A A A A A
×

Luo Bible 2020

Zaburi 136

1
Gouru erokamano ne Jehova Nyasaye, nimar ober. Herane osiko nyaka chiengʼ.
2
Gouru erokamano ne Nyasach nyiseche: Herane osiko nyaka chiengʼ.
3
Gouru erokamano ne Ruodh ruodhi: Herane osiko nyaka chiengʼ.
4
Ne en kendo matimo honni madongo, Herane osiko nyaka chiengʼ.
5
Jal mane oloso polo gi riekone, Herane osiko nyaka chiengʼ.
6
Jal mane oyaro piny ewi pige, Herane osiko nyaka chiengʼ.
7
Jal mane oloso rameny madongo dongo, Herane osiko nyaka chiengʼ.
8
Nochweyo wangʼ chiengʼ mondo orit odiechiengʼ, Herane osiko nyaka chiengʼ.
9
kod dwe gi sulwe mondo orit otieno; Herane osiko nyaka chiengʼ.
10
ne En mane onego nyithindo makayo mag Misri, Herane osiko nyaka chiengʼ.
11
kendo mane ogolo jo-Israel oko kuomgi, Herane osiko nyaka chiengʼ.
12
nogologi gi lwedo motegno kod bat morie; Herane osiko nyaka chiengʼ.
13
ne En mane obaro Nam Makwar diere ariyo; Herane osiko nyaka chiengʼ.
14
mi nogolo jo-Israel koluwo diere tir, Herane osiko nyaka chiengʼ.
15
to Farao gi jolwenje to nomiyo Nam Makwar oywero; Herane osiko nyaka chiengʼ.
16
ne En mane otelo ne joge e thim, Herane osiko nyaka chiengʼ.
17
ne En mane ogoyo ruodhi madongo piny, Herane osiko nyaka chiengʼ.
18
kendo mane onego ruodhi maroteke; Herane osiko nyaka chiengʼ.
19
Kaka Sihon ruodh jo-Amor, Herane osiko nyaka chiengʼ.
20
gi Og ruodh Bashan, Herane osiko nyaka chiengʼ.
21
mi nochiwo pinygi kaka girkeni, Herane osiko nyaka chiengʼ.
22
Kaka girkeni ne Israel jatichne; Herane osiko nyaka chiengʼ.
23
ne En mane oparowa ka piny ochamowa, Herane osiko nyaka chiengʼ.
24
kendo mane ogonyowa e lwet wasikwa, Herane osiko nyaka chiengʼ.
25
machiwo chiemo ne chwech duto, Herane osiko nyaka chiengʼ.
26
Gouru erokamano ne Nyasach polo, Herane osiko nyaka chiengʼ.
Zaburi 136:1
Zaburi 136:2
Zaburi 136:3
Zaburi 136:4
Zaburi 136:5
Zaburi 136:6
Zaburi 136:7
Zaburi 136:8
Zaburi 136:9
Zaburi 136:10
Zaburi 136:11
Zaburi 136:12
Zaburi 136:13
Zaburi 136:14
Zaburi 136:15
Zaburi 136:16
Zaburi 136:17
Zaburi 136:18
Zaburi 136:19
Zaburi 136:20
Zaburi 136:21
Zaburi 136:22
Zaburi 136:23
Zaburi 136:24
Zaburi 136:25
Zaburi 136:26
Zaburi 1 / Zab 1
Zaburi 2 / Zab 2
Zaburi 3 / Zab 3
Zaburi 4 / Zab 4
Zaburi 5 / Zab 5
Zaburi 6 / Zab 6
Zaburi 7 / Zab 7
Zaburi 8 / Zab 8
Zaburi 9 / Zab 9
Zaburi 10 / Zab 10
Zaburi 11 / Zab 11
Zaburi 12 / Zab 12
Zaburi 13 / Zab 13
Zaburi 14 / Zab 14
Zaburi 15 / Zab 15
Zaburi 16 / Zab 16
Zaburi 17 / Zab 17
Zaburi 18 / Zab 18
Zaburi 19 / Zab 19
Zaburi 20 / Zab 20
Zaburi 21 / Zab 21
Zaburi 22 / Zab 22
Zaburi 23 / Zab 23
Zaburi 24 / Zab 24
Zaburi 25 / Zab 25
Zaburi 26 / Zab 26
Zaburi 27 / Zab 27
Zaburi 28 / Zab 28
Zaburi 29 / Zab 29
Zaburi 30 / Zab 30
Zaburi 31 / Zab 31
Zaburi 32 / Zab 32
Zaburi 33 / Zab 33
Zaburi 34 / Zab 34
Zaburi 35 / Zab 35
Zaburi 36 / Zab 36
Zaburi 37 / Zab 37
Zaburi 38 / Zab 38
Zaburi 39 / Zab 39
Zaburi 40 / Zab 40
Zaburi 41 / Zab 41
Zaburi 42 / Zab 42
Zaburi 43 / Zab 43
Zaburi 44 / Zab 44
Zaburi 45 / Zab 45
Zaburi 46 / Zab 46
Zaburi 47 / Zab 47
Zaburi 48 / Zab 48
Zaburi 49 / Zab 49
Zaburi 50 / Zab 50
Zaburi 51 / Zab 51
Zaburi 52 / Zab 52
Zaburi 53 / Zab 53
Zaburi 54 / Zab 54
Zaburi 55 / Zab 55
Zaburi 56 / Zab 56
Zaburi 57 / Zab 57
Zaburi 58 / Zab 58
Zaburi 59 / Zab 59
Zaburi 60 / Zab 60
Zaburi 61 / Zab 61
Zaburi 62 / Zab 62
Zaburi 63 / Zab 63
Zaburi 64 / Zab 64
Zaburi 65 / Zab 65
Zaburi 66 / Zab 66
Zaburi 67 / Zab 67
Zaburi 68 / Zab 68
Zaburi 69 / Zab 69
Zaburi 70 / Zab 70
Zaburi 71 / Zab 71
Zaburi 72 / Zab 72
Zaburi 73 / Zab 73
Zaburi 74 / Zab 74
Zaburi 75 / Zab 75
Zaburi 76 / Zab 76
Zaburi 77 / Zab 77
Zaburi 78 / Zab 78
Zaburi 79 / Zab 79
Zaburi 80 / Zab 80
Zaburi 81 / Zab 81
Zaburi 82 / Zab 82
Zaburi 83 / Zab 83
Zaburi 84 / Zab 84
Zaburi 85 / Zab 85
Zaburi 86 / Zab 86
Zaburi 87 / Zab 87
Zaburi 88 / Zab 88
Zaburi 89 / Zab 89
Zaburi 90 / Zab 90
Zaburi 91 / Zab 91
Zaburi 92 / Zab 92
Zaburi 93 / Zab 93
Zaburi 94 / Zab 94
Zaburi 95 / Zab 95
Zaburi 96 / Zab 96
Zaburi 97 / Zab 97
Zaburi 98 / Zab 98
Zaburi 99 / Zab 99
Zaburi 100 / Zab 100
Zaburi 101 / Zab 101
Zaburi 102 / Zab 102
Zaburi 103 / Zab 103
Zaburi 104 / Zab 104
Zaburi 105 / Zab 105
Zaburi 106 / Zab 106
Zaburi 107 / Zab 107
Zaburi 108 / Zab 108
Zaburi 109 / Zab 109
Zaburi 110 / Zab 110
Zaburi 111 / Zab 111
Zaburi 112 / Zab 112
Zaburi 113 / Zab 113
Zaburi 114 / Zab 114
Zaburi 115 / Zab 115
Zaburi 116 / Zab 116
Zaburi 117 / Zab 117
Zaburi 118 / Zab 118
Zaburi 119 / Zab 119
Zaburi 120 / Zab 120
Zaburi 121 / Zab 121
Zaburi 122 / Zab 122
Zaburi 123 / Zab 123
Zaburi 124 / Zab 124
Zaburi 125 / Zab 125
Zaburi 126 / Zab 126
Zaburi 127 / Zab 127
Zaburi 128 / Zab 128
Zaburi 129 / Zab 129
Zaburi 130 / Zab 130
Zaburi 131 / Zab 131
Zaburi 132 / Zab 132
Zaburi 133 / Zab 133
Zaburi 134 / Zab 134
Zaburi 135 / Zab 135
Zaburi 136 / Zab 136
Zaburi 137 / Zab 137
Zaburi 138 / Zab 138
Zaburi 139 / Zab 139
Zaburi 140 / Zab 140
Zaburi 141 / Zab 141
Zaburi 142 / Zab 142
Zaburi 143 / Zab 143
Zaburi 144 / Zab 144
Zaburi 145 / Zab 145
Zaburi 146 / Zab 146
Zaburi 147 / Zab 147
Zaburi 148 / Zab 148
Zaburi 149 / Zab 149
Zaburi 150 / Zab 150