A A A A A
×

Luo Bible 2020

Chakruok 1

1
Kar chakruok Nyasaye nochweyo polo gi piny.
2
Koro piny ne onge kido kendo ne onge gimoro amora e iye. Mudho mandiwa noimo ataro mangʼongo kendo Roho mar Nyasaye ne wuotho ewi atarono.
3
Eka Nyasaye nowacho niya, “Ler mondo obedie,” mi ler nobetie.
4
Nyasaye noneno ni ler ber, kendo ne opogo ler kuom mudho.
5
Nyasaye noluongo ler ni “odiechiengʼ” kendo mudho noluongo ni “otieno.” Piny noyuso, kendo noru ma en chiengʼ mokwongo.
6
Eka Nyasaye nowacho niya, “Gima pogo pi mondo obedie mondo opog pi gi pige.”
7
Omiyo Nyasaye noketo gima pogo pi mamalo gi pi ma piny. Kendo nobedo kamano.
8
Nyasaye noluongo gima nopogo pigno ni “polo.” Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar ariyo.
9
Kendo Nyasaye nowacho niya, “Pi manie bwo polo mondo ochokre kaachiel, kendo lowo motwo obedie.” Kendo notimore kamano.
10
Nyasaye nochako lowo ni “piny” kendo pige mane ochokore nochako ni “nembe.” Kendo Nyasaye noneno ni mano ber.
11
Eka Nyasaye nowacho niya, “Buya nyaka nyag e piny, kothe manyago cham kod yiende manyago olembe man-gi kuthe eigi kaka kitgi obet kendo nobedo kamano.
12
Buya nonyak e piny: Cham nonywolo kothegi kaka kitgi nobet kendo yiende nonywolo olembe man-gi kodhi kaka kitgi nobet. Kendo Nyasaye noneno ni mano ber.
13
Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar adek.”
14
Bangʼe Nyasaye nowacho niya, “Ler mondo obedie e kor polo mondo opog odiechiengʼ gi otieno, kendo gibed kaka ranyisi mag lokruok ndalo kod odiechienge, kod higni,
15
kendo ginibedi ler mae kor polo mondo gi chiw ler e piny.” Kendo nobedo kamano.
16
Nyasaye noloso gik moko ariyo madongo makelo ler; ler maduongʼ ne rito odiechiengʼ, to ler matin ne rito otieno. Sulwe bende noloso.
17
Nyasaye noketogi e kor polo mondo gi chiw ler e piny,
18
mondo girit odiechiengʼ gotieno, kendo gipog ler koa kuom mudho. Nyasaye noneno ni mano ber.
19
Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar angʼwen.
20
Kendo Nyasaye nowacho niya, “Pi mondo opongʼ gi gik mangima, kendo winy mondo ofu ewi piny e kor polo.”
21
Kamano Nyasaye nochweyo gik madongo mag nam kod gik mangima duto kod gik malak mag pi, kaka kitgi obet kod winy duto man-gi bwombegi kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber.
22
Nyasaye nogwedhogi kendo owacho niya, “Nywolreuru kendo umedru kuom kwan kendo upongʼ pi mag nembe kendo winy bende omedre e piny.”
23
Kendo piny noyuso, kendo noru, ma en chiengʼ mar abich.
24
Kendo Nyasaye nowacho niya, “Piny mondo onywol gik mangima kaka kitgi obet: Jamni, kod gik moko duto mamol e lowo, kod le mag bungu, mana kaka kit moro ka moro obet.” Kendo nobet kamano.
25
Nyasaye noloso le mag bungu kaka kitgi obet; jamni kaka kitgi obet kendo gi gik mamol e lowo kaka kitgi obet. Nyasaye noneno ni mano ber.
26
Eka Nyasaye nowacho niya, “We wachwe dhano e kido machal kodwa kendo gibed gi teko ewi rech mae nam kendo gi winy mae kor polo, ewi jamni, ewi piny duto kendo ewi chwech duto mawuotho ewi lowo.”
27
Kuom mano Nyasaye nochweyo dhano e kite owuon, e kit Nyasaye nochweye; nochweyogi dichwo gi dhako.
28
Nyasaye nogwedhogi mi owachonegi niya, “Nywolreuru kendo kwanu omedre; pongʼuru piny kendo urite. Beduru gi teko ewi rech ma e nam kod winy mae kor polo kendo ewi gik mangima duto mawuotho ewi lowo.”
29
Eka Nyasaye nowacho niya, “Amiyou kothe duto manyago cham e wangʼ piny duto kod yiende duto man kod olemo gi kodhi eigi. Ginibed magu kuom chiemo.
30
To ne le duto mag piny kod winy duto mafuyo e kor polo kod gik moko duto mawuotho e piny, gimoro amora mangima; amiyo lum duto mondo obed chiembgi.” Kendo nobedo kamano.
31
Nyasaye nongʼiyo gik moko duto mane osechweyo kendo noneno ni gibeyo ahinya. Piny noyuso kendo noru, ma en chiengʼ mar auchiel.
Chakruok 1:1
Chakruok 1:2
Chakruok 1:3
Chakruok 1:4
Chakruok 1:5
Chakruok 1:6
Chakruok 1:7
Chakruok 1:8
Chakruok 1:9
Chakruok 1:10
Chakruok 1:11
Chakruok 1:12
Chakruok 1:13
Chakruok 1:14
Chakruok 1:15
Chakruok 1:16
Chakruok 1:17
Chakruok 1:18
Chakruok 1:19
Chakruok 1:20
Chakruok 1:21
Chakruok 1:22
Chakruok 1:23
Chakruok 1:24
Chakruok 1:25
Chakruok 1:26
Chakruok 1:27
Chakruok 1:28
Chakruok 1:29
Chakruok 1:30
Chakruok 1:31
Chakruok 1 / Chak 1
Chakruok 2 / Chak 2
Chakruok 3 / Chak 3
Chakruok 4 / Chak 4
Chakruok 5 / Chak 5
Chakruok 6 / Chak 6
Chakruok 7 / Chak 7
Chakruok 8 / Chak 8
Chakruok 9 / Chak 9
Chakruok 10 / Chak 10
Chakruok 11 / Chak 11
Chakruok 12 / Chak 12
Chakruok 13 / Chak 13
Chakruok 14 / Chak 14
Chakruok 15 / Chak 15
Chakruok 16 / Chak 16
Chakruok 17 / Chak 17
Chakruok 18 / Chak 18
Chakruok 19 / Chak 19
Chakruok 20 / Chak 20
Chakruok 21 / Chak 21
Chakruok 22 / Chak 22
Chakruok 23 / Chak 23
Chakruok 24 / Chak 24
Chakruok 25 / Chak 25
Chakruok 26 / Chak 26
Chakruok 27 / Chak 27
Chakruok 28 / Chak 28
Chakruok 29 / Chak 29
Chakruok 30 / Chak 30
Chakruok 31 / Chak 31
Chakruok 32 / Chak 32
Chakruok 33 / Chak 33
Chakruok 34 / Chak 34
Chakruok 35 / Chak 35
Chakruok 36 / Chak 36
Chakruok 37 / Chak 37
Chakruok 38 / Chak 38
Chakruok 39 / Chak 39
Chakruok 40 / Chak 40
Chakruok 41 / Chak 41
Chakruok 42 / Chak 42
Chakruok 43 / Chak 43
Chakruok 44 / Chak 44
Chakruok 45 / Chak 45
Chakruok 46 / Chak 46
Chakruok 47 / Chak 47
Chakruok 48 / Chak 48
Chakruok 49 / Chak 49
Chakruok 50 / Chak 50