English
A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ayub 8
1
Eka Bildad ja-Shua nodwoko kama:
2
“Ibiro dhi nyime kiwacho gik ma kamago nyaka karangʼo? Wecheni chalo mana ka yamo makudho matek.
3
Bende Nyasaye nyalo ngʼado bura ma ok nikare? Bende Jehova Nyasaye Maratego nyalo weyo timo gima kare?
4
Kane nyithindi otimo richo e nyime, noweyogi mondo giyud kum mowinjore gi richogi.
5
To ka inyalo dok ir Nyasaye mi iket kwayoni ne Jehova Nyasaye Maratego,
6
kata ka dine in ngʼama ler kendo ngimani oriere tir, to dine oani malo mokonyi, kendo dine oduogi kari mowinjore kodi.
7
Kata obedo ni chakruok mari ne rachrach, ndaloni mabiro nyime biro bedo malich miwuoro.
8
“Penj ane tiengʼ mosekalo mondo ingʼe gik mane kweregi opuonjore,
9
nikech wan to nyoro eka nonywolwa, kendo ok wangʼeyo gimoro, kendo ndalowa e pinyni chalo tipo.
10
We ipuonjri rieko kuom joma chon mondo iyud rieko kod ngʼeyo mane gin-go?
11
Bende togo nyalo dongo marabora kama thidhna ongee? Koso odundu bende nyalo dongo maber kama pi onge?
12
Kapod gidongo maber kendo pod ok ongʼolgi oko, to gitwo piyo moloyo lum.
13
Mano e gima timore ne joma oweyo Nyasaye; kamano e kaka geno mar joma okia Nyasaye rumo.
14
Gima ogeno kuome en gima nono; kendo gima oyiengoree chalo mbui mar otiengʼ-otiengʼ.
15
Koro ka giyiengore e mbuyi, to mbuyi dikonygi adier, ma ok oyiech? Koso ka gimako usi, to usi diresgi ma ok ochot.
16
Ochalo gi yien motwi kama otimo pi to chiengʼ goyo ma bedene yarore piyo piyo e puodho;
17
tiendene olawore e lwendni, kendo kere e dier kama otimo kite.
18
To ka opudhe oko kama otweyeno, to kanyo kwede kawacho ni, ‘An ne ok aneni!’
19
Ngimane ner mi rum adier, kendo yiende mamoko ema twi e lowo mane entiereno.
20
“Adier, Nyasaye ok kwed ngʼama onge ketho, bende ok ochwak joma timbegi richo.
21
Obiro miyo ichako inyiero kendo ibiro bedo mamor.
22
Wasiki biro rwako wichkuot ka law, kendo miech joma timbegi richo ok nochak one kendo.”