English
A A A A A
×

Luo Bible 2020

Ayub 26
1
Eka Ayub nodwoko niya:
2
“Mano kaka usekonyo joma onge teko! Mano kaka usereso joma yomyom!
3
Mano kaka usengʼado rieko ne ngʼama onge gi rieko ka an kama, kendo uyie puonjo ngʼama ofuwo ka an kama!
4
En ngʼa mosemiyou rieko mar wuoyo kamano? Koso en paro mane ma un-go momiyo wechego wuok e dhou?
5
“Piny joma otho tetni, kendo ji duto man kuno luoro malich omako.
6
Piny joma otho ok opondo ne Nyasaye; kendo onge gima nyalo mone nene.
7
Oyaro polo man yo nyandwat mi oumgo kama ninono; kendo oliero piny ewi gima onge.
8
Nyasaye ema pongʼo boche polo kod pi, kendo omono pek mar pigno yiecho bochego.
9
Oumo wangʼ dwe mopor, koyaro bochene mondo ogengʼe.
10
Ogoro giko wi piny ewi pige kaka kiew mar ler gi mudho.
11
Sirni mag polo yiengni kendo kokwerogi to gilingʼ thi.
12
Ne ochoko pige mag nam gi tekre owuon; kendo kuom riekone ne otieko Rahab.
13
Muche ema nomiyo polo olendo; kendo lwete ema ne onegogo thuol mane oyudo ringo tony.
14
To magi gin mana dir tijene ma oko kende; kendo gin mana gik manok kende mikuodho kuome! Koro en ngʼa mongʼeyo gima Nyasaye nyalo timo gi tekone?”