A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 16

1
Koro Sarai chi Abram ne pok onywolone nyithindo. To ne en gi misumba ma nyako ma nyar Misri, ma nyinge ne Hagar;
2
omiyo Sarai nowacho ne Abram niya, “Jehova Nyasaye ok osemiya nyithindo. Dhiyo mondo iriwri gi jatichna ma nyako; dipoka ayudo joga koa kuome.” Abram noyie gi wach Sarai.
3
Kane oyudo Abram osedak Kanaan kuom higni apar, Sarai chiege nokawo misumbane ma nyako Misri, ma nyinge Hagar kendo nochiwe ne chwore mondo obed chiege.
4
Abram noriwore gi Hagar kendo nomako ich. Kane ofwenyo ni en gi ich, nochako chayo ruodhe madhako.
5
Eka Sarai nowacho ne Abram niya, “In ema ikelona achayani. Ne aketo jatichna e lweti, kendo ka koro ongʼeyo ni osemako ich to ochaya mad Jehova Nyasaye bed jangʼad bura e kinda kodi.”
6
Abram nodwoke niya, “Jatichni ni e lweti, tim kode gima iparo ni ber.” Eka Sarai nosando Hagar; mi noringo oa e wangʼe.
7
Malaika mar Jehova Nyasaye noyudo Hagar machiegni gi soko e thim; ne en soko manie bath yo madhi Shur.
8
Kendo nopenjo niya, “Hagar jatich Sarai, ia kanye to idhi kanye?” Hagar nodwoke niya, “Aringo aa e wangʼ Sarai matiyone.”
9
Eka malaika mar Jehova Nyasaye nowachone niya, “Dogi ir ngʼat ma itiyone kendo ichiwri e lwete.”
10
Malaika nomedo wachone niya, “Abiro medo ogandani mabed mangʼeny ma ok nyal kwan.”
11
Malaika mar Jehova Nyasaye nomedo wachone niya, “Koro in gi ich kendo ibiro nywolo nyathi ma wuowi, mi inichake Ishmael, nikech Jehova Nyasaye osewinjo chandruokni.
12
Obiro bedo ngʼama kwiny ka kanyna mapok obo; nobed mamon gi ji duto, kendo ji duto bende nobed mamon kode, mi nodag komon gi owetene duto.”
13
Bangʼeno Hagar nochako Nyasaye mane osewuoyo kode nying ni El-roi (ma tiende ni Jehova Nyasaye Maneno); nimar nowacho niya, “Koro aseneno Jalno manena.”
14
Mano emomiyo sokono nochaki ni Beer-Lahai-Roi; kendo pod entiere nyaka chil kawuono, e kind Kadesh kod Bered.
15
Kuom mano Hagar nonywolone Abram nyathi ma wuowi kendo nochako nyinge ni Ishmael.
16
Abram ne ja-higni piero aboro gauchiel kane Hagar onywolone Ishmael.
Chakruok 16:1
Chakruok 16:2
Chakruok 16:3
Chakruok 16:4
Chakruok 16:5
Chakruok 16:6
Chakruok 16:7
Chakruok 16:8
Chakruok 16:9
Chakruok 16:10
Chakruok 16:11
Chakruok 16:12
Chakruok 16:13
Chakruok 16:14
Chakruok 16:15
Chakruok 16:16
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50