A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 11

1
E kindeno ogendini duto manie piny ne wacho dhok achiel kod weche machal.
2
Kane gidhi yo wuok chiengʼ, negiyudo pap moro e piny Shinar mine gidak kanyo.
3
Negiwacho e kindgi giwegi niya, “Biuru walosuru matafare kendo wawangʼ-gi mochiek maber.” Negitiyo gi matafare kar kite kendo lowo kar simiti.
4
Eka negiwacho niya, “Biuru wager dala maduongʼ man-gi ohinga mabor machopo nyaka e polo mondo omi walos nyingwa kendo kik wabed moke e kor piny.”
5
To Jehova Nyasaye nolor piny mondo one dala maduongʼ kod ohinga mabor mane dhano gero.
6
Jehova Nyasaye nowacho niya, “Ka gin oganda achiel, mawacho dhok achiel ema gisechako timo ma, kara gimoro amora ma gichano timo ok nyal tamogi.
7
Biuru, kendo wadhi mondo wapog dhogi mondo kik giwinjre dhok ngʼato gi ngʼato.”
8
Omiyo Jehova Nyasaye nokeyogi koa kanyo nyaka e piny duto kendo ne giweyo gero dalano.
9
Mano emomiyo ne iluongo dalano ni Babel, nikech kanyo ema Jehova Nyasaye nopogoe dho ogendini kendo okeyogi e pinje duto.
10
Ma e nonro mar joka Shem. Higni ariyo bangʼ ataro ka Shem ja-higni mia achiel nonywolo Arfaksad.
11
Bangʼ ka Shem nosenywolo Arfaksad, nodak higni mia abich mi onywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
12
Ka Arfaksad ne ja-higni piero adek gabich nonywolo Shela.
13
Kendo bangʼ kane osenywolo Shela, Arfaksad nodak kuom higni mia angʼwen gadek kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
14
Kane Shela ja-higni piero adek, nonywolo Eber.
15
Kendo bangʼ kane osenywolo Eber, Shela nodak higni mia angʼwen gadek kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
16
Kane Eber ja-higni piero adek gangʼwen, nonywolo Peleg.
17
Bangʼ kane osenywolo Peleg, Eber nodak kuom higni mia angʼwen gi piero adek kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
18
Kane Peleg ja-higni piero adek, nonywolo Reu.
19
Bangʼ kane osenywolo Reu, Peleg nodak higni mia ariyo gochiko kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
20
Kane Reu ja-higni piero adek gariyo nonywolo Serug.
21
Kendo bangʼ nywolo Serug, Reu nodak higni mia ariyo gabiriyo kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
22
Kane Serug ja-higni piero adek, nonywolo Nahor.
23
Kendo bangʼ kane osenywolo Nahor, Serug nodak higni mia ariyo kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
24
Kane Nahor ja-higni piero ariyo gochiko nonywolo Tera.
25
Kendo bangʼ kane osenywolo Tera, Nahor nodak higni mia achiel gapar gochiko kendo nonywolo yawuowi kod nyiri mamoko.
26
Bangʼ ka Tera nosedak higni piero abiriyo nonywolo Abram, Nahor kod Haran.
27
Ma e nonro mar Tera. Tera nonywolo Abram, Nahor kod Haran. Kendo Haran nonywolo Lut.
28
Haran notho e dalagi miluongo ni Ur manie piny Kaldea kane Tera wuon mare pod ngima.
29
Abram kod Nahor nokendo. Nying chi Abram ne Sarai kendo nying chi Nahor ne Milka; mane nyar Haran; wuon Milka kod Iska.
30
To Sarai ne en migumba; nikech ne ok onywol.
31
Tera nokawo Abram wuode, gi Lut nyakware ma ka wuode Haran kod Sarai, chi Abram mi giwuok Ur e piny Kaldea ka gidhi Kanaan. To kane gichopo Haran, negidak kanyo.
32
Tera nodak higni mia ariyo gabich kendo notho Haran.
Chakruok 11:1
Chakruok 11:2
Chakruok 11:3
Chakruok 11:4
Chakruok 11:5
Chakruok 11:6
Chakruok 11:7
Chakruok 11:8
Chakruok 11:9
Chakruok 11:10
Chakruok 11:11
Chakruok 11:12
Chakruok 11:13
Chakruok 11:14
Chakruok 11:15
Chakruok 11:16
Chakruok 11:17
Chakruok 11:18
Chakruok 11:19
Chakruok 11:20
Chakruok 11:21
Chakruok 11:22
Chakruok 11:23
Chakruok 11:24
Chakruok 11:25
Chakruok 11:26
Chakruok 11:27
Chakruok 11:28
Chakruok 11:29
Chakruok 11:30
Chakruok 11:31
Chakruok 11:32
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50