A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 17

1
Kane Abram ne ja-higni piero ochiko gochiko, Jehova Nyasaye nofwenyorene mi nowachone niya, “An Nyasaye Maratego; bed ngʼama odimbore e nyima kendo maonge ketho.
2
Abiro guro singruokna e kinda kodi kendo anamed kothi obed mangʼeny.”
3
Abram nopodho auma e nyim Nyasaye kendo Nyasaye nowachone niya,
4
“Singruok matimo kodi ema: Inibed wuon ogendini mangʼeny.
5
Ok nochak oluongi ni Abram; to enoluongi ni Ibrahim, nimar aseketi ibedo wuon ogendini mangʼeny.
6
Anamiyi nyikwayo mathoth; ginidog ogendini madongo kendo ruodhi nowuog kuomgi.
7
Anagur singruokna manyaka chiengʼ e kinda kodi gi nyikwayi kod tienge mabiro, mi anabed Nyasachi kendo Nyasach nyikwayi nyaka chiengʼ.
8
Piny Kanaan duto makoro udakieni anamiyi kaachiel gi nyikwayi mondo obed girkeni manyaka chiengʼ kendo anabed Nyasachgi.”
9
Eka Nyasaye nowacho ne Ibrahim niya, “In kaachiel gi nyikwayi kod tienge mabiro nyaka rit singruokna.
10
Singruokna manyaka iriti, in kaachiel gi nyikwayi ema: Ngʼato ka ngʼata madichwo e kindu nyaka ter nyangu.
11
Nyaka teru nyangu kendo ma nobed ranyisi mar singruokna e kinda kodu.
12
Kuom tienge mabiro ngʼato angʼata madichwo monywol e uteu kata ongʼiew gi pesa ma ok kothu nyaka ter nyangu, e odiechiengʼ mar aboro bangʼ nywolne.
13
Nyaka tergi nyangu bedni onywolgi e uteu kata ongʼiewogi gi pesa. Singruokna man kuom ringreu nyaka bed mosiko.
14
Ngʼato angʼata madichwo, mane ok oter nyangu e ringruok, nogol oko kuom jogi; nikech oseketho singruokna.”
15
Nyasaye nomedo wachone Ibrahim niya, “Koro ok inichak iluong Sarai chiegi ni Sarai, to iniluonge ni Sara.
16
Anagwedhe kendo anamiyi nyathi ma wuowi koa kuome. Anagwedhe mi nobed min ogendini; kendo ruodhi mag ogendini noa kuome.”
17
Ibrahim nopodho auma; monyiero kowacho e chunye niya, “Bende ngʼama ja-higni mia achiel nyalo nywolo wuowi? Bende Sara ma ja-higni piero ochiko nyalo nywolo nyathi?”
18
Kendo Ibrahim nowacho ne Nyasaye niya, “Mano nyalo mana timore kaponi Ishmael odak e bwo ngʼwono mari!”
19
Eka Nyasaye nodwoke niya, “Ooyo, en mana Sara chiegi ema nonywolni wuowi, kendo iniluong nyinge ni Isaka. Anaket singruokna kode kaka singruok manyaka chiengʼ ne nyikwaye.
20
To bende asewinjo kwayo mikwayo nikech Ishmael, omiyo anagwedhe, kendo anamiye nyithindo gi nyikwayo mangʼeny.
21
Makmana singruokna abiro chopo gi Isaka ma Sara biro nywolone e kinde maka ma e higa mabiro.”
22
Kane Nyasaye osetieko wuoyo kod Ibrahim, noweye modhi.
23
E odiechiengno Ibrahim nokawo wuode Ishmael kod jogo duto machwo monywol e ode kata mane ongʼiewo gi pesa, kendo noterogi nyangu, mana kaka Nyasaye nonyise.
24
Ibrahim ne ja-higni piero ochiko gochiko kane otere nyangu,
25
to wuode Ishmael ne ja-higni apar gadek.
26
Ibrahim kod wuode Ishmael noter nyangu odiechiengno.
27
Kendo chwo duto mane ni e od Ibrahim, kaachiel gi monywol e ode kata ma ongʼiewo, bende noter nyangu kode.
Chakruok 17:1
Chakruok 17:2
Chakruok 17:3
Chakruok 17:4
Chakruok 17:5
Chakruok 17:6
Chakruok 17:7
Chakruok 17:8
Chakruok 17:9
Chakruok 17:10
Chakruok 17:11
Chakruok 17:12
Chakruok 17:13
Chakruok 17:14
Chakruok 17:15
Chakruok 17:16
Chakruok 17:17
Chakruok 17:18
Chakruok 17:19
Chakruok 17:20
Chakruok 17:21
Chakruok 17:22
Chakruok 17:23
Chakruok 17:24
Chakruok 17:25
Chakruok 17:26
Chakruok 17:27
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50