A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 39

1
Koro Josef noseter Misri. Potifa ma ja-Misri mane en achiel kuom jatend Farao, kendo jaduongʼ od ruoth nongʼiewe kuom jo-Ishmael mane okele kanyo.
2
Jehova Nyasaye ne ni kod Josef kendo nogwedhe, kendo nodak e od ruodhe ma ja-Misri.
3
Kane ruodhe oneno ni Jehova Nyasaye ne ni kode kendo ni Jehova Nyasaye nogwedho gik moko duto ma otimo,
4
nobedo mamor gi Josef kendo Josef notiyone, Potifa nokete jarit ode kod mwandu duto mane en-go.
5
Chakre ndalo mane okete jarit ode kendo jarit gik moko duto ma en-go, Jehova Nyasaye nogwedho gik moko duto mane ni e od ja-Misri nikech Josef. Jehova Nyasaye nogwedho gimoro amora mane Potifa nigo e ot kod e puodho.
6
Omiyo noweyo gik moko duto mane en-go e lwet Josef kaka jarit; makoro Potifa ne ok odewo rango gimoro amora makmana chiemo mane ochamo. Josef ne nigi chia kendo jaber.
7
Kendo bangʼ kinde manok, chi ruodh Josef norange kagombe kendo nowachone niya, “Bi e kitanda ka mondo iriwri koda.”
8
To Josef nodagi mowachone niya, “Ruodha ongʼeyo gimoro amora manie odni, gimoro amora ma en-go oseketo e lweta.
9
Onge ngʼama nigi teko e odni moloya. Ruodha ok osetama gimoro amora manie odni makmana in, nikech in chiege. Koro ere kaka anyalo timo tim richo kendo makwero ma Nyasaye odagi?”
10
To nodhi nyime kowachone Josef wechego odiechiengʼ kodiechiengʼ, to notamore riwore kode kata bedo bute.
11
Chiengʼ moro achiel Josef nodhi e od ruodhe mondo otim tije kaka pile kendo ne onge jatich moro amora e ot.
12
Chi Potifa ne omake gilawe kendo owachone niya, “Bi mondo ibed koda e achiel!” To Josef noringo mowuok oko mar odno kendo noweyo lawe e lwet chi Potifa.
13
Kane dhakono oneno ni Josef oweyo lawe e lwete kendo oringo owuok oko mar ot,
14
noluongo jotichge mag ot mowachonegi niya, “Neuru, ja-Hibraniani osekelnwa mondo okuod wiwa! Nodonjo ira ka mondo oriwre koda, to ne agoyo uwi matek.
15
Kane owinjo ka agoyo uwi matek mondo okonya, noringo moweyo lawe sa ma noringo owuok oko mar ot.”
16
Dhakono nokano lawno nyaka chwore noduogo dala.
17
Eka nowacho ne chwore wachni niya, “Jatich ma ja-Hibrania manyocha ikelonwa nobiro ira mondo okuod wiya.
18
To ka ne agoyo uwi mondo okonya, noweya gi nangane, kendo oringo owuok oko.”
19
Ka ruodhe nowinjo gima chiege owachone kuom gima jatichne osetimone, iye nowangʼ matek.
20
Ruodh Josef nomako Josef mokete e od twech, kamane ikanoe joma otwe mag ruoth. To kane Josef ni e od twech,
21
Jehova Nyasaye ne ni kode; notimone kech kendo nomiyo oyudo ngʼwono e nyim jorit joma ne otwe.
22
Kuom mano jaduongʼ mar od twech noketo Josef jatend joma otwe duto e od twech kendo Josef ema norito gik moko duto mane itimo kanyo.
23
Jarit joma ni e od twech ne ok odewo rango gimoro amora mane oseketo e lwet Josef, nikech Jehova Nyasaye ne ni kod Josef kendo nogwedhe e gimoro amora mane otimo.
Chakruok 39:1
Chakruok 39:2
Chakruok 39:3
Chakruok 39:4
Chakruok 39:5
Chakruok 39:6
Chakruok 39:7
Chakruok 39:8
Chakruok 39:9
Chakruok 39:10
Chakruok 39:11
Chakruok 39:12
Chakruok 39:13
Chakruok 39:14
Chakruok 39:15
Chakruok 39:16
Chakruok 39:17
Chakruok 39:18
Chakruok 39:19
Chakruok 39:20
Chakruok 39:21
Chakruok 39:22
Chakruok 39:23
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50