A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Ruodhi 7

1
Elisha nowacho niya, “Winjuru wach ma Jehova Nyasaye. Ma e gima Jehova Nyasaye wacho: Kiny kar sa maka ma, nengo gorogoro achiel mar mogo ibiro ngʼiewo silingʼ achiel, kendo gorogoro ariyo mar mogo mar shairi bende nongʼiew silingʼ ariyo e dhoranga Samaria.”
2
Jatelo ma ruoth ne yiengore e goke nowachone ngʼat Nyasaye niya, “Winji, kata ka Jehova Nyasaye nyalo yawo dhorangeye mag polo, bende manyalo timore adier?” Elisha nodwoke niya, “Ibiro neno ma gi wengeni iwuon, to ok inicham gimoro amora kuomgi!”
3
Koro ne nitie ji angʼwen ma jodhoho, mane bet e dhoranga dala maduongʼ. Negiwacho e kindgi giwegi niya, “Angʼo momiyo dwabed ka nyaka watho?
4
Ka wawacho ni wabiro dhi e dala maduongʼ, to kech ni kuno kendo wabiro tho. To bende ka wabet ka, pod wabiro mana tho. Kuom mano wadhiuru e kambi jo-Aram mondo wachiwre e lwetgi. Ka giweyowa to wanabed mangima, to ka ginegowa to wanatho.”
5
Kar kogwen negiwuok ma gidhi e kambi jo-Aram. Kane gichopo e dho kambi, kata mana ngʼat achiel ne onge kanyo,
6
nikech Ruoth Nyasaye nosekelo luoro e chuny jo-Aram ma giwinjo geche, farese kod jolweny mangʼeny, mani nomiyo giwacho e kindgi giwegi niya, “Neyeuru kaka ruodh Israel osengʼiewo pinje mag jo-Hiti gi ruodhi mag Misri mondo omonjwa!”
7
Kuom mano negia malo kar kogwen ma giringo ka giweyo hembegi, farese kod punde. Negiweyo kambigi gi mwandu duto mondo gitony gires ngimagi.
8
Jodhohogo nodhi nyaka dho kambi ma gidonjo e achiel kuom hembego. Negichamo chiemo kendo gimetho bangʼe gitingʼo fedha, dhahabu kod lewni mine gidhi gipandogi. Negidwogo kendo mi gidonjo e hema machielo, ma gikawo gik moko kanyo kendo gidok gipando.
9
Eka negiwacho kendgi giwegi niya, “Ok watim gima kare. Ma en odiechiengʼ mar wach maber, to eka walingʼ-go mana kendwa. Ka warito ma piny oyawore, to wabiro yudo kum. Kuom mano wadhiuru sani sani mondo water wachni ni joka ruoth.”
10
Omiyo negidhi magiluongo jorit rangeye mag dala maduongʼ kendo giwachonegi niya, “Ne wadhi e kambi jo-Aram to ok wayudo kata ngʼato achiel kata dwond ngʼato ne ok wawinjo to mana farese motwe gi punde kod hembe mowe mana kaka ne gin.”
11
Jorit rangeye nogoyo koko kowinjo wach maberno mi wachno notundo ne joka ruoth.
12
Ruoth nochungʼ malo otienono mowachone jodonge niya “Abiro nyisou gima jo-Aram osetimonwa. Gingʼeyo ni kech omakowa, omiyo giringo gia e kambigi ka gidhi pondo e bungu, ka giparo ni, ‘Jogi biro wuok oko kendo wabiro dhi ma wakawgi duto ka gingima miwadonji e dala maduongʼ.’ ”
13
Achiel kuom jodonge nodwoko niya, “Yier jomoko odhi e dala maduongʼ mondo okaw farese abich modongʼ kanyo. Ngima joidh faresego biro chalo mana gi ngima jo-Israel mowe ka; adier, gibiro chalo mana gi jo-Israel ma kech kayogi. Kuom mano waorgi mondo gidhi ginon gima timore.”
14
Eka ne giyiero geche lweny ariyo gi faresegi kendo ruoth noorogi luwo bangʼ jolweny mag Aram. Nowachone joriemb gechego niya, “Dhiuru mondo unon-ane gima osetimore.”
15
Negiluwo bangʼ-gi nyaka aora Jordan mine giyudo ka yo opongʼ gi lewni kod gik moko mane lwar ka jo-Aram ringo ka kihondko ogoyogi. Bangʼ mano jootego noduogo monyiso ruoth gima gisetimo.
16
Eka ji nowuok modhi oyako kambi jo-Aram. Kuom mano nengo gorogoro achiel mar mogo ne en silingʼ achiel to mogo mar shairi gorogoro ariyo nongʼiew silingʼ achiel mana kaka Jehova Nyasaye nosewacho.
17
Ruoth noketo jatend lweny mane oyiengore goke cha mondo orit dhorangach, to ji nonyone ka gimwomore e dhorangach motho mana kaka ngʼat Nyasaye ne osekoro e kinde mane ruoth obiro neno janabino e ode.
18
Notimore mana kaka ngʼat Nyasaye ne osewacho ni ruoth niya, “Kiny e sa maka ma, nengo mar mogo gorogoro achiel nongʼiew silingʼ achiel to mogo mar shairi gorogoro ariyo nongʼiew silingʼ achiel e dhoranga Samaria.”
19
To jateloni nowachone ngʼat Nyasaye niya, “Winji, kata ka Jehova Nyasaye nyalo yawo dhorangeye mag polo, bende manyalo timore adier?” Ngʼat Nyasaye nodwoke niya, “Ibiro nene gi wangʼi, to ok inicham gimoro amora kuome!”
20
Kendo mano e gima ne otimorene, nimar ji nomwomore gie dhorangach monyone mi otho.
2 Ruodhi 7:1
2 Ruodhi 7:2
2 Ruodhi 7:3
2 Ruodhi 7:4
2 Ruodhi 7:5
2 Ruodhi 7:6
2 Ruodhi 7:7
2 Ruodhi 7:8
2 Ruodhi 7:9
2 Ruodhi 7:10
2 Ruodhi 7:11
2 Ruodhi 7:12
2 Ruodhi 7:13
2 Ruodhi 7:14
2 Ruodhi 7:15
2 Ruodhi 7:16
2 Ruodhi 7:17
2 Ruodhi 7:18
2 Ruodhi 7:19
2 Ruodhi 7:20
2 Ruodhi 1 / 2Ru 1
2 Ruodhi 2 / 2Ru 2
2 Ruodhi 3 / 2Ru 3
2 Ruodhi 4 / 2Ru 4
2 Ruodhi 5 / 2Ru 5
2 Ruodhi 6 / 2Ru 6
2 Ruodhi 7 / 2Ru 7
2 Ruodhi 8 / 2Ru 8
2 Ruodhi 9 / 2Ru 9
2 Ruodhi 10 / 2Ru 10
2 Ruodhi 11 / 2Ru 11
2 Ruodhi 12 / 2Ru 12
2 Ruodhi 13 / 2Ru 13
2 Ruodhi 14 / 2Ru 14
2 Ruodhi 15 / 2Ru 15
2 Ruodhi 16 / 2Ru 16
2 Ruodhi 17 / 2Ru 17
2 Ruodhi 18 / 2Ru 18
2 Ruodhi 19 / 2Ru 19
2 Ruodhi 20 / 2Ru 20
2 Ruodhi 21 / 2Ru 21
2 Ruodhi 22 / 2Ru 22
2 Ruodhi 23 / 2Ru 23
2 Ruodhi 24 / 2Ru 24
2 Ruodhi 25 / 2Ru 25