A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Bibiliya Yera 2001

2 Weche mag Ndalo 161
Mu mwaka wa mirongo itatu n'itandatu ku ngoma ya Asa, Bāsha umwami w'Abisirayeli atera i Buyuda, yubaka i Rama ngo yimīre abajya kwa Asa umwami w'Abayuda n'abavayo.
2
Asa abibonye akura ifeza n'izahabu mu butunzi bwo mu nzu y'Uwiteka no mu bwo mu nzu y'umwami, abyoherereza Benihadadi umwami w'i Siriya wabaga i Damasiko, amutumaho ati
3
“Hagati yanjye nawe hariho isezerano nk'uko ryabaga kuri so na data. Dore nkoherereje ifeza n'izahabu, genda ureke isezerano ryawe na Bāsha umwami w'Abisirayeli ripfe, kugira ngo andeke.”
4
Nuko Benihadadi yumvira Umwami Asa, yohereza abagaba b'ingabo ze ngo batere imidugudu y'i Bwisirayeli, batsinda Iyoni n'i Dani na Abelimayimu, n'imidugudu y'ububiko yose y'i Nafutali.
5
Bāsha abyumvise arorera kubaka i Rama, umurimo arawureka.
6
Nuko Umwami Asa ajyana n'Abayuda bose i Rama, bakurayo amabuye yaho n'ibiti byaho Bāsha yari yubakishije, aherako abyubakisha i Geba n'i Misipa.
7
Muri icyo gihe, Hanani bamenya araza asanga Asa umwami w'Abayuda aramubwira ati “Kuko wiringiye umwami w'i Siriya ntiwiringire Uwiteka Imana yawe, ni cyo kizatuma ingabo z'umwami w'i Siriya zigukira.
8
Mbese Abanyetiyopiya n'Abalubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije, bafite amagare n'abagendera ku mafarashi byinshi cyane? Ariko kuko wiringiye Uwiteka arabakugabiza.
9
Kandi amaso y'Uwiteka ahuta kureba isi yose impande zose, kugira ngo yerekane ko ari umunyamaboko wo kurengera abafite imitima imutunganiye. Mu byo wakoze ibyo wabibayeho umupfu, uhereye none uzajya ubona intambara.”
10
Maze Asa aherako arakarira bamenya amushyira mu nzu y'imbohe, amurakariye kuri iryo jambo. Muri icyo gihe Asa yarenganyaga abantu bamwe.
11
Kandi indi mirimo ya Asa, iyabanje n'iyaherutse, yanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'ab'Abisirayeli.
12
Mu mwaka wa mirongo itatu n'icyenda ku ngoma ya Asa, arwara ibirenge, indwara iramukomereza cyane. Ariko arwaye ntiyashaka Uwiteka, ahubwo ashaka abavuzi.
13
Hanyuma Asa aratanga asanga ba sekuruza, atanga mu mwaka wa mirongo ine n'umwe ku ngoma ye.
14
Bamuhamba mu mva ye yicukuriye mu mudugudu wa Dawidi, bamushyira ku buriri bwuzuye ibihumura neza by'amoko menshi byinjijwe n'abahanga, bamwosereza byinshi cyane.2 Weche mag Ndalo 16:1

2 Weche mag Ndalo 16:2

2 Weche mag Ndalo 16:3

2 Weche mag Ndalo 16:4

2 Weche mag Ndalo 16:5

2 Weche mag Ndalo 16:6

2 Weche mag Ndalo 16:7

2 Weche mag Ndalo 16:8

2 Weche mag Ndalo 16:9

2 Weche mag Ndalo 16:10

2 Weche mag Ndalo 16:11

2 Weche mag Ndalo 16:12

2 Weche mag Ndalo 16:13

2 Weche mag Ndalo 16:142 Weche mag Ndalo 1 / 2WeN 1

2 Weche mag Ndalo 2 / 2WeN 2

2 Weche mag Ndalo 3 / 2WeN 3

2 Weche mag Ndalo 4 / 2WeN 4

2 Weche mag Ndalo 5 / 2WeN 5

2 Weche mag Ndalo 6 / 2WeN 6

2 Weche mag Ndalo 7 / 2WeN 7

2 Weche mag Ndalo 8 / 2WeN 8

2 Weche mag Ndalo 9 / 2WeN 9

2 Weche mag Ndalo 10 / 2WeN 10

2 Weche mag Ndalo 11 / 2WeN 11

2 Weche mag Ndalo 12 / 2WeN 12

2 Weche mag Ndalo 13 / 2WeN 13

2 Weche mag Ndalo 14 / 2WeN 14

2 Weche mag Ndalo 15 / 2WeN 15

2 Weche mag Ndalo 16 / 2WeN 16

2 Weche mag Ndalo 17 / 2WeN 17

2 Weche mag Ndalo 18 / 2WeN 18

2 Weche mag Ndalo 19 / 2WeN 19

2 Weche mag Ndalo 20 / 2WeN 20

2 Weche mag Ndalo 21 / 2WeN 21

2 Weche mag Ndalo 22 / 2WeN 22

2 Weche mag Ndalo 23 / 2WeN 23

2 Weche mag Ndalo 24 / 2WeN 24

2 Weche mag Ndalo 25 / 2WeN 25

2 Weche mag Ndalo 26 / 2WeN 26

2 Weche mag Ndalo 27 / 2WeN 27

2 Weche mag Ndalo 28 / 2WeN 28

2 Weche mag Ndalo 29 / 2WeN 29

2 Weche mag Ndalo 30 / 2WeN 30

2 Weche mag Ndalo 31 / 2WeN 31

2 Weche mag Ndalo 32 / 2WeN 32

2 Weche mag Ndalo 33 / 2WeN 33

2 Weche mag Ndalo 34 / 2WeN 34

2 Weche mag Ndalo 35 / 2WeN 35

2 Weche mag Ndalo 36 / 2WeN 36