A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Ruodhi 12

1
E higa mar abiriyo mar loch Jehu, Joash nobedo ruoth kendo nobedo e loch Jerusalem kuom higni piero angʼwen. Min mare ne iluongo ni Zibia; mane aa Bersheba.
2
Joash notimo gima ber e wangʼ Jehova Nyasaye e higni duto mane Jehoyada jadolo ne ngʼadone rieko.
3
Kata kamano kuonde motingʼore gi malo mag wangʼo misengini ne ok omuki kendo ji nodhi nyime mana gi chiwo misengini kod wangʼo ubani mangʼwe ngʼar kanyo.
4
Joash nowachone jodolo niya, “Chokuru pesa duto mokel kaka chiwo mag pwodhruok e hekalu mar Jehova Nyasaye; pesa moyudi e kwano ji, pesa moyudi e singruok mar ngʼato e ngimane kod pesa ma ngʼato ochiwo kuom hero mare owuon.
5
Weuru jadolo ka jadolo oyud pesa koa kuom achiel kuom jokan pesa; pesano onego olosgo kamoro amora ma okethore ei hekalu.”
6
Bangʼ higni piero ariyo gadek ka ruoth Joash osebedo e loch; jodolo ne pok oloso kuonde momukore ei hekalu.
7
Kuom mano ruoth Joash noluongo Jehoyada jadolo kod jonabi mamoko, mopenjogi niya, “Angʼo momiyo ok ulos kuonde mane okethore e hekalu? Kik uchak ukaw pesa ir jokenou, to utergi ne joma onego olos kuonde momukore e hekalu.”
8
Jodolo noyie ni ok gibi choko pesa kendo kuom ji kendo gin giwegi bende ok gibi loso kuonde mokethore mag hekalu.
9
Jehoyada jadolo nokawo sanduku moro, motucho raumne kendo nokete e bat korachwich mar kendo mar misango kama ochomore gi dhood hekalu mar Jehova Nyasaye. Pesa duto mane donjo e hekalu mar Jehova Nyasaye, jodolo ma jorit dhoot ne ketogi e sandukuno.
10
Kinde duto mane gineno ka pesa opongʼo sanduku, jagoro maka ruoth kod jadolo maduongʼ ne biro kwano pesa mane okel e hekalu mar Jehova Nyasaye kendo ketogi e mifuke.
11
Ka pesago ne osengʼe kwan-gi, ne gimiyogi nyipeche mane ochungʼ ne tich loso hekalu. Kanyo bende ema ne gigoloe pesa ma ichulo joma tiyo ei hekalu mar Jehova Nyasaye ma gin jogo randa, jogedo kod jopa kite.
12
Negingʼiewo bepe kendo gipayo kite mondo olosgo kuonde mokethore e hekalu mar Jehova Nyasaye, kendo chulo gik moko duto mane dwarore mondo hekalu oduog kare.
13
Pesa mane okel e hekalu ne ok otigo kuom loso tewni mag fedha gi gik mingʼadogo otambi mar teyni, kod tewni, kod bakunde mag kiro remo, kaachiel gi turumbete kod gik moko duto mag dhahabu gi fedha mar hekalu mar Jehova Nyasaye,
14
to pesano notigo kuom chulo jotich mane loso kuonde mane omukore e hekalu.
15
Ne ok gidwar ni mondo olernegi kaka pesa otiyo e lwet joma ne omi mondo ochul jotich, nimar ne gin joma ogen.
16
To pesa mane ogol kuom misango mar pwodhruok e ketho gi mag chiwo migolo kuom richo motim ok ne kel ei hekalu mar Jehova Nyasaye, mago ne iwene jodolo.
17
E ndalono ema Hazael ruodh Aram ne odhi momonjo Gath mi omake. Eka ne odhi mondo omonj Jerusalem bende.
18
To Joash ruodh Juda nokawo gik moko duto mowal mane kwerene kaka Jehoshafat, Jehoram kod Ahazia mane gin ruodhi mag Juda osechiwo ne Jehova Nyasaye. Gigo duto Joash noorone Hazael ruodh Aram, kaachiel gi gik moko duto mane en owuon osechiwo ne Jehova Nyasaye; kaachiel gi dhahabu duto mane ni e kar keno mar hekalu mar Jehova Nyasaye kod kar keno mar od ruoth kendo Hazael ne ok omonjo Jerusalem.
19
To kuom weche moko mondiki e ndalo loch Joash gi gik moko duto mane otimo donge gin e kitabu mondikie weche mag ndalo mag ruodhi Juda?
20
Jodonge nowinjore mondo ondhoge mi onege e Beth Milo, e yo madhi mwalo Sila.
21
Jodonge mane onege ne gin Jozabad wuod Shimeath kod Jehozabad wuod Shomer. Notho moike kod kwerene e Dala Maduongʼ mar Daudi kendo Amazia wuode nobedo ruoth kare.
2 Ruodhi 12:1
2 Ruodhi 12:2
2 Ruodhi 12:3
2 Ruodhi 12:4
2 Ruodhi 12:5
2 Ruodhi 12:6
2 Ruodhi 12:7
2 Ruodhi 12:8
2 Ruodhi 12:9
2 Ruodhi 12:10
2 Ruodhi 12:11
2 Ruodhi 12:12
2 Ruodhi 12:13
2 Ruodhi 12:14
2 Ruodhi 12:15
2 Ruodhi 12:16
2 Ruodhi 12:17
2 Ruodhi 12:18
2 Ruodhi 12:19
2 Ruodhi 12:20
2 Ruodhi 12:21
2 Ruodhi 1 / 2Ru 1
2 Ruodhi 2 / 2Ru 2
2 Ruodhi 3 / 2Ru 3
2 Ruodhi 4 / 2Ru 4
2 Ruodhi 5 / 2Ru 5
2 Ruodhi 6 / 2Ru 6
2 Ruodhi 7 / 2Ru 7
2 Ruodhi 8 / 2Ru 8
2 Ruodhi 9 / 2Ru 9
2 Ruodhi 10 / 2Ru 10
2 Ruodhi 11 / 2Ru 11
2 Ruodhi 12 / 2Ru 12
2 Ruodhi 13 / 2Ru 13
2 Ruodhi 14 / 2Ru 14
2 Ruodhi 15 / 2Ru 15
2 Ruodhi 16 / 2Ru 16
2 Ruodhi 17 / 2Ru 17
2 Ruodhi 18 / 2Ru 18
2 Ruodhi 19 / 2Ru 19
2 Ruodhi 20 / 2Ru 20
2 Ruodhi 21 / 2Ru 21
2 Ruodhi 22 / 2Ru 22
2 Ruodhi 23 / 2Ru 23
2 Ruodhi 24 / 2Ru 24
2 Ruodhi 25 / 2Ru 25