A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 23

1
Sara nodak kuom higni mia achiel gi piero ariyo gabiriyo.
2
Notho Kiriath Arba (ma tiende ni Hebron) e piny Kanaan, kendo Ibrahim noywago Sara kendo nodengo ahinya.
3
Eka Ibrahim noa malo e but ringre chiege kendo owuoyo gi jo-Hiti kowachonegi niya,
4
“An mana jadak kendo wendo e kindu. Miyauru kamoro angʼiew moromo kar yiko.”
5
Jo-Hiti nodwoko Ibrahim niya,
6
“Jaduongʼ, winjwa in jatelo maduongʼ e kindwa. Ik aika ngʼati e bur-wa moro amora miyiero. Onge ngʼato e dierwa mabiro tami yiko ngʼati e bure.”
7
Eka Ibrahim nochungʼ mokulore e nyim jo-Hiti.
8
Nowachonegi niya, “Ka uyie mondo aik ngʼata, to winjauru kendo ukwana Efron wuod Zohar
9
mondo mi ousna bure man Makpela manie giko puothe. Kwayeuru mondo ousnago e nengo mowinjore mondo obed kara mar yiko.”
10
Efron ja-Hiti noyudo obet piny e kind jog-gi kendo nodwoko Ibrahim ka jo-Hiti duto ma nobiro e dhoranga dalano winjo.
11
Nowachone niya, “Ooyo ruodha, winja, amiyi puodho, kendo amiyi bur man kanyo. Amiyigo e nyim jowagi duto mondo iyikie ngʼati motho.”
12
Ibrahim nochako okulore e nyim jo-Hiti,
13
kendo nowacho ne Efron ka giwinjo niya, “Ka iyie to winja. Abiro chulo nengo mar puodhono. Yie achuli mondo mi aik ngʼata kanyo.”
14
Efron nodwoko Ibrahim niya,
15
“Winja ruodha; nengo lowono oromo kilo angʼwen gi nus mar fedha. To en angʼo mathagowa; ik ngʼati.”
16
Ibrahim noyie gi dwaro mar Efron kendo nomiye nengo mar puodho mane osewacho ka jo-Hiti winjo: ma en kilo angʼwen gi nus mar fedha kaluwore gi rapim mane jo-ohala tiyogo.
17
Omiyo puoth Efron man Makpela machiegni gi Mamre kaachiel gi lowo kod bur mosekuny gi yien duto mane ni e puodhono,
18
nodoko mwandu mag Ibrahim e nyim jo-Hiti duto mane obiro kaka joneno e dhoranga dala.
19
Bangʼe Ibrahim noiko chiege Sara e bur mane ni e puodho ma Makpela machiegni gi Mamre (man Hebron) e piny Kanaan.
20
Kuom mano puodhono gi bur mane nitie jo-Hiti nomiyo Ibrahim kaka kare mar yiko.
Chakruok 23:1
Chakruok 23:2
Chakruok 23:3
Chakruok 23:4
Chakruok 23:5
Chakruok 23:6
Chakruok 23:7
Chakruok 23:8
Chakruok 23:9
Chakruok 23:10
Chakruok 23:11
Chakruok 23:12
Chakruok 23:13
Chakruok 23:14
Chakruok 23:15
Chakruok 23:16
Chakruok 23:17
Chakruok 23:18
Chakruok 23:19
Chakruok 23:20
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50