A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Zaburi 1061
Pakuru Jehova Nyasaye! Gouru erokamano ne Jehova Nyasaye, nikech ober; kendo herane osiko manyaka chiengʼ.
2
En ngʼa manyalo hulo gik madongo ma Jehova Nyasaye osetimo kata manyalo nyiso pakne duto?
3
Ogwedh joma osiko koluwo adiera, joma osiko katimo gima kare.
4
An bende parae, yaye Jehova Nyasaye, parae ka itimo ngʼwono ne jogi, bi ikonya ka iresogi,
5
mondo an bende awinjie maber gi mwandu mimiyo jogi miyiero, mondo ayudie mor mar ogandani, kendo amiyi duongʼ kaachiel gi girkeni mari.
6
Wasetimo richo mana kaka kwerewa bende notimo; wasetimo marach kendo wasetimo gik mamono.
7
Kane kwerewa ni Misri, ne ok giparo matut kuom honni magi; bende ne wigi owil gi kechni mathoth, ne gingʼanyoni e dho nam, ma en Nam Makwar.
8
Kata kamano noresogi nikech nyinge, mondo omi tekone maduongʼ ongʼere.
9
Nokwero Nam Makwar, mi Nam Makwar notwo; kendo nomiyo gikalo kama tut mana ka gima ne giwuotho kama otwo.
10
Noresogi e lwet joma ne kedo kodgi, adier, nowarogi e lwet wasigu.
11
Pi noimo wasikgi; ma kata achiel kuomgi ne ok otony.
12
Eka ne giyie gi singruok mage kendo ne gipake gi wer.
13
To ma ok wigi nowil gi gik mane osetimo kendo ne ok girite mondo ongʼadnegi rieko.
14
Wuoro mokalo tongʼ nomakogi e thim, kendo ne gitemo Nyasaye e piny motwo.
15
Omiyo ne omiyogi gima negidwaro, to kata kamano nooronegi tuo machiyo del.
16
Nyiego nomakogi gi Musa e kambi, kendo gi Harun, jatich mowal ni Jehova Nyasaye.
17
Piny ne oyawore mi nomwonyo Dathan; piny noiko oganda joka Abiram.
18
Mach nomuoch kuom joma luwogi; mach maliel mager nowangʼo joma timbegi richogo motiekogi pep.
19
Negiloso nyaroya Horeb, mine gilamo kido molos gi chuma.
20
Ne giwilo Duongʼ margi gi kido mar rwath machamo lum.
21
Wigi nowil gi Nyasaye mane oresogi, Nyasaye mane osetimo gik madongo e piny Misri,
22
Nyasaye mane osetimo honni e piny Ham kod timbe miwuoro e dho Nam Makwar.
23
Emomiyo nowacho ni nobiro tiekogi ka dine Musa, ngʼate moyiero, we chungʼ kaywagore e nyime mondo ogengʼ mirimbe kik otiekgi.
24
Bangʼe ne gichayo pinye ma jaber; nikech ne ok giyie singruokne ni en adier.
25
Ne gingʼur ei hembegi kendo ne ok gitimo gik ma Jehova Nyasaye nochikogi.
26
Emomiyo ne osingorenegi kosiemogi gi lwete nine obiro miyo gipodhi e thim,
27
nonyisogi ni ne obiro miyo nyikwagi podhi e kind ogendini, kendo ni ne obiro keyogi e pinje duto.
28
Ne giriwore kaachiel e lamo Baal mar jo-Peor, kendo negichamo misango michiwone nyiseche motho;
29
omiyo ne giwangʼo i Jehova Nyasaye gi timbegi marichogo, mi masira nomakogi.
30
Kata kamano Finehas nochungʼ kargi kendo noywagore ne Nyasaye, mi masirano ne ok otiekogi.
31
Nyasaye nokwane kaka ngʼama kare nikech timneno, kendo ibiro kwane kamano nyaka tienge mabiro.
32
Ne giwangʼo i Jehova Nyasaye, e dho sokni mag Meriba, mi timgino nokelone Musa chandruok;
33
nimar negiketho chunye mi weche maricho nowuok e dhoge.
34
Ne ok gitieko ogendini chutho kaka Jehova Nyasaye nosechikogi,
35
to ne giriwore kodgi kendo negiluwo timbegi.
36
Negilamo kido mag nyisechegi, ma bangʼe nolokorenegi obadho.
37
Negichiwo yawuotgi gi nyigi kaka misango, kendo negichiwogi ne jochiende.
38
Ne gichwero remo maonge ketho, remb yawuotgi gi nyigi, mane gichiwo kaka misango ne kido mag nyiseche mag Kanaan, mi piny nogak nikech rembgi.
39
Negidoko mogak nikech gik mane gitimo; negibedo joma odwanyore, nikech timbegigo.
40
Emomiyo Jehova Nyasaye nokecho gi joge kendo chunye noa kuom girkeni mare.
41
Nochiwogi e lwet ogendini, mine gibet e bwo loch joma ne mon kodgi.
42
Wasikgi nothirogi kendo negiketogi e bwo tekogi.
43
Ne oresogi nyadi mangʼeny to kata kamano joge noketo chunygi ne ngʼanyo, mi richogi nochiwogi mi girumo.
44
Kata kamano nokechogi e chandruokgi kane owinjo ywakgi;
45
nikech noparo singruok mane otimo kodgi kendo noloko chunye nikech herane maduongʼ.
46
Nochuno ji duto mane oketogi wasumbini mondo okechgi.
47
Reswa, yaye Jehova Nyasaye ma Nyasachwa, kendo chokwa igolwa e dier ogendini, mondo wadwok erokamano ne nyingi maler kendo wabed mamor kwapaki.
48
Pakuru Jehova Nyasaye, ma Nyasach Israel, mochwere manyaka chiengʼ. Ji duto mondo owach niya, “Amin!” Opak Jehova Nyasaye.Zaburi 106:1
Zaburi 106:2
Zaburi 106:3
Zaburi 106:4
Zaburi 106:5
Zaburi 106:6
Zaburi 106:7
Zaburi 106:8
Zaburi 106:9
Zaburi 106:10
Zaburi 106:11
Zaburi 106:12
Zaburi 106:13
Zaburi 106:14
Zaburi 106:15
Zaburi 106:16
Zaburi 106:17
Zaburi 106:18
Zaburi 106:19
Zaburi 106:20
Zaburi 106:21
Zaburi 106:22
Zaburi 106:23
Zaburi 106:24
Zaburi 106:25
Zaburi 106:26
Zaburi 106:27
Zaburi 106:28
Zaburi 106:29
Zaburi 106:30
Zaburi 106:31
Zaburi 106:32
Zaburi 106:33
Zaburi 106:34
Zaburi 106:35
Zaburi 106:36
Zaburi 106:37
Zaburi 106:38
Zaburi 106:39
Zaburi 106:40
Zaburi 106:41
Zaburi 106:42
Zaburi 106:43
Zaburi 106:44
Zaburi 106:45
Zaburi 106:46
Zaburi 106:47
Zaburi 106:48


Zaburi 1 / Zab 1
Zaburi 2 / Zab 2
Zaburi 3 / Zab 3
Zaburi 4 / Zab 4
Zaburi 5 / Zab 5
Zaburi 6 / Zab 6
Zaburi 7 / Zab 7
Zaburi 8 / Zab 8
Zaburi 9 / Zab 9
Zaburi 10 / Zab 10
Zaburi 11 / Zab 11
Zaburi 12 / Zab 12
Zaburi 13 / Zab 13
Zaburi 14 / Zab 14
Zaburi 15 / Zab 15
Zaburi 16 / Zab 16
Zaburi 17 / Zab 17
Zaburi 18 / Zab 18
Zaburi 19 / Zab 19
Zaburi 20 / Zab 20
Zaburi 21 / Zab 21
Zaburi 22 / Zab 22
Zaburi 23 / Zab 23
Zaburi 24 / Zab 24
Zaburi 25 / Zab 25
Zaburi 26 / Zab 26
Zaburi 27 / Zab 27
Zaburi 28 / Zab 28
Zaburi 29 / Zab 29
Zaburi 30 / Zab 30
Zaburi 31 / Zab 31
Zaburi 32 / Zab 32
Zaburi 33 / Zab 33
Zaburi 34 / Zab 34
Zaburi 35 / Zab 35
Zaburi 36 / Zab 36
Zaburi 37 / Zab 37
Zaburi 38 / Zab 38
Zaburi 39 / Zab 39
Zaburi 40 / Zab 40
Zaburi 41 / Zab 41
Zaburi 42 / Zab 42
Zaburi 43 / Zab 43
Zaburi 44 / Zab 44
Zaburi 45 / Zab 45
Zaburi 46 / Zab 46
Zaburi 47 / Zab 47
Zaburi 48 / Zab 48
Zaburi 49 / Zab 49
Zaburi 50 / Zab 50
Zaburi 51 / Zab 51
Zaburi 52 / Zab 52
Zaburi 53 / Zab 53
Zaburi 54 / Zab 54
Zaburi 55 / Zab 55
Zaburi 56 / Zab 56
Zaburi 57 / Zab 57
Zaburi 58 / Zab 58
Zaburi 59 / Zab 59
Zaburi 60 / Zab 60
Zaburi 61 / Zab 61
Zaburi 62 / Zab 62
Zaburi 63 / Zab 63
Zaburi 64 / Zab 64
Zaburi 65 / Zab 65
Zaburi 66 / Zab 66
Zaburi 67 / Zab 67
Zaburi 68 / Zab 68
Zaburi 69 / Zab 69
Zaburi 70 / Zab 70
Zaburi 71 / Zab 71
Zaburi 72 / Zab 72
Zaburi 73 / Zab 73
Zaburi 74 / Zab 74
Zaburi 75 / Zab 75
Zaburi 76 / Zab 76
Zaburi 77 / Zab 77
Zaburi 78 / Zab 78
Zaburi 79 / Zab 79
Zaburi 80 / Zab 80
Zaburi 81 / Zab 81
Zaburi 82 / Zab 82
Zaburi 83 / Zab 83
Zaburi 84 / Zab 84
Zaburi 85 / Zab 85
Zaburi 86 / Zab 86
Zaburi 87 / Zab 87
Zaburi 88 / Zab 88
Zaburi 89 / Zab 89
Zaburi 90 / Zab 90
Zaburi 91 / Zab 91
Zaburi 92 / Zab 92
Zaburi 93 / Zab 93
Zaburi 94 / Zab 94
Zaburi 95 / Zab 95
Zaburi 96 / Zab 96
Zaburi 97 / Zab 97
Zaburi 98 / Zab 98
Zaburi 99 / Zab 99
Zaburi 100 / Zab 100
Zaburi 101 / Zab 101
Zaburi 102 / Zab 102
Zaburi 103 / Zab 103
Zaburi 104 / Zab 104
Zaburi 105 / Zab 105
Zaburi 106 / Zab 106
Zaburi 107 / Zab 107
Zaburi 108 / Zab 108
Zaburi 109 / Zab 109
Zaburi 110 / Zab 110
Zaburi 111 / Zab 111
Zaburi 112 / Zab 112
Zaburi 113 / Zab 113
Zaburi 114 / Zab 114
Zaburi 115 / Zab 115
Zaburi 116 / Zab 116
Zaburi 117 / Zab 117
Zaburi 118 / Zab 118
Zaburi 119 / Zab 119
Zaburi 120 / Zab 120
Zaburi 121 / Zab 121
Zaburi 122 / Zab 122
Zaburi 123 / Zab 123
Zaburi 124 / Zab 124
Zaburi 125 / Zab 125
Zaburi 126 / Zab 126
Zaburi 127 / Zab 127
Zaburi 128 / Zab 128
Zaburi 129 / Zab 129
Zaburi 130 / Zab 130
Zaburi 131 / Zab 131
Zaburi 132 / Zab 132
Zaburi 133 / Zab 133
Zaburi 134 / Zab 134
Zaburi 135 / Zab 135
Zaburi 136 / Zab 136
Zaburi 137 / Zab 137
Zaburi 138 / Zab 138
Zaburi 139 / Zab 139
Zaburi 140 / Zab 140
Zaburi 141 / Zab 141
Zaburi 142 / Zab 142
Zaburi 143 / Zab 143
Zaburi 144 / Zab 144
Zaburi 145 / Zab 145
Zaburi 146 / Zab 146
Zaburi 147 / Zab 147
Zaburi 148 / Zab 148
Zaburi 149 / Zab 149
Zaburi 150 / Zab 150