A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

Zaburi 1051
Pakuru Jehova Nyasaye, luonguru nyinge; landuru ne ogendini duto gima osetimo.
2
Werneuru, pakeuru gi wende; nyisuru kuom tijene duto miwuoro.
3
Nyinge maler nigi duongʼ; chuny joma manyo Jehova Nyasaye mondo obed mamor.
4
Ranguru Jehova Nyasaye gi tekone; dwaruru wangʼe kinde duto.
5
Paruru gik miwuoro mosetimo, honni mage kod buche mosengʼado,
6
yaye un nyikwa Ibrahim jatichne, yaye yawuot Jakobo joge moyiero.
7
En e Jehova Nyasaye ma Nyasachwa; buchene ni e piny duto.
8
Oparo singruokne nyaka chiengʼ, weche mane osingo e tienge tara,
9
singruok mane otimo gi Ibrahim, Muma mane okwongʼorego ni Isaka.
10
Ne ogure ne Jakobo kaka chik, kendo nogure ni Israel kaka singruok mochwere, kowacho ni,
11
“Anamiyi piny Kanaan kaka girkeni mari.”
12
Kane pod gin ji manok e kar rombgi, ne ginok ahinya kendo ne gin welo e pinyno,
13
ne giwuotho e kind ogendini mopogore, ka gidhi e pinyruodhi mopogore opogore.
14
Ne ok oyie mondo ngʼato osandgi; nokwero ruodhi kowachonegi niya,
15
“Kik umul joga ma awiro; kik uhiny jonabi maga.”
16
Ne okelo kech e piny kendo noketho yore duto mane giyudogo chiemo;
17
kendo nooro ngʼato otelonegi, ngʼatno ne en Josef mane oloki kaka misumba.
18
Ne giridho tiendene gi arungu mochuoye chuma, kendo ne giridho ngʼute gi chumbe,
19
nyaka nochopo kinde ma gik mane okoro notimore, nyaka wach Jehova Nyasaye nochopo kare.
20
Ruodh Misri nooro wach mi nogonye jatend ji nogonye thuolo.
21
Nokete ruodh ode, manorito gik moko duto mane en-go,
22
mondo en ema ne otieg jotende kaka ohero kendo opuonj jodonge.
23
Bangʼe Israel duto nobiro Misri; Jakobo nodoko jadak e piny Ham.
24
Jehova Nyasaye nomiyo joge onya ahinya; nomiyo gibedo mathoth ma wasikgi ne ok nyal nyalogi,
25
wasikgi ma noloko chunygi mondo ocha joge, kendo noketo chunye mar timo ne jotichne marach.
26
Nooro Musa jatichne, gi Harun, ngʼat mane oseyiero.
27
Negitimo ranyisi mag honni e diergi, ee, negitimo timbene miwuoro e piny Ham.
28
Nooro mudho mi nomiyo piny olil nimar donge ne gisengʼanyo ne wechene?
29
Noloko pigegi remo, mi nomiyo rechgi otho.
30
Ogwende nosieko mopongʼo pinygi, kendo negidonjo nyaka ei ute nindo mag ruodhigi.
31
Nowuoyo, mi pumbi mag lwangʼni nosieko, kendo kikun nopongʼo pinygi.
32
Nomiyo kodhi olokore pe kendo mil polo nokwako pinygi;
33
nogoyo yiendegi mag mzabibu gi ngʼowu piny kendo nolwero yiende mane ni e pinygi.
34
Nowuoyo, mi bonyo nosieko, ongogo mokalo akwana;
35
negichamo gimoro amora mane loth e pinygi koda ka chambgi mane gipidho e puothegi.
36
Bangʼe nonego nyithindo makayo duto mane ni e pinygi, kodhi mokwongo duto mane gihango nywolo.
37
Nogolo Israel, kogangore gi fedha kod dhahabu, kendo onge ngʼama nodongʼ chien kuom dhout Israel duto.
38
Misri ne mor kane giwuok, nikech mbi mar jo-Israel nosegore kuomgi.
39
Noumogi gi boche polo kaka raum, kendo mach nochiwonegi ler gotieno.
40
Kane gikwaye, to nokelonegi aluru kendo noyiengʼogi gi makati mar polo.
41
Noyawo lwanda, mi pi nowuok gi teko; kendo pigno nomol ka aora mamol e piny motwo.
42
Nimar noparo singruokne maler mane omiyo Ibrahim jatichne.
43
Nogolo joge gi ilo, adier, nomiyo joge moyier owuok kakok gi mor;
44
nomiyogi pinje mag ogendini, kendo gik ma jomoko nono nochandore ka loso nodoko girkeni magi,
45
mondo omi gilu yorene kendo girit chikene. Pak ne Jehova Nyasaye!Zaburi 105:1
Zaburi 105:2
Zaburi 105:3
Zaburi 105:4
Zaburi 105:5
Zaburi 105:6
Zaburi 105:7
Zaburi 105:8
Zaburi 105:9
Zaburi 105:10
Zaburi 105:11
Zaburi 105:12
Zaburi 105:13
Zaburi 105:14
Zaburi 105:15
Zaburi 105:16
Zaburi 105:17
Zaburi 105:18
Zaburi 105:19
Zaburi 105:20
Zaburi 105:21
Zaburi 105:22
Zaburi 105:23
Zaburi 105:24
Zaburi 105:25
Zaburi 105:26
Zaburi 105:27
Zaburi 105:28
Zaburi 105:29
Zaburi 105:30
Zaburi 105:31
Zaburi 105:32
Zaburi 105:33
Zaburi 105:34
Zaburi 105:35
Zaburi 105:36
Zaburi 105:37
Zaburi 105:38
Zaburi 105:39
Zaburi 105:40
Zaburi 105:41
Zaburi 105:42
Zaburi 105:43
Zaburi 105:44
Zaburi 105:45


Zaburi 1 / Zab 1
Zaburi 2 / Zab 2
Zaburi 3 / Zab 3
Zaburi 4 / Zab 4
Zaburi 5 / Zab 5
Zaburi 6 / Zab 6
Zaburi 7 / Zab 7
Zaburi 8 / Zab 8
Zaburi 9 / Zab 9
Zaburi 10 / Zab 10
Zaburi 11 / Zab 11
Zaburi 12 / Zab 12
Zaburi 13 / Zab 13
Zaburi 14 / Zab 14
Zaburi 15 / Zab 15
Zaburi 16 / Zab 16
Zaburi 17 / Zab 17
Zaburi 18 / Zab 18
Zaburi 19 / Zab 19
Zaburi 20 / Zab 20
Zaburi 21 / Zab 21
Zaburi 22 / Zab 22
Zaburi 23 / Zab 23
Zaburi 24 / Zab 24
Zaburi 25 / Zab 25
Zaburi 26 / Zab 26
Zaburi 27 / Zab 27
Zaburi 28 / Zab 28
Zaburi 29 / Zab 29
Zaburi 30 / Zab 30
Zaburi 31 / Zab 31
Zaburi 32 / Zab 32
Zaburi 33 / Zab 33
Zaburi 34 / Zab 34
Zaburi 35 / Zab 35
Zaburi 36 / Zab 36
Zaburi 37 / Zab 37
Zaburi 38 / Zab 38
Zaburi 39 / Zab 39
Zaburi 40 / Zab 40
Zaburi 41 / Zab 41
Zaburi 42 / Zab 42
Zaburi 43 / Zab 43
Zaburi 44 / Zab 44
Zaburi 45 / Zab 45
Zaburi 46 / Zab 46
Zaburi 47 / Zab 47
Zaburi 48 / Zab 48
Zaburi 49 / Zab 49
Zaburi 50 / Zab 50
Zaburi 51 / Zab 51
Zaburi 52 / Zab 52
Zaburi 53 / Zab 53
Zaburi 54 / Zab 54
Zaburi 55 / Zab 55
Zaburi 56 / Zab 56
Zaburi 57 / Zab 57
Zaburi 58 / Zab 58
Zaburi 59 / Zab 59
Zaburi 60 / Zab 60
Zaburi 61 / Zab 61
Zaburi 62 / Zab 62
Zaburi 63 / Zab 63
Zaburi 64 / Zab 64
Zaburi 65 / Zab 65
Zaburi 66 / Zab 66
Zaburi 67 / Zab 67
Zaburi 68 / Zab 68
Zaburi 69 / Zab 69
Zaburi 70 / Zab 70
Zaburi 71 / Zab 71
Zaburi 72 / Zab 72
Zaburi 73 / Zab 73
Zaburi 74 / Zab 74
Zaburi 75 / Zab 75
Zaburi 76 / Zab 76
Zaburi 77 / Zab 77
Zaburi 78 / Zab 78
Zaburi 79 / Zab 79
Zaburi 80 / Zab 80
Zaburi 81 / Zab 81
Zaburi 82 / Zab 82
Zaburi 83 / Zab 83
Zaburi 84 / Zab 84
Zaburi 85 / Zab 85
Zaburi 86 / Zab 86
Zaburi 87 / Zab 87
Zaburi 88 / Zab 88
Zaburi 89 / Zab 89
Zaburi 90 / Zab 90
Zaburi 91 / Zab 91
Zaburi 92 / Zab 92
Zaburi 93 / Zab 93
Zaburi 94 / Zab 94
Zaburi 95 / Zab 95
Zaburi 96 / Zab 96
Zaburi 97 / Zab 97
Zaburi 98 / Zab 98
Zaburi 99 / Zab 99
Zaburi 100 / Zab 100
Zaburi 101 / Zab 101
Zaburi 102 / Zab 102
Zaburi 103 / Zab 103
Zaburi 104 / Zab 104
Zaburi 105 / Zab 105
Zaburi 106 / Zab 106
Zaburi 107 / Zab 107
Zaburi 108 / Zab 108
Zaburi 109 / Zab 109
Zaburi 110 / Zab 110
Zaburi 111 / Zab 111
Zaburi 112 / Zab 112
Zaburi 113 / Zab 113
Zaburi 114 / Zab 114
Zaburi 115 / Zab 115
Zaburi 116 / Zab 116
Zaburi 117 / Zab 117
Zaburi 118 / Zab 118
Zaburi 119 / Zab 119
Zaburi 120 / Zab 120
Zaburi 121 / Zab 121
Zaburi 122 / Zab 122
Zaburi 123 / Zab 123
Zaburi 124 / Zab 124
Zaburi 125 / Zab 125
Zaburi 126 / Zab 126
Zaburi 127 / Zab 127
Zaburi 128 / Zab 128
Zaburi 129 / Zab 129
Zaburi 130 / Zab 130
Zaburi 131 / Zab 131
Zaburi 132 / Zab 132
Zaburi 133 / Zab 133
Zaburi 134 / Zab 134
Zaburi 135 / Zab 135
Zaburi 136 / Zab 136
Zaburi 137 / Zab 137
Zaburi 138 / Zab 138
Zaburi 139 / Zab 139
Zaburi 140 / Zab 140
Zaburi 141 / Zab 141
Zaburi 142 / Zab 142
Zaburi 143 / Zab 143
Zaburi 144 / Zab 144
Zaburi 145 / Zab 145
Zaburi 146 / Zab 146
Zaburi 147 / Zab 147
Zaburi 148 / Zab 148
Zaburi 149 / Zab 149
Zaburi 150 / Zab 150