Instagram
English
A A A A A
Luo Bible 2020
Ayub 4
1
Eka Elifaz ja-Teman nodwoke kama:
2
“Bende chunyi nyalo doko malit ka ngʼato okeloni wach moro nimar ok anyal lingʼ mak awuoyo?
3
Parie kaka isepuonjo ji mangʼeny, kendo isejiwo joma chunygi onyosore.
4
Wechegi osekonyo joma opodho; kendo isejiwo joma tekogi orumo.
5
To koro chandruok osechoponi kendo chunyi onyosore omiyo ionge gi kwe.
6
Luor miluorogo Nyasaye dak koro miyi chir koso ngimani moriere dak koro miyi geno?
7
“Koro par ane: En ngʼa mosekum maonge ketho? Koso joma kare mage minyalo tieki?
8
Gima aseneno en ni joma chwoyo richo gi chandruok kayo mana richo.
9
Itiekogi apoya nono gi much Nyasaye; kendo sa ma mirimbe obiro to gilal nono.
10
Sibuoche nyalo ruto kendo sibuoche mager nyalo goyo asumbi, to kata kamano leke sibuoche maroteke osemuki.
11
Sibuor koro tho nikech gima ocham onge, kendo nyithi sibuor oringo ma oke.
12
“Ne okuodhna wach moro mos, to ne awinje mana marach rach.
13
Wachni nobirona gotieno e yor lek, e sa ma nindo goye ji ngoga,
14
kendo luoro gi kibaji nogoya momiyo denda duto onyosore.
15
Eka muya nokudho wangʼa, mi yier denda duto nojuol.
16
Nochungʼ molingʼ thi, to ne ok anyal ngʼeyo ni en angʼo. Kido moro nobiro mochungʼ e nyim wangʼa, kendo nawinjo dwol moro machil, kawacho niya:
17
‘Bende dhano mangima nyalo bedo makare moloyo Nyasaye? Dhano bende dibed maler moloyo jachwechne?
18
Ka Nyasaye ok nyal geno jotichne, ma kata malaika bende joketho e nyime,
19
to koro ere kaka dodew dhano molos gi lowo, ma mise mag-gi en mana buru, ma inyalo duny marum mana ka oguyo!
20
Chakre kogwen nyaka odhiambo inyalo turgi matindo tindo ka ok ongʼeyo, kendo gilal nyaka chiengʼ.
21
Donge tondegi ma gitweyogo hema igonyo, mondo omi githo ka gionge rieko?’ 
Ayub 4:1
Ayub 4:2
Ayub 4:3
Ayub 4:4
Ayub 4:5
Ayub 4:6
Ayub 4:7
Ayub 4:8
Ayub 4:9
Ayub 4:10
Ayub 4:11
Ayub 4:12
Ayub 4:13
Ayub 4:14
Ayub 4:15
Ayub 4:16
Ayub 4:17
Ayub 4:18
Ayub 4:19
Ayub 4:20
Ayub 4:21
Ayub 1 / Ayu 1
Ayub 2 / Ayu 2
Ayub 3 / Ayu 3
Ayub 4 / Ayu 4
Ayub 5 / Ayu 5
Ayub 6 / Ayu 6
Ayub 7 / Ayu 7
Ayub 8 / Ayu 8
Ayub 9 / Ayu 9
Ayub 10 / Ayu 10
Ayub 11 / Ayu 11
Ayub 12 / Ayu 12
Ayub 13 / Ayu 13
Ayub 14 / Ayu 14
Ayub 15 / Ayu 15
Ayub 16 / Ayu 16
Ayub 17 / Ayu 17
Ayub 18 / Ayu 18
Ayub 19 / Ayu 19
Ayub 20 / Ayu 20
Ayub 21 / Ayu 21
Ayub 22 / Ayu 22
Ayub 23 / Ayu 23
Ayub 24 / Ayu 24
Ayub 25 / Ayu 25
Ayub 26 / Ayu 26
Ayub 27 / Ayu 27
Ayub 28 / Ayu 28
Ayub 29 / Ayu 29
Ayub 30 / Ayu 30
Ayub 31 / Ayu 31
Ayub 32 / Ayu 32
Ayub 33 / Ayu 33
Ayub 34 / Ayu 34
Ayub 35 / Ayu 35
Ayub 36 / Ayu 36
Ayub 37 / Ayu 37
Ayub 38 / Ayu 38
Ayub 39 / Ayu 39
Ayub 40 / Ayu 40
Ayub 41 / Ayu 41
Ayub 42 / Ayu 42