A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Ruodhi 13

1
E higa mar piero ariyo gadek mar loch Joash wuod Ahazia ruodh Juda, Jehoahaz wuod Jehu nobedo ruodh Israel ka en Samaria kendo nobedo e ruoth kuom higni apar gabiriyo.
2
Notimo gik mamono e nyim wangʼ Jehova Nyasaye, kane oluwo timbe maricho mag Jeroboam wuod Nebat, mane omiyo jo-Israel odonje kendo ne ok olokore weyo gigo.
3
Kuom mano Jehova Nyasaye nokecho gi jo-Israel kendo kuom ndalo mangʼeny noweyogi e bwo loch Hazael ruodh Aram kod Ben-Hadad wuode.
4
Eka Jehoahaz nokwayo Jehova Nyasaye kendo Jehova Nyasaye nowinje, nimar noneno kaka ruodh Aram ne sando jo-Israel malit.
5
Jehova Nyasaye nochiwo ne jo-Israel jares, mi gitony gia e loch jo-Aram. Eka jo-Israel nochako odok modak e miechgi mana kaka ne gisebetie mokwongo.
6
To kata kamano ne ok gilokore giweyo richo mane ni e od Jeroboam, mane omiyo jo-Israel otimo, to negidhi nyime mana gi timbegi. Kendo siro mar nyasaye madhako miluongo ni Ashera nosiko kochungʼ Samaria.
7
Jolweny mag Jehoahaz notieki makmana joidh farese piero abich, geche mag lweny apar kod jolweny mawuotho gi tiendgi alufu apar ema ne odongʼ, nikech ruodh Aram nosetieko mamoko duto kendo nomiyo gichalo mihudhwe.
8
To kuom gik mamoko duto mane ondiki e ndalo loch Jehoahaz gi gik moko duto mane otimo, donge ondikgi e kitepe mag weche ruodhi mag Israel?
9
Jehoahaz nonindo moyweyo gi kwerene mi noyike Samaria kendo wuode ma Jehoash nobedo ruoth kare.
10
E higa mar piero adek gabiriyo mar loch Joash ruodh Juda, Jehoash wuod Jehoahaz nobedo ruodh Israel ka en piny Samaria kendo nobedo ruoth kuom higni apar gauchiel.
11
Notimo timbe mamono e wangʼ Jehova Nyasaye kendo ne ok oweyo timbe mag richo mar Jeroboam wuod Nebat, mane omiyo jo-Israel otimo; nodhi nyime kotimogi.
12
To kuom weche duto mane ondiki e ndalo loch Jehoash; gi gik moko duto mane otimo, kod teko mane okedogo gi Amazia ruodh Juda, donge ondikgi e kitepe mag weche ruodhi mag Israel?
13
Jehoash nonindo moyweyo gi kwerene kendo Jeroboam nobedo ruoth kare. Jehoash noiki e piny Samaria gi ruodhi mag Israel.
14
Kane Elisha tuo gi tuo mane biro nege, Jehoash ruodh Israel nodhi nene moywage niya, “Wuora! Wuora isebedonwa kaka geche lweny kod joidh farese mag Israel!”
15
Eka Elisha nowachone niya, “Kaw atungʼ kod aserni moko,” kendo notimo kamano.
16
Eka nowachone ruodh Israel niya, “Kaw atungʼ e lweti.” Kane osekawo atungʼno, Elisha noketo lwetene kuom lwete ruoth.
17
Elisha nokone niya, “Yaw dirisa mochomo yo wuok chiengʼ,” minoyawe. Bangʼ mano nokone niya, “Dir asere.” Kane osediro asere, Elisha nokone niya, “Mano asech loch Jehova Nyasaye kendo onyiso adier ni ibiro loyo jo-Aram modak Afek.”
18
Eka nowachone niya, “Kaw aserni kendo ruoth nokawo asernigo.” Elisha nokone niya, “Chwo asernigo piny, mine otimo kamano nyadidek bangʼe oweyo.”
19
Elisha ngʼat Nyasaye nokecho kode mowacho niya, “Nonego ichwogi piny nyadibich kata nyadiuchiel; eka dine iloyo jo-Aram mitiekogi chuth, to sani to ibiro loyogi mana nyadidek kende.”
20
Elisha notho moike. E ndalogo jolwenj Moab nohero monjo pinyno e ndalo mag chwiri.
21
Chiengʼ moro kane jo-Israel yiko ngʼato, negipo ka gineno wasigu kabiro, mi negibolo ringre ngʼatno e bur mane oike Elisha. Kane ringre ngʼatno olwar e choke Elisha, nopo ka chunye odwogo mochungʼ gi tiendene.
22
Hazael ruodh Aram ne osando jo-Israel ndalo duto mag loch Jehoahaz.
23
To Jehova Nyasaye notimonegi ngʼwono, kech kod miwafu koparo singruok mane otimo gi Ibrahim, Isaka kod Jakobo. To nyaka chil kawuono Jehova Nyasaye pok obedo gi paro mar tiekogi kata riembogi e wangʼe.
24
Hazael ruodh Aram notho kendo Ben-Hadad wuode nobedo ruoth kare.
25
Eka Jehoash wuod Jehoahaz noduogo mier mane oyudo Ben-Hadad wuod Hazael nosemayo Jehoahaz wuon mare e lweny. Jehoash noloyo Ben-Hadad nyadidek e lweny mine odwoko miergo duto e lwet jo-Israel.
2 Ruodhi 13:1
2 Ruodhi 13:2
2 Ruodhi 13:3
2 Ruodhi 13:4
2 Ruodhi 13:5
2 Ruodhi 13:6
2 Ruodhi 13:7
2 Ruodhi 13:8
2 Ruodhi 13:9
2 Ruodhi 13:10
2 Ruodhi 13:11
2 Ruodhi 13:12
2 Ruodhi 13:13
2 Ruodhi 13:14
2 Ruodhi 13:15
2 Ruodhi 13:16
2 Ruodhi 13:17
2 Ruodhi 13:18
2 Ruodhi 13:19
2 Ruodhi 13:20
2 Ruodhi 13:21
2 Ruodhi 13:22
2 Ruodhi 13:23
2 Ruodhi 13:24
2 Ruodhi 13:25
2 Ruodhi 1 / 2Ru 1
2 Ruodhi 2 / 2Ru 2
2 Ruodhi 3 / 2Ru 3
2 Ruodhi 4 / 2Ru 4
2 Ruodhi 5 / 2Ru 5
2 Ruodhi 6 / 2Ru 6
2 Ruodhi 7 / 2Ru 7
2 Ruodhi 8 / 2Ru 8
2 Ruodhi 9 / 2Ru 9
2 Ruodhi 10 / 2Ru 10
2 Ruodhi 11 / 2Ru 11
2 Ruodhi 12 / 2Ru 12
2 Ruodhi 13 / 2Ru 13
2 Ruodhi 14 / 2Ru 14
2 Ruodhi 15 / 2Ru 15
2 Ruodhi 16 / 2Ru 16
2 Ruodhi 17 / 2Ru 17
2 Ruodhi 18 / 2Ru 18
2 Ruodhi 19 / 2Ru 19
2 Ruodhi 20 / 2Ru 20
2 Ruodhi 21 / 2Ru 21
2 Ruodhi 22 / 2Ru 22
2 Ruodhi 23 / 2Ru 23
2 Ruodhi 24 / 2Ru 24
2 Ruodhi 25 / 2Ru 25