ka ok Nyasachwa?
32
Nyasaye ema miya teko kendo omiyo yora bedo mokwe.
33
Omiyo tiendena bedo mayot ka tiende mwanda; kendo en ema omiyo achungʼ kuonde man malo maboyo.
34
Otiego lwetena ne lweny; momiyo bedena nyalo dolo atung nyinyo.
35
Isemiya okumba mar warruokni, kendo lweti korachwich osesira; kony mari osemiyo abedo gi duongʼ.
36
Imiyo yo mawuothoe bedo malach, mondo tiendena kik ba yo.
37
Ne alawo wasika mi ajukogi; kendo ne ok alokora aweyogi nyaka ne atiekogi pep.
38
Ne atiekogi, mane ok ginyal chungʼ; negipodho e tienda.
39
Ne imiya teko mar kedo lweny; ne imiyo jomamon koda kulore e nyima.
40
Ne imiyo wasika oringo kadhi, mine atieko joma ok dwara.
41
Ne giywak mondo okonygi to onge ngʼama ne nyalo resogi; ne giywakne Jehova Nyasaye to ne ok odwokogi.
42
Ne agoyogi adunya ka buru ma yamo tero, ne achodhogi oko ka chwodho mag yore mag dala.
43
Ne iresa e ywaruok gi ji. Ne iketa jatend ogendini; joma ne ok angʼeyo chon notiyona.
44
Kane giwinjo humba, ne giwinja; jopinje mamoko nobiro motwere kuoma.
45
Negibiro ka gitetni; kendo ka chunygi ool, ka gia kuondegi mag pondo.
46
Jehova Nyasaye ngima! Lwandana mondo ogwedhi. Kendo Nyasaye mar Warruokna mondo otingʼ malo!
47
Nyasaye mane ochulo kuor kara kendo oloyo ogendini e bwoya;
48
mane oresa e lwet wasika; ne itingʼa malo e kind wasika ne iresa e lwet jo-mahundu.
49
Emomiyo anapaki e kind ogendini, yaye Jehova Nyasaye, kendo anawer wende mapako nyingi.
50
Jehova Nyasaye kelo resruok maduongʼ ne ruoth moketo, onyiso hera mogundho ma ok rum ne ngʼate mowir, ni Daudi gi nyikwaye nyaka chiengʼ.
Zaburi 18:1
Zaburi 18:2
Zaburi 18:3
Zaburi 18:4
Zaburi 18:5
Zaburi 18:6
Zaburi 18:7
Zaburi 18:8
Zaburi 18:9
Zaburi 18:10
Zaburi 18:11
Zaburi 18:12
Zaburi 18:13
Zaburi 18:14
Zaburi 18:15
Zaburi 18:16
Zaburi 18:17
Zaburi 18:18
Zaburi 18:19
Zaburi 18:20
Zaburi 18:21
Zaburi 18:22
Zaburi 18:23
Zaburi 18:24
Zaburi 18:25
Zaburi 18:26
Zaburi 18:27
Zaburi 18:28
Zaburi 18:29
Zaburi 18:30
Zaburi 18:31
Zaburi 18:32
Zaburi 18:33
Zaburi 18:34
Zaburi 18:35
Zaburi 18:36
Zaburi 18:37
Zaburi 18:38
Zaburi 18:39
Zaburi 18:40
Zaburi 18:41
Zaburi 18:42
Zaburi 18:43
Zaburi 18:44
Zaburi 18:45
Zaburi 18:46
Zaburi 18:47
Zaburi 18:48
Zaburi 18:49
Zaburi 18:50
Zaburi 1 / Zab 1
Zaburi 2 / Zab 2
Zaburi 3 / Zab 3
Zaburi 4 / Zab 4
Zaburi 5 / Zab 5
Zaburi 6 / Zab 6
Zaburi 7 / Zab 7
Zaburi 8 / Zab 8
Zaburi 9 / Zab 9
Zaburi 10 / Zab 10
Zaburi 11 / Zab 11
Zaburi 12 / Zab 12
Zaburi 13 / Zab 13
Zaburi 14 / Zab 14
Zaburi 15 / Zab 15
Zaburi 16 / Zab 16
Zaburi 17 / Zab 17
Zaburi 18 / Zab 18
Zaburi 19 / Zab 19
Zaburi 20 / Zab 20
Zaburi 21 / Zab 21
Zaburi 22 / Zab 22
Zaburi 23 / Zab 23
Zaburi 24 / Zab 24
Zaburi 25 / Zab 25
Zaburi 26 / Zab 26
Zaburi 27 / Zab 27
Zaburi 28 / Zab 28
Zaburi 29 / Zab 29
Zaburi 30 / Zab 30
Zaburi 31 / Zab 31
Zaburi 32 / Zab 32
Zaburi 33 / Zab 33
Zaburi 34 / Zab 34
Zaburi 35 / Zab 35
Zaburi 36 / Zab 36
Zaburi 37 / Zab 37
Zaburi 38 / Zab 38
Zaburi 39 / Zab 39
Zaburi 40 / Zab 40
Zaburi 41 / Zab 41
Zaburi 42 / Zab 42
Zaburi 43 / Zab 43
Zaburi 44 / Zab 44
Zaburi 45 / Zab 45
Zaburi 46 / Zab 46
Zaburi 47 / Zab 47
Zaburi 48 / Zab 48
Zaburi 49 / Zab 49
Zaburi 50 / Zab 50
Zaburi 51 / Zab 51
Zaburi 52 / Zab 52
Zaburi 53 / Zab 53
Zaburi 54 / Zab 54
Zaburi 55 / Zab 55
Zaburi 56 / Zab 56
Zaburi 57 / Zab 57
Zaburi 58 / Zab 58
Zaburi 59 / Zab 59
Zaburi 60 / Zab 60
Zaburi 61 / Zab 61
Zaburi 62 / Zab 62
Zaburi 63 / Zab 63
Zaburi 64 / Zab 64
Zaburi 65 / Zab 65
Zaburi 66 / Zab 66
Zaburi 67 / Zab 67
Zaburi 68 / Zab 68
Zaburi 69 / Zab 69
Zaburi 70 / Zab 70
Zaburi 71 / Zab 71
Zaburi 72 / Zab 72
Zaburi 73 / Zab 73
Zaburi 74 / Zab 74
Zaburi 75 / Zab 75
Zaburi 76 / Zab 76
Zaburi 77 / Zab 77
Zaburi 78 / Zab 78
Zaburi 79 / Zab 79
Zaburi 80 / Zab 80
Zaburi 81 / Zab 81
Zaburi 82 / Zab 82
Zaburi 83 / Zab 83
Zaburi 84 / Zab 84
Zaburi 85 / Zab 85
Zaburi 86 / Zab 86
Zaburi 87 / Zab 87
Zaburi 88 / Zab 88
Zaburi 89 / Zab 89
Zaburi 90 / Zab 90
Zaburi 91 / Zab 91
Zaburi 92 / Zab 92
Zaburi 93 / Zab 93
Zaburi 94 / Zab 94
Zaburi 95 / Zab 95
Zaburi 96 / Zab 96
Zaburi 97 / Zab 97
Zaburi 98 / Zab 98
Zaburi 99 / Zab 99
Zaburi 100 / Zab 100
Zaburi 101 / Zab 101
Zaburi 102 / Zab 102
Zaburi 103 / Zab 103
Zaburi 104 / Zab 104
Zaburi 105 / Zab 105
Zaburi 106 / Zab 106
Zaburi 107 / Zab 107
Zaburi 108 / Zab 108
Zaburi 109 / Zab 109
Zaburi 110 / Zab 110
Zaburi 111 / Zab 111
Zaburi 112 / Zab 112
Zaburi 113 / Zab 113
Zaburi 114 / Zab 114
Zaburi 115 / Zab 115
Zaburi 116 / Zab 116
Zaburi 117 / Zab 117
Zaburi 118 / Zab 118
Zaburi 119 / Zab 119
Zaburi 120 / Zab 120
Zaburi 121 / Zab 121
Zaburi 122 / Zab 122
Zaburi 123 / Zab 123
Zaburi 124 / Zab 124
Zaburi 125 / Zab 125
Zaburi 126 / Zab 126
Zaburi 127 / Zab 127
Zaburi 128 / Zab 128
Zaburi 129 / Zab 129
Zaburi 130 / Zab 130
Zaburi 131 / Zab 131
Zaburi 132 / Zab 132
Zaburi 133 / Zab 133
Zaburi 134 / Zab 134
Zaburi 135 / Zab 135
Zaburi 136 / Zab 136
Zaburi 137 / Zab 137
Zaburi 138 / Zab 138
Zaburi 139 / Zab 139
Zaburi 140 / Zab 140
Zaburi 141 / Zab 141
Zaburi 142 / Zab 142
Zaburi 143 / Zab 143
Zaburi 144 / Zab 144
Zaburi 145 / Zab 145
Zaburi 146 / Zab 146
Zaburi 147 / Zab 147
Zaburi 148 / Zab 148
Zaburi 149 / Zab 149
Zaburi 150 / Zab 150