A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Weche mag Ndalo 7

1
Kane Solomon otieko lemo, mach nolwar koa e polo mowangʼo misango miwangʼo pep kod misengini mamoko kendo duongʼ mar Jehova Nyasaye nopongʼo hekalu.
2
Jodolo ne ok nyal donjo e hekalu mar Jehova Nyasaye nikech duongʼ mar Jehova Nyasaye nopongʼe.
3
Kane jo-Israel duto noneno mach koa e polo kabiro piny kod duongʼ mar Jehova Nyasaye kani ewi hekalu negigoyo chongegi e ndiri ka gikulore auma. Negilamo kendo goyone Jehova Nyasaye erokamano, kagiwacho niya, “Jehova Nyasaye ber kendo herane osiko manyaka chiengʼ.”
4
Eka ruoth kod ji duto nochiwo misengini e nyim Jehova Nyasaye.
5
Ruoth Solomon nochiwo misango gi dhok alufu piero ariyo gi ariyo kod rombe gi diek maromo alufu mia achiel gi piero ariyo. Kamano ruoth kod ji duto nowalo hekalu mar Nyasaye.
6
Jodolo nokawo keregi kaachiel gi jo-Lawi ka goyo thumbe mag Jehova Nyasaye mane ruoth Daudi nolosone pako Jehova Nyasaye kendo mane itiyogo kane odwoko erokamano kowacho niya, “Herane osiko manyaka chiengʼ.” Jodolo mane ochungʼ momanyore gi jo-Lawi ne goyo turumbete ka jo-Israel duto nochungʼ.
7
Solomon nopwodho dier laru mane nitie e nyim hekalu mar Jehova Nyasaye kendo kanyo nochiwoe misengini miwangʼo pep kod boche miwangʼo mag misango mar lalruok nikech kendo mar misango mar mula manoloso ne ok nyal tingʼo misengini miwangʼo, gi chiwo mag cham kod boche.
8
E ndalogo Solomon kod jo-Israel duto notimo sawo kuom ndalo abiriyo. Ne en chokruok maduongʼ mochakore Lebo Hamath nyaka Wadi man Misri.
9
Chiengʼ mar aboro negichokore nikech negisepwodho kendo mar misango kuom ndalo abiriyo kendo sawo bende kuom ndalo abiriyo.
10
To odiechiengʼ mar piero ariyo gadek mar dwe mar abiriyo nomiyo ji thuolo mondo odog e miechgi ka gimor gi ilo e chunygi nikech gik mabeyo mane Jehova Nyasaye osetimo ni Daudi gi Solomon kendo ni joge Israel.
11
Kane Solomon osetieko gero hekalu mar Jehova Nyasaye kod od ruoth mar dak kendo nosetieko timo gik moko duto manochano mondo otim e hekalu mar Jehova Nyasaye kod ode owuon;
12
Jehova Nyasaye nofwenyorene gotieno mowacho niya, “Asewinjo lemoni kendo aseyiero hekalu ka kaka kara mitimoe misengini.
13
“Ka aloro polo ni koth kik chuwe kata ka keto bonyo mondo ocham piny kata aoro dera marach mar tho ne joga,
14
to ka joga miluongo gi nyinga obolore ka lemo kendo manyo wangʼa, ka giweyo yoregi maricho, eka nawinj gie polo, mi nawenegi richogi kendo nares pinygi.
15
Eka nangʼigi kendo nachik ita ni lemo molam ka.
16
Aseyiero kendo pwodho hekaluni mondo nyinga obedie nyaka chiengʼ, wengena kod chunya nobed kanyo kinde duto.
17
“To in kiwuotho e nyima kaka Daudi wuonu notimo kendo itimo duto ma achiko kendo rito chikena gi buchena,
18
eka anagur lochni mar ruoth kaka ne asingorane Daudi wuonu, kane awachone ni, ‘Ok inibed maonge ngʼato marito jo-Israel kaka ruoth.’
19
“To kulokoru mi ok umako wechena kod chikena ma asemiyou kendo udhi mondo uti ne nyiseche mamoko kendo lamogi,
20
napudh jo-Israel oko ma agolgi e pinya mane amiyogi kendo anakwed hekaluni ma asepwodho nikech Nyinga. Enobed ka ngero kendo gima ji duto jaro.
21
Kata obedo ni hekaluni koro nigi duongʼ, ji duto mabiro kadho bute nowuor kendo nohum ka gipenjo ni, ‘Angʼo momiyo Jehova Nyasaye osetimo gima chalo kama ni pinyni kod hekaluni?’
22
Ji nodwokgi ni, ‘Nikech negiweyo Jehova Nyasaye ma Nyasach kweregi manogologi e piny Misri mine gikawo nyiseche mamoko ka gilamogi kendo tiyonegi ma emomiyo osekelo masichegi duto kuomgi.’ ”
2 Weche mag Ndalo 7:1
2 Weche mag Ndalo 7:2
2 Weche mag Ndalo 7:3
2 Weche mag Ndalo 7:4
2 Weche mag Ndalo 7:5
2 Weche mag Ndalo 7:6
2 Weche mag Ndalo 7:7
2 Weche mag Ndalo 7:8
2 Weche mag Ndalo 7:9
2 Weche mag Ndalo 7:10
2 Weche mag Ndalo 7:11
2 Weche mag Ndalo 7:12
2 Weche mag Ndalo 7:13
2 Weche mag Ndalo 7:14
2 Weche mag Ndalo 7:15
2 Weche mag Ndalo 7:16
2 Weche mag Ndalo 7:17
2 Weche mag Ndalo 7:18
2 Weche mag Ndalo 7:19
2 Weche mag Ndalo 7:20
2 Weche mag Ndalo 7:21
2 Weche mag Ndalo 7:22
2 Weche mag Ndalo 1 / 2WeN 1
2 Weche mag Ndalo 2 / 2WeN 2
2 Weche mag Ndalo 3 / 2WeN 3
2 Weche mag Ndalo 4 / 2WeN 4
2 Weche mag Ndalo 5 / 2WeN 5
2 Weche mag Ndalo 6 / 2WeN 6
2 Weche mag Ndalo 7 / 2WeN 7
2 Weche mag Ndalo 8 / 2WeN 8
2 Weche mag Ndalo 9 / 2WeN 9
2 Weche mag Ndalo 10 / 2WeN 10
2 Weche mag Ndalo 11 / 2WeN 11
2 Weche mag Ndalo 12 / 2WeN 12
2 Weche mag Ndalo 13 / 2WeN 13
2 Weche mag Ndalo 14 / 2WeN 14
2 Weche mag Ndalo 15 / 2WeN 15
2 Weche mag Ndalo 16 / 2WeN 16
2 Weche mag Ndalo 17 / 2WeN 17
2 Weche mag Ndalo 18 / 2WeN 18
2 Weche mag Ndalo 19 / 2WeN 19
2 Weche mag Ndalo 20 / 2WeN 20
2 Weche mag Ndalo 21 / 2WeN 21
2 Weche mag Ndalo 22 / 2WeN 22
2 Weche mag Ndalo 23 / 2WeN 23
2 Weche mag Ndalo 24 / 2WeN 24
2 Weche mag Ndalo 25 / 2WeN 25
2 Weche mag Ndalo 26 / 2WeN 26
2 Weche mag Ndalo 27 / 2WeN 27
2 Weche mag Ndalo 28 / 2WeN 28
2 Weche mag Ndalo 29 / 2WeN 29
2 Weche mag Ndalo 30 / 2WeN 30
2 Weche mag Ndalo 31 / 2WeN 31
2 Weche mag Ndalo 32 / 2WeN 32
2 Weche mag Ndalo 33 / 2WeN 33
2 Weche mag Ndalo 34 / 2WeN 34
2 Weche mag Ndalo 35 / 2WeN 35
2 Weche mag Ndalo 36 / 2WeN 36