A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2020

2 Weche mag Ndalo 161
E higa mar piero adek gabich mar loch Asa, Baasha ruodh Israel nodhi kedo kod Juda kendo nochielo Rama motegno mondo ogengʼ ni ngʼato angʼata kik wuogi kata donji e piny Asa ruodh Juda.
2
Eka Asa nokawo fedha gi dhahabu e kuonde keno mag hekalu mar Jehova Nyasaye kaachiel gi mago manokano e ode moorogi ne Ben-Hadad ruodh Aram manodak Damaski.
3
Nowachone niya, “Winjruok mondo obedie kindi koda mana kaka nobedo e kind wuonwa gi wuonu. Aoroni mich mag fedha gi dhahabu, koro keth winjruok mantie e kindi gi Baasha ruodh Israel mondo mi owe kedo koda.”
4
Ben-Hadad noyie gi Ruoth Asa kendo nooro jotende mag lweny mondo omonj mier madongo mag Israel. Negiloyo Ijon, gi Dan kod Abel Maim kaachiel gi mier mag madongo mag keno mag Naftali.
5
Kane Baasha owinjo mano, nochungo gero Rama kendo nojwangʼo tije.
6
Eka Ruoth Asa nokelo jo-Juda duto kendo negikawo kite duto kod yiende mane Baasha osebedo katiyogo Rama kendo notiyo kodgi kuom gero Geba kod Mizpa.
7
E ndalogo Hanani janen nobiro ir Asa ruodh Juda mowachone niya, “Nikech nigeno kuom ruodh Aram ma ok kuom Jehova Nyasaye ma Nyasachi, jolweny mag ruodh Aram osetony oa e lweti.
8
Donge jo-Kush kod jo-Libya ne ni kod jolweny motegno man kod geche lweny mangʼeny kod joriemb farese? To kane igeno kuom Jehova Nyasaye, to nochiwogi e lweti.
9
Nimar wenge Jehova Nyasaye ngʼiyo piny duto koni gi koni mondo ojiw joma chunygi oyie kuome chutho. Isetimo gima ofuwo omiyo chakre sani ibiro bedo gi lweny.”
10
Asa ne iye owangʼ gi janen nikech wachni, nokecho kode ahinya mokete e twech. To bende e ndalogo Asa nochako sando jomoko malit.
11
Weche mag loch Asa kar, chakruokgi nyaka gikogi, ondikgi e kitap ruodhi mag Juda kod Israel.
12
E higa mar piero adek gochiko mar loch Asa, tuo nogoye gi e tiende, kendo kata obedo ni tuoneno ne lich to e tuoneno ne ok omanyo kony ir Jehova Nyasaye to mana kuom jothieth.
13
Asa notho moyweyo kod kwerene e higa mar piero angʼwen gi achiel mar lochne,
14
kendo negi yike e liel mane okunyo e Dala Maduongʼ mar Daudi. Negipiele e kitanda mopongʼ kod gik mangʼwe ngʼar moruw maber kendo negiloso magenga maduongʼ ka imiyego duongʼ.2 Weche mag Ndalo 16:1

2 Weche mag Ndalo 16:2

2 Weche mag Ndalo 16:3

2 Weche mag Ndalo 16:4

2 Weche mag Ndalo 16:5

2 Weche mag Ndalo 16:6

2 Weche mag Ndalo 16:7

2 Weche mag Ndalo 16:8

2 Weche mag Ndalo 16:9

2 Weche mag Ndalo 16:10

2 Weche mag Ndalo 16:11

2 Weche mag Ndalo 16:12

2 Weche mag Ndalo 16:13

2 Weche mag Ndalo 16:142 Weche mag Ndalo 1 / 2WeN 1

2 Weche mag Ndalo 2 / 2WeN 2

2 Weche mag Ndalo 3 / 2WeN 3

2 Weche mag Ndalo 4 / 2WeN 4

2 Weche mag Ndalo 5 / 2WeN 5

2 Weche mag Ndalo 6 / 2WeN 6

2 Weche mag Ndalo 7 / 2WeN 7

2 Weche mag Ndalo 8 / 2WeN 8

2 Weche mag Ndalo 9 / 2WeN 9

2 Weche mag Ndalo 10 / 2WeN 10

2 Weche mag Ndalo 11 / 2WeN 11

2 Weche mag Ndalo 12 / 2WeN 12

2 Weche mag Ndalo 13 / 2WeN 13

2 Weche mag Ndalo 14 / 2WeN 14

2 Weche mag Ndalo 15 / 2WeN 15

2 Weche mag Ndalo 16 / 2WeN 16

2 Weche mag Ndalo 17 / 2WeN 17

2 Weche mag Ndalo 18 / 2WeN 18

2 Weche mag Ndalo 19 / 2WeN 19

2 Weche mag Ndalo 20 / 2WeN 20

2 Weche mag Ndalo 21 / 2WeN 21

2 Weche mag Ndalo 22 / 2WeN 22

2 Weche mag Ndalo 23 / 2WeN 23

2 Weche mag Ndalo 24 / 2WeN 24

2 Weche mag Ndalo 25 / 2WeN 25

2 Weche mag Ndalo 26 / 2WeN 26

2 Weche mag Ndalo 27 / 2WeN 27

2 Weche mag Ndalo 28 / 2WeN 28

2 Weche mag Ndalo 29 / 2WeN 29

2 Weche mag Ndalo 30 / 2WeN 30

2 Weche mag Ndalo 31 / 2WeN 31

2 Weche mag Ndalo 32 / 2WeN 32

2 Weche mag Ndalo 33 / 2WeN 33

2 Weche mag Ndalo 34 / 2WeN 34

2 Weche mag Ndalo 35 / 2WeN 35

2 Weche mag Ndalo 36 / 2WeN 36