A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 38

1
E kindeno, Juda noweyo owetene kendo nodhi odak gi ja-Adulam ma nyinge Hira.
2
Kuno Juda noromo gi nyar Shua ja-Kanaan mokendo kendo oriwore kode.
3
Nomako ich kendo onywolo wuowi manochaki ni Er.
4
Nochako omako ich kendo onywolo wuowi kendo nochake ni Onan.
5
Nochako onywolo wuowi machielo kendo nochake ni Shela. Wuowini nonywolo ka en Kezib.
6
Juda nokendone Er, wuode maduongʼ dhako kendo niluonge ni Tamar.
7
To kata kamano, Er wuod Juda maduongʼ ne ngʼama timbene richo ahinya e nyim Jehova Nyasaye; kuom mano Jehova Nyasaye nonege.
8
Eka Juda nowacho ne Onan wuode niya, “Kaw chi owadu kendo ibed kode kaka yuori mondo inywol kode nyithindo ichung godo wi owadu.”
9
To Onan nongʼeyo ni nyithindogo ok bi bedo mage, kuom mano e sa asaya mane oriwore kod chi owadgino; ne oolo kothe oko e lowo mondo ne mi kik onywol nyathi ne owadgi.
10
Gimane otimono ne gima kwero e nyim Jehova Nyasaye; kuom mano en bende Jehova Nyasaye nonege.
11
Eka Juda nowacho ne Tamar chi wuode niya, “Dhi dag e od wuonu kaka dhako ma chwore otho nyaka chop Shela wuoda bed maduongʼ.” Nikech noparo niya, “En bende onyalo tho mana kaka owetene.” Kuom mano Tamar nodhi odak gi wuon mare.
12
Bangʼ kinde moko, nyar Shua ma chi Juda notho. Kane Juda osetieko weche mag liel, nodhi nyaka Timna ir joma ne lielo yie rombege kendo nodhi gi Hira ja-Adulam ma osiepne.
13
Kane owach ne Tamar ni kwar mare owuok dhi Timna ngʼado yie rombe,
14
nolonyo lawe mar chola oko, moumore gi suka mondo olok kite eka ne odhi mobet e dhorangach madonjo Enaim, mantie e yo madhi Timna. Nikech noneno ni kata obedo ni Shela koro osebedo ngʼama duongʼ, to ne ok omiyego mondo obed chwore.
15
Kane Juda onene, noparo ni en ochot nikech noumo wangʼe.
16
Ka ok ongʼeyo ni mano chi wuode Juda nodhi ire kamane obetie bath yo kendo owachone niya, “Koro bi mondo wabed kodi e achiel.” To Tamar nopenje niya, “Ibiro miya angʼo ka wabedo kodi e achiel?”
17
To Juda nodwoke niya, “Abiro oroni nyadiel magolo e kwethna.” To Tamar nomedo penje niya, “Ibiro singona angʼo kapok ioro nyadiendno?”
18
To Juda nodwoke niya, “Singo mar angʼo ma idwaro?” To Tamar nodwoke niya, “Miya banglinino gi tonde kod luth manie lwetino.” Kuom mano Juda nomiyo Tamar chi wuode gigo kendo noriwore kode mi Tamar nomako ich kod Juda kwar mare.
19
Bangʼ ka Tamar nosedhi, nogolo law mane oumore godo kendo ochako orwako lawe mar chola.
20
Eka bangʼe Juda nooro osiepne ma ja-Adulam gi nyadiel mondo mi oduogne gige mane Tamar odhigodo, to osiepne ne ok oyudo Tamar.
21
Nopenjo ji mane odak kanyo niya, “Ere ochot madhako mane obet e akek yo madhi Enaim cha?” To negidwoke niya, “Onge ochot ma dhako ka.”
22
Eka nodok ir Juda kendo owachone niya, “Ok ayude. To ji modak kanyo ne owachona ni, ‘Onge ochot madhako ka.’ ”
23
Eka Juda nowacho niya, “We obed gi gik mane asingonego, nono to ji biro nyierowa. To bende aseorone nyadiendno, to ok inyal yude.”
24
Bangʼ dweche adek Juda noyudo wach niya, “Tamar chi wuode tim chode osemiyo wichkuot kendo kuom mano koro en gi ich.” Juda nowacho niya, “Goleuru oko kendo uwangʼe nyaka otho!”
25
E kinde mane igolo Tamar oko, noorone kwar mare wach niya, “Wuon banglini gi tonde kod ludhni ema nomiya ich rang ane ka inyalo yudo wuon-gi.”
26
Juda nofwenyo gigo, kendo owacho niya, “Dhakoni ja-adiera maloya, nikech ne ok amiye Shela wuoda mondo okende.” Kendo Juda ne ok ochako oriwore kode.
27
Kane sa ochopo mondo onywolie, nofwenyo ni en kod rude ma yawuowi e iye.
28
Kane oyudo onywol, lwet nyathi achiel nowuok oko; kuom mano jacholo nokawo usi makwar kendo otweyo e ngʼut lwedono ka owacho niya, “Ma ema ne okwongo owuok.”
29
To kane nyathino odwoko lwete iye, owadgi machielo nowuok mi owacho niya, “Kama e kaka ithinyori oko!” Omiyo nochake ni Perez.
30
Eka owadgi mane otwe usi e ngʼut lwete nowuok mi nochake nying ni Zera.
Chakruok 38:1
Chakruok 38:2
Chakruok 38:3
Chakruok 38:4
Chakruok 38:5
Chakruok 38:6
Chakruok 38:7
Chakruok 38:8
Chakruok 38:9
Chakruok 38:10
Chakruok 38:11
Chakruok 38:12
Chakruok 38:13
Chakruok 38:14
Chakruok 38:15
Chakruok 38:16
Chakruok 38:17
Chakruok 38:18
Chakruok 38:19
Chakruok 38:20
Chakruok 38:21
Chakruok 38:22
Chakruok 38:23
Chakruok 38:24
Chakruok 38:25
Chakruok 38:26
Chakruok 38:27
Chakruok 38:28
Chakruok 38:29
Chakruok 38:30
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50