A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Ruodhi 11

1
Kane Athalia min Ahazia noneno ni wuode osetho, nodhi mondo otiek dala ruoth duto.
2
To Jehosheba nyar ruoth Jehoram ma nyamin Ahazia, nokawo Joash wuod Ahazia mopande lingʼ-lingʼ mabor kod yawuot ruoth mane koro ochiegni negi. Nyakono nokawe kaachiel gi japite mopandogi e od Athalia mar nindo, omiyo ne ok onege.
3
Nodongʼ kopande kaachiel gi japite ei hekalu mar Jehova Nyasaye kuom higni auchiel e kinde loch Athalia.
4
E higa mar abiriyo Jehoyada nooro jotend lweny mag migepe mag ji mia achiel, jo-Kari kod jorit, mokelgi ire ei hekalu mar Jehova Nyasaye. Ne otimo singruok kodgi mi oketogi gikwongʼore e hekalu mar Jehova Nyasaye. Bangʼ mano nokelo wuod ruoth mondo gingʼeye.
5
Nochikogi kowacho niya, “Ma e gima nyaka utim: Achiel kuom adek maru matiyo chiengʼ Sabato nyaka rit kar dak ruoth.
6
Achiel kuom adek machielo maru nyaka rit dhoranga Sur. Kendo achiel kuom adek modongʼ nyaka rit alwora mar hekalu. Joritgo duto nyaka rit kar dak ruoth.
7
Migepe ariyo mamoko modongʼ ma ok ti chiengʼ Sabato nyaka rit ruoth e hekalu mar Jehova Nyasaye.
8
Rituru ruoth ka ulwore ka ngʼato ka ngʼato otingʼo gige lweny e lwete. Ngʼato angʼata mosudo machiegni kodu nyaka negi. Beduru machiegni gi ruoth kamoro amora modhiye.”
9
Jotend ji mia achiel mane ni e migepe adekgo notimo mana kaka Jehoyada jadolo nochikogi. Jatend migawo ka migawo nokawo joge mane dhi tich chiengʼ Sabato to gi mago mane onego oywe, mi giduto negidhi ir Jehoyada jadolo.
10
Eka nomiyo jotend migepe mag jolweny tonge kod kuodi, mane mag ruoth Daudi kendo mane okan e hekalu mar Jehova Nyasaye.
11
Joritgo, ka moro ka moro nigi gire mar lweny e lwete, chakre yo milambo nyaka yo nyandwat mar hekalu ka gilworo kendo mar misango kod hekalu.
12
Jehoyada nogolo wuod ruoth oko mi osidhone osimbo mar loch; eka nomiye kitap chik mi okete ruoth. Ne giwire ka ji pamo lwetgi ka gigoyo koko niya, “Ruoth mondo odag amingʼa!”
13
Kane Athalia owinjo koko mane jorito kod ji goyo, nodhi ir jogo mane ni e hekalu mar Jehova Nyasaye.
14
Nongʼicho moneno ruoth kochungʼ e bath siro kaka chik jo-Israel ne dwaro. Jotelo gi jogo turumbete nochungʼ e bath ruoth kendo ji duto mag pinyno ne mor kendo negigoyo turumbete. Eka Athalia noyiecho lepe kakok niya, “Andhoga! Andhoga!”
15
Jehoyada jadolo nogolo chik ne jotend lweny morito migepe mag jolweny mia achiel-ka, ma bende ne gin jotend jolweny kowachonegi niya, “Keleuru e dierwa ka kendo neguru ngʼato angʼata maluwe.” Nimar jadolo nosewacho niya, “Dhakono ok onego negi ei hekalu mar Jehova Nyasaye.”
16
Omiyo negimake kane ochopo kama farese donjogo e dala ruoth kendo kanyo ema ne onege.
17
Eka Jehoyada nomiyo ruoth kod jo-Israel osingore ne Jehova Nyasaye ni ginibed jo-Jehova Nyasaye. Nomiyo ruoth gi ji otimo singruok e kindgi giwegi.
18
Jopinyno nodhi e hekalu mar Baal kendo negimuke piny. Negitoyo matindo tindo kendo mar misango kod nyiseche manono mi ginego Matan jadolo mar Baal e nyim kende mag misango. Bangʼ mano Jehoyada jadolo noketo joma rito hekalu mar Jehova Nyasaye.
19
Nokawo jotend migepe mag jolweny mia achiel-ka, jo-Kari, jorito kod jopinyno duto kendo giduto kanyakla negikelo ruoth koa e hekalu mar Jehova Nyasaye mi gikowe nyaka kare mar dak, ka giluwo dhoranga jorito. Bangʼ mano Joash nobedo e kome mar loch.
20
Jopinyno duto nobedo gi mor kendo dala maduongʼ nobedo gi kwe nikech Athalia nosenegi gi ligangla e kar dak ruoth.
21
Joash ne ja-higni abiriyo kane ochako bedo e loch.
2 Ruodhi 11:1
2 Ruodhi 11:2
2 Ruodhi 11:3
2 Ruodhi 11:4
2 Ruodhi 11:5
2 Ruodhi 11:6
2 Ruodhi 11:7
2 Ruodhi 11:8
2 Ruodhi 11:9
2 Ruodhi 11:10
2 Ruodhi 11:11
2 Ruodhi 11:12
2 Ruodhi 11:13
2 Ruodhi 11:14
2 Ruodhi 11:15
2 Ruodhi 11:16
2 Ruodhi 11:17
2 Ruodhi 11:18
2 Ruodhi 11:19
2 Ruodhi 11:20
2 Ruodhi 11:21
2 Ruodhi 1 / 2Ru 1
2 Ruodhi 2 / 2Ru 2
2 Ruodhi 3 / 2Ru 3
2 Ruodhi 4 / 2Ru 4
2 Ruodhi 5 / 2Ru 5
2 Ruodhi 6 / 2Ru 6
2 Ruodhi 7 / 2Ru 7
2 Ruodhi 8 / 2Ru 8
2 Ruodhi 9 / 2Ru 9
2 Ruodhi 10 / 2Ru 10
2 Ruodhi 11 / 2Ru 11
2 Ruodhi 12 / 2Ru 12
2 Ruodhi 13 / 2Ru 13
2 Ruodhi 14 / 2Ru 14
2 Ruodhi 15 / 2Ru 15
2 Ruodhi 16 / 2Ru 16
2 Ruodhi 17 / 2Ru 17
2 Ruodhi 18 / 2Ru 18
2 Ruodhi 19 / 2Ru 19
2 Ruodhi 20 / 2Ru 20
2 Ruodhi 21 / 2Ru 21
2 Ruodhi 22 / 2Ru 22
2 Ruodhi 23 / 2Ru 23
2 Ruodhi 24 / 2Ru 24
2 Ruodhi 25 / 2Ru 25