A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 19

1
Malaika ariyogo nochopo Sodom kar angʼich welo kendo Lut noyudo obet e dhoranga dalano. Kane onenogi, noa malo mondo mi opodho auma e nyimgi.
2
Nowachonegi niya, “Jodongo, yieru uraw e od jatichu mondo ulwok tiendeu kendo unindi eka kiny unyalo dhi gokinyi.” To negiwacho niya, “Ooyo, wabiro nindo mana e laru kae.”
3
To Lut nonano ni nyaka ginind e ode. Eka ne olosonegi chiemo, kendo notedonigi makati ma ok oketie thowi mi gichiemo.
4
Kane pok gidhi e nindo, chwo madongo kod matindo moa kuonde duto mag dala maduongʼ mar Sodom, nobiro molworo odno.
5
Negiluongo Lut ka gipenje niya, “Ere chwo mane obiro iri ka gotieno? Golnwagi oko kae wadwa terore kodgi.”
6
Kuom mano, Lut noloro dhoot mowuok odhi irgi,
7
kendo nowachonegi niya, “Ooyo jowadwa, kik utim tim makweroni!
8
Koro neuru, an kod nyiri ariyo mapok ongʼeyo chwo; weuru agolnugi oko mondo utim kodgi kaka uhero; to kik utim marach ni jogi, nimar gin wenda.”
9
Negidwoke niya, “Wuogi e nyimwa, in nibiro ka kaka jadak kendo koro idwaro ketori kaka jangʼad bura!” Wabiro timoni marach moloyogi, omiyo ne gidhiro Lut giteko mondo gi muk dhoot.
10
To jogo mane ni e otgo noywayo Lut mi odwoko e ot kendo giloro dhoot.
11
Eka negimiyo jomanenie dhoot oko-go obedo muofni, jomatindo gi jomadongo, mane ok ginyal yudo dhoot.
12
Ji ariyogo nowacho ni Lut niya, “Bende in gi ngʼato moro kae kaka chwo nyigi, yawuoti kata nyigi, kata ngʼat moro amora e dala maduongʼni ma watni? Golgi oko kae,
13
nikech wadhi ketho dalani. Ywak ma iywak nego dalani osebedo malich e nyim Jehova Nyasaye, omiyo oseorowa mondo wakethe.”
14
Kuom mano Lut nodhi mowuoyo gi chwo nyige mane osetimo winjruok mar kend gi nyige. Nowachonegi niya, “Timuru piyo piyo mondo uwuog oko e dalani, nikech Jehova Nyasaye oseikore mar ketho dala maduongʼni!” To chwo nyige ne paro ni otugo.
15
Kane ochopo kogwen, malaika nojiwo Lut, kawacho niya, “Tim piyo kaw chiegi gi nyigi ariyo man kae, nono to ubiro rumo ka dala maduongʼni iketho.”
16
Kane pod gidigni, malaika ariyogo nomako lwete gi lwet chiege kod lwet nyige ariyo ma gigologi oko mar dala maduongʼni, nikech Jehova Nyasaye nokechogi.
17
Piyo piyo nono kane gisegologi oko, achiel kuom malaikago nowacho niya, “Ring utony ne ngimau! Kik ungʼi chien, kendo kik uchung kamoro amora e pap; tonyuru udhi e gode nono, to ubiro lal!”
18
To Lut nowachonegi niya, “Ooyo, Ruodha, asayou!
19
Jatichu oseyudo kech e wangʼu, kendo usenyisa ngʼwono maduongʼ kuom reso ngimana. To kata kamano ok anyal ringo nyaka e gode; nono to chandruogni ojuka mi anyalo atho.
20
Ne, nitie dala moro matin machiegni manyalo ringo mondo atonyie. En mana dalano omiyo yienwauru mondo omi wachop kuno kendo wares ngimawa.”
21
Nowachone niya, “Mano ber, kwayonino bende abiro rwako; kendo ok naketh dala miwachono.
22
Kuom mano ring idhi kuno piyo, nikech ok anyal timo gimoro nyaka ichop kuno.” (Mano ema omiyo noluong dalano ni Zoar.)
23
Lut nochopo Zoar gokinyi kar onyango.
24
Eka Jehova Nyasaye noolo kite maliel makakni koa e polo mowangʼo Sodom gi Gomora.
25
Kamano noketho mier madongogo gi pawno duto, kaachiel gi ji duto manodak e miergo kod gik moko duto manyak e lowo.
26
To chi Lut nolokore mongʼiyo chien, kendo nolokore siro mar chumbi.
27
Kinyne gokinyi, Ibrahim nomondo kama ne ochungʼie nyim Jehova Nyasaye.
28
Nongʼiyo mwalo yo Sodom gi Gomora, kod pewege duto kendo noneno iro maduongʼ koa e pinyno, mana ka iro mar mach maduongʼ.
29
Kuom mano ka Nyasaye noketho mier mag pap, noparo Ibrahim kendo nogolo Lut oko mar masirano mane oketho mier mane odakie.
30
Lut kod nyige ariyo nowuok Zoar kendo negidhi gidak e gode nikech noluor dak Zoar. En kod nyige ariyo negidak e rogo.
31
Chiengʼ moro achiel nyar Lut maduongʼ nowacho ne nyamin matin niya, “Wuonwa koro oseti, kendo onge ngʼama nyalo kendowa kaka chik mar piny duto dwaro.
32
We wami wuonwa kongʼo omadhi kendo ka osemer, to wariwre kode kendo wanywol nyithindo mondo kik ogandawa lal.”
33
Gotienono negimiyo wuon-gi kongʼo mi omer, kendo nyare maduongʼ nodonjo moriwore kode. Lut nomer mane ok ongʼeyo seche mano ochako kata tieko riwore gi nyare.
34
Kinyne nyako maduongʼ ne owacho ne nyako matin niya, “Otieno mokadho ne ariwora gi wuonwa. Omiyo we wamiye kongʼo kendo kawuono mi omer mondo idhi iriwri kode kendo wanywol nyithindo mondo kik ogandawa lal.”
35
Kuom mano negimiyo wuon-gi kongʼo momer gotieno kendo nyako matin nodonjo ma oriwore kode. Kendo ne ok ongʼeyo seche mane nyare matin-no ochako kata otieko riwore kode.
36
Kuom mano nyi Lut ariyogo nomako ich kod wuon-gi.
37
Nyako maduongʼ nonywolo wuowi, kendo nochake ni Moab, en e kwar jo-Moab ma kawuono.
38
Nyako matin bende nonywolo wuowi kendo nochake ni Ben-Ami; en e kwar jo-Amon.
Chakruok 19:1
Chakruok 19:2
Chakruok 19:3
Chakruok 19:4
Chakruok 19:5
Chakruok 19:6
Chakruok 19:7
Chakruok 19:8
Chakruok 19:9
Chakruok 19:10
Chakruok 19:11
Chakruok 19:12
Chakruok 19:13
Chakruok 19:14
Chakruok 19:15
Chakruok 19:16
Chakruok 19:17
Chakruok 19:18
Chakruok 19:19
Chakruok 19:20
Chakruok 19:21
Chakruok 19:22
Chakruok 19:23
Chakruok 19:24
Chakruok 19:25
Chakruok 19:26
Chakruok 19:27
Chakruok 19:28
Chakruok 19:29
Chakruok 19:30
Chakruok 19:31
Chakruok 19:32
Chakruok 19:33
Chakruok 19:34
Chakruok 19:35
Chakruok 19:36
Chakruok 19:37
Chakruok 19:38
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50