A A A A A
×

Luo Bible 2020

2 Samuel 4

1
Kane Ish-Bosheth wuod Saulo owinjo ni Abner nosetho Hebron, chunye noa, kendo Israel duto luoro nomako.
2
Koro wuod Saulo ne ni kod ji ariyo mane otelo ni jolweny mane dhi peyo. Achiel kuomgi ne nyinge Baana to machielo ne iluongo ni Rekab; ne gin yawuot Rimon ja-Beeroth, moa dhood Benjamin nikech Beeroth ne ikwano kaka achiel kuom jo-Benjamin,
3
nikech jo-Beeroth noringo modhi Gitaim mi gibedo kuno kaka jodak nyaka chil kawuono.
4
Jonathan wuod Saulo ne nigi wuowi mane tiendene ariyo duto ongʼol. Ne en ja-higni abich kane wach Saulo gi Jonathan obiro koa Jezreel. Japite ne okawe mi oringo, kane orikni mondo owuogi nyathi nogore piny mobet rangʼol. Nyinge ne en Mefibosheth.
5
Koro Rekab gi Baana, yawuot Rimon ja-Beeroth, ne owuok mondo odhi e od Ish-Boseth, negichopo odiechiengʼ tir sa ma piny liet, noyudo ka oyweyo.
6
Negidonjo e ot maiye ka gima gidwaro kawo ngʼatno kendo, negichwowo bund iye. Eka Rekab gi owadgi ma Baana nopusore modhi.
7
Negidonjo e ot kane oyudo onindo e kitandane e ode kor nindo. Bangʼ kane gisechwowe ma ginege, negingʼado wiye oko. Negikawo wiye ma gidhigo kendo negiwuotho otieno duto ka giluwo yor Araba.
8
Negikelo wi Ish-Boseth ni Daudi e piny Hebron mi giwachone ruoth niya, “Ma en wi Ish-Boseth wuod Saulo ma jasiki, mane dwaro negi. Odiechiengni Jehova Nyasaye osechako chulo kuor ni Saulo gi kothe ne ruodha ma en ruoth.”
9
Daudi nodwoko Rekab gi owadgi ma Baana yawuot Rimon ja-Beeroth niya, “Akwongʼora gi nying Jehova Nyasaye mangima, moseresa e masiche duto,
10
kane ngʼato owachona ni, ‘Saulo otho,’ noparo ni okelona wach maber. Ne amake mine onege Ziklag. Mano e mich manamiye kuom kelona wach.
11
To koro nachiw kum malit machalo nadi ka joricho osenego ngʼat maonge ketho e ode owuon kendo e kitandane owuon? Donge owinjore mondo achulni kuor kuom remo ma usechwero, mondo ua e piny!”
12
Omiyo nochiwo chik ni joge, mine ginegogi. Negingʼado lwetgi gi tiendgi mine giliero ringregi e dho yawo man Hebron. Negikawo wi Ish-Boseth ma giyiko e liend Abner e Hebron.
2 Samuel 4:1
2 Samuel 4:2
2 Samuel 4:3
2 Samuel 4:4
2 Samuel 4:5
2 Samuel 4:6
2 Samuel 4:7
2 Samuel 4:8
2 Samuel 4:9
2 Samuel 4:10
2 Samuel 4:11
2 Samuel 4:12
2 Samuel 1 / 2Sam 1
2 Samuel 2 / 2Sam 2
2 Samuel 3 / 2Sam 3
2 Samuel 4 / 2Sam 4
2 Samuel 5 / 2Sam 5
2 Samuel 6 / 2Sam 6
2 Samuel 7 / 2Sam 7
2 Samuel 8 / 2Sam 8
2 Samuel 9 / 2Sam 9
2 Samuel 10 / 2Sam 10
2 Samuel 11 / 2Sam 11
2 Samuel 12 / 2Sam 12
2 Samuel 13 / 2Sam 13
2 Samuel 14 / 2Sam 14
2 Samuel 15 / 2Sam 15
2 Samuel 16 / 2Sam 16
2 Samuel 17 / 2Sam 17
2 Samuel 18 / 2Sam 18
2 Samuel 19 / 2Sam 19
2 Samuel 20 / 2Sam 20
2 Samuel 21 / 2Sam 21
2 Samuel 22 / 2Sam 22
2 Samuel 23 / 2Sam 23
2 Samuel 24 / 2Sam 24