A A A A A
×

Luo Bible 2020

Zaburi 119

1
Ogwedh joma yoregi ler, mawuotho koluwore gi chik Jehova Nyasaye.
2
Ogwedh joma orito chikene kendo ma manye gi chunygi duto.
3
Gin joma ok tim gimoro amora marach, to gisiko ka giwuotho e yorene.
4
Iseguro chikeni ni nyaka lu kaka gin.
5
Yaye, mad ne bed ni yorena ogurore e luwo chikeni!
6
Dine ok aneno wichkuot nikech aketo chunya e chikeni duto.
7
Kaka amedo puonjora chikeni makare e kaka abiro dhi nyime gi paki gi chuny moriere tir.
8
Abiro rito chikeni; omiyo kik ijwangʼa chuth.
9
Ere kaka ngʼama pod tin nyalo rito ngimane mondo osik ka oler? Onyalo rito mana ka odak moluwore gi wachni.
10
Amanyi gi chunya duto; omiyo kik iwe abar awe chikeni.
11
Asekano wachni ei chunya mondo kik akethi e nyimi.
12
Yaye Jehova Nyasaye, mad iyud pak; yie ipuonja chikeni.
13
Aolo gi dhoga chike duto mowuok e dhogi.
14
Luwo chikeni mora mana kaka ngʼato bedo mamor kuom mwandu duto.
15
Abiro paro matut kuom chikeni kendo abiro tego wengena e yoreni.
16
Amor ahinya gi chikeni; ok abi jwangʼo wachni.
17
Tim maber ne jatichni, eka abiro bedo mangima kendo abiro rito chikeni.
18
Yaw wengena mondo eka ane gik mabeyo miwuoro manie chikeni.
19
An mana wendo e piny omiyo kik ipandna chikeni.
20
Chunya opongʼ kod siso mar chikeni kinde duto.
21
Ikwero joma ochayo ji, ma gin joma okwongʼ, kendo gin joma osebaro oweyo chikeni.
22
Gol kuoma ajara gi achaya nimar arito chikeni.
23
Kata obedo ni jotelo chokorena kendo giyanya, to jatichni pod biro mana paro matut kuom chikeni.
24
Chikeni e morna; gin e jongʼad rieko maga.
25
Osepiela ei lowo piny; omiyo rit ngimana kaluwore gi wachni.
26
Kane ahulo yorena to ne idwoka; puonja chikeni.
27
Mi awinj tiend gik ma chikegi puonjo; eka abiro paro matut kuom timbegi miwuoro.
28
Kuyo onyoso chunya, omiyo meda teko kaluwore gi wachni.
29
Gengʼa kik adonji e yore mag miriambo, kendo ngʼwon-na ka ipuonja chikni.
30
Aseyiero yor adiera; kendo aseketo chunya e chikeni.
31
Amako chikeni matek, yaye Jehova Nyasaye, omiyo kik iwe ane wichkuot.
32
Yor chikeni ema aringe, nimar isegonyo chunya.
33
Puonja mondo alu yoreni, yaye Jehova Nyasaye, eka abiro ritogi nyaka giko.
34
Miya rieko mondo eka arit chikeni kendo atim kaka owacho gi chunya duto.
35
Taya e yo mar chikeni, nimar kanyo ema ayudoe mor.
36
Ket chunya mondo oher chikeni, to ok dwaro maga mag wuoro.
37
Gol wangʼa oko kuom gik manono; rit ngimana kaluwore gi wachni.
38
Chop singruok mari ne jatichni, mondo ji oluori.
39
Golna achaya ma aluoro, nimar chikeni beyo.
40
Mano kaka ahero yoreni! Rit ngimana e timni makare.
41
Mad herani ma ok rem bina, yaye Jehova Nyasaye, mad warruokni bina kaluwore gi singruokni.
42
Eka abiro dwokora gi ngʼat ma timona anyali, nimar ageno kuom wachni.
43
Kik igol wach mar adiera e dhoga chuth, nimar aseketo genona e chikeni.
44
Abiro rito chikeni ndalo duto, manyaka chiengʼ.
45
Abiro wuotho ka an thuolo, nimar chikeni ema asebedo ka amanyo.
46
Abiro wuoyo kuom chikeni e nyim ruodhi kendo wiya ok bi kuot,
47
nimar amor gi chikeni nikech aherogi.
48
Atingʼo bedena malo ne chikeni ma ahero kendo asiko aparo matut kuom yoreni.
49
Par wachni mane iwacho ne jatichni, nimar isemiya geno.
50
Gima hoya e chandruokna en ma: ni singruokni rito ngimana.
51
Joma ochayo ji jara ma ok obadhogi to kata kamano ok alokra awe chikeni.
52
Asiko aparo chikeni mosebedo ka nitie nyaka nene, yaye Jehova Nyasaye, kendo ayudo hoch kuomgi.
53
Mirima mager omaka nikech joma timbegi richo, mosejwangʼo chikeni.
54
Chikeni e thoro mar wenda, kamoro amora ma abwore.
55
Aparo nyingi gotieno, yaye Jehova Nyasaye, kendo abiro rito chikni.
56
Ma osebedo timna, nimar asebedo ka arito yoreni.
57
In e pokna, yaye Jehova Nyasaye; asesingora ni abiro rito chikeni.
58
Asemanyo wangʼi gi chunya duto; ngʼwon-na kaluwore gi singruok mari.
59
Asenono yorena kendo asechiko yorena mondo oluw yoreni.
60
Abiro reto kendo ok abi deko mar rito chikeni.
61
Kata obedo ni joma timbegi richo orida gi tonde, to wiya ok bi wil gi chikeni.
62
Achiewo dier otieno mondo aduokni erokamano kuom chikeni makare.
63
An osiep ji duto moluori, jogo duto moluwo yoreni.
64
Piny opongʼ gi herani, yaye Jehova Nyasaye; yie ipuonja chikeni.
65
Tim maber ne jatichni kaluwore gi wachni, yaye Jehova Nyasaye.
66
Puonja ngʼeyo gi paro maber, nimar ayie kuom chikeni.
67
Kane pok ayudo masira to ne abayo yo, to sani koro atimo gima wachni owacho.
68
Iber, kendo gima itimo ber; omiyo puonja chikeni.
69
Kata obedo ni joma ochayo ji osemiena gi miriambo, to pod arito yoreni gi chunya duto.
70
Chunygi tek kendo ok dew gimoro amora; to an to chikni miya mor.
71
Ne en gima ber mondo ayud chandruok mondo eka apuonjra chikeni.
72
Chik moa e dhogi berna moloyo ngʼinjo gana gi gana mag fedha gi dhahabu.
73
Lweti ema nochweya; miya ngʼeyo mondo apuonjra chikeni.
74
Mad joma oluori bed mamor ka ginena, nimar aseketo genona e wachni.
75
Angʼeyo, yaye Jehova Nyasaye, ni chikeni nikare, kendo angʼeyo ni chwat misechwadago nikare.
76
Mad ihoya gi herani ma ok rem, kaluwore gi singruok mane imiyo jatichni.
77
Orna kechni mondo abed mangima, nimar chikni e morna.
78
Mad joma ochayo ji ne wichkuot kuom kwinya maonge gima omiyo, an to abiro paro matut kuom yoreni.
79
Mad joma oluori dog jokora, kaachiel gi joma ongʼeyo bucheni.
80
Mad chunya bed maonge ketho, kuom rito chikeni, mondo kik ane wichkuot.
81
Riyo mar dwaro warruokni oloyo chunya, kata kamano aseketo genona e wachni.
82
Wengena ool kamanyo singruokni; apenjora niya, “Ibiro hoya karangʼo?”
83
Kata obedo ni achalo pien tingʼo divai molier e iro, to wiya pok owil gi chikeni.
84
Jatichni biro rito nyaka karangʼo? Ibiro kumo joma sanda karangʼo?
85
Joma ochayo ji osekunyona buche mondo apodhie, gitimo gima chikni okwedo.
86
Chikeni duto inyalo geno; omiyo yie ikonya, nikech ji sanda maonge gima omiyo.
87
Ne gichiegni yweya oko e piny, to kata kamano pok aweyo chikeni.
88
Rit ngimana kaluwore gi herani, mondo alu chike mowuok e dhogi.
89
Wachni ochwere, yaye Jehova Nyasaye; ochungʼ mogurore e polo.
90
Adiera mari ochwere e tienge duto; mana kaka ne iguro piny mi piny osiko.
91
Chikeni osiko nyaka kawuono, nimar gik moko duto tiyoni.
92
Ka dine bed ni chikeni ok ema miya mor, to dikoro aselal nono nikech masichena.
93
Wiya ok bi wil gi bucheni, nimar gin ema iseritogo ngimana.
94
Resa nimar an mari; nikech asiko amanyo chikeni ndalo duto.
95
Joma timbegi richo obutona mondo gitieka, to abiro bet mos ka aparo kuom chikeni.
96
Angʼeyo ni koda ka gik malongʼo chuth nigi gikogi, to chikeni onge gikogi.
97
Yaye, mano kaka ahero chikni! Aparo kuome odiechiengʼ duto.
98
Chikeni miyo abedo mariek moloyo wasika, nimar gisiko gin koda seche duto.
99
An gi winjo moloyo jopuonjna duto, nimar arito chikeni.
100
Wach donjona moloyo jodongo machon nimar arito chikeni.
101
Asetamo tiendena ni kik wuothi e yore maricho, mondo eka atim gima wachni ochiko.
102
Pok abaro aweyo chikeni, nimar in iwuon ema isepuonja.
103
Mano kaka wechegi mit ka abilogi, gimit e dhoga moloyo mor kich!
104
Chikeni miyo abedo gi winjo; emomiyo achayo yo moro amora marach.
105
Wachni e taya mar tienda kendo en ler mamenyona yo.
106
Asekwongʼora mi aketo sei ni abiro siko kaluwo chikeni makare.
107
Asechandora moloyo; omiyo rit ngimana, yaye Jehova Nyasaye, kaluwore gi wachni.
108
Rwak pak ma achiwoni gi dhoga ka ahero, yaye Jehova Nyasaye, kendo puonja chikeni.
109
Kata obedo ni atingʼo ngimana e lweta kinde duto, to wiya ok bi wil gi chikeni.
110
Joma timbegi richo osechikona obadho; to kata kamano pok abaro aweyo bucheni.
111
Chikeni e girkeni mara manyaka chiengʼ; gin e mor mar chunya.
112
Aketo chunya kuom rito chikeni ma ok aweyo nyaka giko.
113
Achayo joma pachgi ariyo, to ahero chikni.
114
In e ohingana kendo okumbana; omiyo aseketo genona e wachni.
115
Ayiuru buta, un jorichogi, mondo arit chike mag Nyasacha!
116
Maka motegno kaluwore gi singruokni, eka anabed mangima; kik iwe geno ma an-go lalna.
117
Sira eka ananwangʼ konyruok; abiro siko ka ahero chikeni.
118
Idagi ji duto mabaro weyo chikeni, nimar wuondruok ma giwuondorego en kayiem.
119
Joma timbegi richo duto modak e piny ipuko oko ka yugi; emomiyo ahero chikeni.
120
Denda tetni nikech oluori, kihondko omaka nikech chikeni.
121
asetimo gima kare kendo madier, omiyo kik iweya e lwet joma sanda.
122
Ne ni jatichni dhi maber, kendo kik iyie joma ochayo ji osanda.
123
Wengena ool karango resruok mikelo, kendo kamanyo gima kare mane isingona.
124
Timne jatichni kaluwore gi herani, kendo puonja chikeni.
125
An jatichni, omiyo yie imiya nyalo mar ngʼeyo gik mopondo eka awinj tiend chikeni.
126
Sa oromo mondo koro itim gimoro, yaye Jehova Nyasaye, nikech iketho chikni.
127
Nikech ahero chikeni moloyo dhahabu, kendo moloyo dhahabu maler mogik,
128
kendo nikech akawo bucheni duto ni nikare, omiyo achayo yo moro amora marach.
129
Chikeni lich miwuoro; emomiyo aritogi.
130
Wachni koler tiende to kelo ler, omiyo joma riekogi tin bedo gi winjo.
131
Ayawo dhoga kendo agamo yweyo, ka agombo chikeni.
132
Lokri iranga mondo ikecha, kaka ijatimo ndalo duto ne joma ohero nyingi.
133
Ket okangega mondo gilure gi wachni; kik iwe richo moro amora loya.
134
Resa e dicho ma ji diyogo jowetegi, mondo eka arit bucheni.
135
Ngʼi jatichni gi wangʼ maber kendo puonja chikeni.
136
Pi wangʼ bubni kawuok e wengena, nimar chikni ok ji orito.
137
In ngʼat makare, yaye Jehova Nyasaye, kendo chikeni nikare.
138
Chike misendiko nikare, inyalo genogi chuth.
139
Hera matut ma aherogo wachni tieka, nimar wasika ok dew wachni.
140
Singruok magi osetem maber chuth, omiyo jatichni oherogi.
141
Kata obedo ni an chien kendo ji ochaya, to wiya ok nyal wil gi bucheni.
142
Timni makare osiko kendo chikni en adier,
143
Chandruok kod malit osebirona, kata kamano chikeni e morna.
144
Chikeni nikare nyaka chiengʼ, omiyo miya ngʼeyo mondo abed mangima.
145
Yie idwoka, yaye Jehova Nyasaye, nikech aywakni gi chunya duto kendo abiro timo kaka chikni dwaro.
146
Aywakni, yie ikonya, eka abiro rito chikeni.
147
Achiewo kogwen ka piny pok oyawore kendo aywagora mondo ayud kony; aseketo genona e wachni.
148
Wengena neno otieno duto, mondo omi apar matut kuom singruok magi.
149
Winj dwonda kaluwore gi herani; rit ngimana, yaye Jehova Nyasaye, kaluwore gi chikeni.
150
Joma chanona gik maricho ni koda machiegni, kata kamano gin mabor gi chikni.
151
In to in machiegni, yaye Jehova Nyasaye, kendo chikeni duto gin adier.
152
Ne apuonjora kuom chikeni chon gi lala, ni ne igurogi mondo gisiki nyaka chiengʼ.
153
Ne chandruokna mondo ikonya, nimar pok wiya owil gi chikni.
154
Dog jakora mondo iresa, rit ngimana kaluwore gi singruokni.
155
Warruok ni mabor gi joma timbegi richo, nimar ok giket chunygi kuom dwaro chikeni.
156
Ngʼwononi duongʼ, yaye Jehova Nyasaye; rit ngimana kaluwore gi chikeni.
157
Wasigu masanda thoth adier, to kata kamano pok abaro aweyo chikeni.
158
Arango joma onge yie ka chunya ochido kodgi, nimar ok girit chikni.
159
Neye kaka ahero bucheni; omiyo rit ngimana, yaye Jehova Nyasaye, kaluwore gi herani.
160
Wechegi duto gin adier; kendo chikegi makare duto ochwere.
161
Jotelo sanda maonge gima omiyo, to kata kamano chunya oluoro wachni.
162
Singruokni miya mor, mana ka ngʼama oyudo mwandu maduongʼ mope wasigu.
163
Asin kendo ajok gi miriambo, to ahero chikni.
164
Apaki ndalo abiriyo e odiechiengʼ achiel kuom chikegi makare.
165
Joma ohero chikeni nigi kwe maduongʼ kendo onge gima nyalo miyo gichwanyre.
166
Arito warruokni, yaye Jehova Nyasaye, kendo aluwo chikeni.
167
Atimo gima chikeni dwaro, nimar aherogi gihera maduongʼ.
168
Arito bucheni gi chikeni, nimar yorega duto ongʼereni maber.
169
Mad ywakna chopi e nyimi, yaye Jehova Nyasaye; mi abed gi winjo kaluwore gi wachni.
170
Mad kwayona chopi e nyimi, resa kaluwore gi singruokni.
171
Mad dhoga pongʼ gi pak, nimar isepuonja chikeni.
172
Mad lewa wer kuom wachni, nimar chikegi duto nikare.
173
Mad lweti ikre mar konya, nimar aseyiero bucheni.
174
Asedwaro resruok mari matek, yaye Jehova Nyasaye; kendo chikni e morna.
175
We amed bedo mangima mondo apaki, kendo mad chikeni okonya.
176
Aserwenyo ka rombo molal, omiyo yie imany jatichni, nimar wiya pok owil gi chikeni.
Zaburi 119:1
Zaburi 119:2
Zaburi 119:3
Zaburi 119:4
Zaburi 119:5
Zaburi 119:6
Zaburi 119:7
Zaburi 119:8
Zaburi 119:9
Zaburi 119:10
Zaburi 119:11
Zaburi 119:12
Zaburi 119:13
Zaburi 119:14
Zaburi 119:15
Zaburi 119:16
Zaburi 119:17
Zaburi 119:18
Zaburi 119:19
Zaburi 119:20
Zaburi 119:21
Zaburi 119:22
Zaburi 119:23
Zaburi 119:24
Zaburi 119:25
Zaburi 119:26
Zaburi 119:27
Zaburi 119:28
Zaburi 119:29
Zaburi 119:30
Zaburi 119:31
Zaburi 119:32
Zaburi 119:33
Zaburi 119:34
Zaburi 119:35
Zaburi 119:36
Zaburi 119:37
Zaburi 119:38
Zaburi 119:39
Zaburi 119:40
Zaburi 119:41
Zaburi 119:42
Zaburi 119:43
Zaburi 119:44
Zaburi 119:45
Zaburi 119:46
Zaburi 119:47
Zaburi 119:48
Zaburi 119:49
Zaburi 119:50
Zaburi 119:51
Zaburi 119:52
Zaburi 119:53
Zaburi 119:54
Zaburi 119:55
Zaburi 119:56
Zaburi 119:57
Zaburi 119:58
Zaburi 119:59
Zaburi 119:60
Zaburi 119:61
Zaburi 119:62
Zaburi 119:63
Zaburi 119:64
Zaburi 119:65
Zaburi 119:66
Zaburi 119:67
Zaburi 119:68
Zaburi 119:69
Zaburi 119:70
Zaburi 119:71
Zaburi 119:72
Zaburi 119:73
Zaburi 119:74
Zaburi 119:75
Zaburi 119:76
Zaburi 119:77
Zaburi 119:78
Zaburi 119:79
Zaburi 119:80
Zaburi 119:81
Zaburi 119:82
Zaburi 119:83
Zaburi 119:84
Zaburi 119:85
Zaburi 119:86
Zaburi 119:87
Zaburi 119:88
Zaburi 119:89
Zaburi 119:90
Zaburi 119:91
Zaburi 119:92
Zaburi 119:93
Zaburi 119:94
Zaburi 119:95
Zaburi 119:96
Zaburi 119:97
Zaburi 119:98
Zaburi 119:99
Zaburi 119:100
Zaburi 119:101
Zaburi 119:102
Zaburi 119:103
Zaburi 119:104
Zaburi 119:105
Zaburi 119:106
Zaburi 119:107
Zaburi 119:108
Zaburi 119:109
Zaburi 119:110
Zaburi 119:111
Zaburi 119:112
Zaburi 119:113
Zaburi 119:114
Zaburi 119:115
Zaburi 119:116
Zaburi 119:117
Zaburi 119:118
Zaburi 119:119
Zaburi 119:120
Zaburi 119:121
Zaburi 119:122
Zaburi 119:123
Zaburi 119:124
Zaburi 119:125
Zaburi 119:126
Zaburi 119:127
Zaburi 119:128
Zaburi 119:129
Zaburi 119:130
Zaburi 119:131
Zaburi 119:132
Zaburi 119:133
Zaburi 119:134
Zaburi 119:135
Zaburi 119:136
Zaburi 119:137
Zaburi 119:138
Zaburi 119:139
Zaburi 119:140
Zaburi 119:141
Zaburi 119:142
Zaburi 119:143
Zaburi 119:144
Zaburi 119:145
Zaburi 119:146
Zaburi 119:147
Zaburi 119:148
Zaburi 119:149
Zaburi 119:150
Zaburi 119:151
Zaburi 119:152
Zaburi 119:153
Zaburi 119:154
Zaburi 119:155
Zaburi 119:156
Zaburi 119:157
Zaburi 119:158
Zaburi 119:159
Zaburi 119:160
Zaburi 119:161
Zaburi 119:162
Zaburi 119:163
Zaburi 119:164
Zaburi 119:165
Zaburi 119:166
Zaburi 119:167
Zaburi 119:168
Zaburi 119:169
Zaburi 119:170
Zaburi 119:171
Zaburi 119:172
Zaburi 119:173
Zaburi 119:174
Zaburi 119:175
Zaburi 119:176
Zaburi 1 / Zab 1
Zaburi 2 / Zab 2
Zaburi 3 / Zab 3
Zaburi 4 / Zab 4
Zaburi 5 / Zab 5
Zaburi 6 / Zab 6
Zaburi 7 / Zab 7
Zaburi 8 / Zab 8
Zaburi 9 / Zab 9
Zaburi 10 / Zab 10
Zaburi 11 / Zab 11
Zaburi 12 / Zab 12
Zaburi 13 / Zab 13
Zaburi 14 / Zab 14
Zaburi 15 / Zab 15
Zaburi 16 / Zab 16
Zaburi 17 / Zab 17
Zaburi 18 / Zab 18
Zaburi 19 / Zab 19
Zaburi 20 / Zab 20
Zaburi 21 / Zab 21
Zaburi 22 / Zab 22
Zaburi 23 / Zab 23
Zaburi 24 / Zab 24
Zaburi 25 / Zab 25
Zaburi 26 / Zab 26
Zaburi 27 / Zab 27
Zaburi 28 / Zab 28
Zaburi 29 / Zab 29
Zaburi 30 / Zab 30
Zaburi 31 / Zab 31
Zaburi 32 / Zab 32
Zaburi 33 / Zab 33
Zaburi 34 / Zab 34
Zaburi 35 / Zab 35
Zaburi 36 / Zab 36
Zaburi 37 / Zab 37
Zaburi 38 / Zab 38
Zaburi 39 / Zab 39
Zaburi 40 / Zab 40
Zaburi 41 / Zab 41
Zaburi 42 / Zab 42
Zaburi 43 / Zab 43
Zaburi 44 / Zab 44
Zaburi 45 / Zab 45
Zaburi 46 / Zab 46
Zaburi 47 / Zab 47
Zaburi 48 / Zab 48
Zaburi 49 / Zab 49
Zaburi 50 / Zab 50
Zaburi 51 / Zab 51
Zaburi 52 / Zab 52
Zaburi 53 / Zab 53
Zaburi 54 / Zab 54
Zaburi 55 / Zab 55
Zaburi 56 / Zab 56
Zaburi 57 / Zab 57
Zaburi 58 / Zab 58
Zaburi 59 / Zab 59
Zaburi 60 / Zab 60
Zaburi 61 / Zab 61
Zaburi 62 / Zab 62
Zaburi 63 / Zab 63
Zaburi 64 / Zab 64
Zaburi 65 / Zab 65
Zaburi 66 / Zab 66
Zaburi 67 / Zab 67
Zaburi 68 / Zab 68
Zaburi 69 / Zab 69
Zaburi 70 / Zab 70
Zaburi 71 / Zab 71
Zaburi 72 / Zab 72
Zaburi 73 / Zab 73
Zaburi 74 / Zab 74
Zaburi 75 / Zab 75
Zaburi 76 / Zab 76
Zaburi 77 / Zab 77
Zaburi 78 / Zab 78
Zaburi 79 / Zab 79
Zaburi 80 / Zab 80
Zaburi 81 / Zab 81
Zaburi 82 / Zab 82
Zaburi 83 / Zab 83
Zaburi 84 / Zab 84
Zaburi 85 / Zab 85
Zaburi 86 / Zab 86
Zaburi 87 / Zab 87
Zaburi 88 / Zab 88
Zaburi 89 / Zab 89
Zaburi 90 / Zab 90
Zaburi 91 / Zab 91
Zaburi 92 / Zab 92
Zaburi 93 / Zab 93
Zaburi 94 / Zab 94
Zaburi 95 / Zab 95
Zaburi 96 / Zab 96
Zaburi 97 / Zab 97
Zaburi 98 / Zab 98
Zaburi 99 / Zab 99
Zaburi 100 / Zab 100
Zaburi 101 / Zab 101
Zaburi 102 / Zab 102
Zaburi 103 / Zab 103
Zaburi 104 / Zab 104
Zaburi 105 / Zab 105
Zaburi 106 / Zab 106
Zaburi 107 / Zab 107
Zaburi 108 / Zab 108
Zaburi 109 / Zab 109
Zaburi 110 / Zab 110
Zaburi 111 / Zab 111
Zaburi 112 / Zab 112
Zaburi 113 / Zab 113
Zaburi 114 / Zab 114
Zaburi 115 / Zab 115
Zaburi 116 / Zab 116
Zaburi 117 / Zab 117
Zaburi 118 / Zab 118
Zaburi 119 / Zab 119
Zaburi 120 / Zab 120
Zaburi 121 / Zab 121
Zaburi 122 / Zab 122
Zaburi 123 / Zab 123
Zaburi 124 / Zab 124
Zaburi 125 / Zab 125
Zaburi 126 / Zab 126
Zaburi 127 / Zab 127
Zaburi 128 / Zab 128
Zaburi 129 / Zab 129
Zaburi 130 / Zab 130
Zaburi 131 / Zab 131
Zaburi 132 / Zab 132
Zaburi 133 / Zab 133
Zaburi 134 / Zab 134
Zaburi 135 / Zab 135
Zaburi 136 / Zab 136
Zaburi 137 / Zab 137
Zaburi 138 / Zab 138
Zaburi 139 / Zab 139
Zaburi 140 / Zab 140
Zaburi 141 / Zab 141
Zaburi 142 / Zab 142
Zaburi 143 / Zab 143
Zaburi 144 / Zab 144
Zaburi 145 / Zab 145
Zaburi 146 / Zab 146
Zaburi 147 / Zab 147
Zaburi 148 / Zab 148
Zaburi 149 / Zab 149
Zaburi 150 / Zab 150